Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.04.25

Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas

Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pradedamos rinkti paraiškos pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemones – „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“ ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.
 
Paraiškos kompensuoti investicijas, įsigyjamas siekiant palengvinti reikalavimo iškrauti visą laimikį laikymąsi, pradėtos rinkti nuo balandžio 23 d. Jas NMA bus galima teikti iki birželio 21 d. Šiam paraiškų rinkimui pagal priemonę yra skirta 850 000 Eur paramos lėšų.
 
Nuo kitos savaitės, balandžio 29 d., šiemet jau antrą kartą bus pradėtos rinkti paraiškos pagal priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ supaprastintąsias taisykles. Šias paraiškas NMA bus galima teikti iki birželio 28 d. Paraiškų rinkimo etapui skirta paramos suma – 858 792 Eur.
 
Parama palengvins įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi
 
Parama pagal EJRŽF priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“ bus teikiama pareiškėjams, norintiems investuoti į iškrovimo vietas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti reikalavimą iškrauti visą sužvejotą laimikį, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkte, taip pat suteikti pridėtinės vertės nepakankamai naudojamoms sužvejoto laimikio dalims.
 
Planuojantiems naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybas ši parama neskiriama.
 
Paraiškas gauti paramą turi galimybę teikti savivaldybės administracijos, valstybės arba savivaldybės įstaigos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos ir įmonės. Visiems minėtiems pareiškėjams būtina teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas, arba turėti visų projekte numatytų statybos darbų, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, statybą leidžiantį dokumentą. Pareiškėjas turi turėti partnerį (-ius) – verslinės žvejybos įmones vienijančią (-ias) asociaciją (-as), kurio (-ių) įtraukimas į projektą turi būti aprašytas paraiškoje. Partnerystės pagrindas – tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių) pasirašyta sutartis, kuria reglamentuojamos pareiškėjo ir partnerio (-ių) teisės, pareigos, bendra veikla ir tarpusavio atsakomybė.
 
Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui – 850 000 Eur, o finansuojama iki 95 proc. ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Didesnis paramos intensyvumas (iki 95 proc.) skaičiuojamas, kai paramos prašo savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos ar kita valstybės arba savivaldybės įstaiga. Įstaigos ir projektai turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • įsipareigojama įgyvendinus projektą sudaryti vienodas sąlygas visoms verslinės žvejybos įmonėms naudotis projekto rezultatais;
  •  projektas turi būti nekomercinio pobūdžio;
  • turi inovacinių aspektų vietos (iškrovimo vietos) lygmeniu (aprašoma paramos paraiškoje).
Mažesnis paramos intensyvumas (iki 50 proc.) taikomas, kai pareiškėjas yra įmonė.
 
Parama žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui
 
Parama pagal EJRŽF priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (supaprastina parama)“ skiriama investicijoms į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo veiklas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:  
  • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
  • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
  • kuriomis remiamas sužvejoto verslinių žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;
  • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių pagrindinės perdirbimo veiklos metu, perdirbimu;
  • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu, laikantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), 6 ir 7 straipsnių;
  • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.
Paraiškas kviečiamos teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur, finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. balandžio 25 d. 09:48