Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas dėl investicijų į infrastruktūrą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.02.17

Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas dėl investicijų į infrastruktūrą

Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas dėl investicijų į infrastruktūrą
Nuo vasario 21 d. iki balandžio 21 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ įgyvendinimo taisykles.
 
Priemonės tikslas – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.
 
Kas gali teikti paraiškas gauti paramą?
 
Paramos paraiškas gali teikti savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonė.
 
Pareiškėjas privalo atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas;
 • projekte numatytiems statybos darbams, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, turėti statybą leidžiantį dokumentą.
Paramos paraiška teikiama ir projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais) – verslinės žvejybos įmones vienijančia (-čiomis) asociacija (-jomis).
 
Remiama veikla
 
Remiamas iškrovimo vietų infrastruktūros gerinimas, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius, siekiant gerinti iškraunamų produktų kokybę, kontrolę ir atsekamumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, prisidėti prie aplinkos apsaugos ir gerinti saugą bei darbo sąlygas. Parama neteikiama naujų uostų, iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra iki 200 tūkst. Eur. Šiam paraiškų rinkimui skirta 400 tūkst. Eur paramos lėšų.
 
Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti:
 • Iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – kai pareiškėjas yra savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos ar kita valstybės arba savivaldybės įstaiga ir projektas atitinka šiuos reikalavimus:
  • įsipareigojama įgyvendinus projektą sudaryti vienodas sąlygas visoms verslinės žvejybos įmonėms naudotis projekto rezultatais;
  • projektas turi būti nekomercinio pobūdžio;
  • turi inovacinių aspektų vietos (iškrovimo vietos) lygmeniu.
 • Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų – kai pareiškėjas yra įmonė.
Per kiek laiko reikia įgyvendinti projektą?
 
Projekto įgyvendinimo pabaiga negali būti vėliau nei 36 mėnesiai nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektai, kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 
Atrankos kriterijai
 
Projektų pirmumo atrankos kriterijai:
 • Iškrovimo vietoje per ataskaitinius metus įmonės, užsiimančios versline žvejyba, iškrovė 20 ir daugiau procentų viso atitinkamoje žvejybos zonoje sugautų žuvų kiekio. Vertinant atitiktį kriterijui lyginami vieno paramos paraiškų priėmimo etapo metu gautų visų paramos paraiškų duomenys. Iškrovimo vietoje iškrauto sugautų žuvų kiekio dalis skaičiuojama procentais padalinus iškrovimo vietoje iškrauto žvejybos produktų kiekį iš atitinkamoje žvejybos zonoje viso sugautų žuvų kiekio ir padauginus iš 100 proc. Kai numatomos investicijos, kurioms prašoma paramos, susijusios su iškrovimo vieta, kurioje:
  • buvo iškrautas didžiausias procentas viso atitinkamoje žvejybos zonoje sugautų žuvų kiekio, bet ne mažiau kaip 20 procentų – suteikiama 40 balų;
  • buvo iškrautas antras pagal dydį procentas viso atitinkamoje žvejybos zonoje sugautų žuvų kiekio, bet ne mažiau kaip 20 procentų – suteikiama 30 balų;
  • buvo iškrauta ne mažiau kaip 20 proc. viso atitinkamoje žvejybos zonoje sugautų žuvų kiekio – suteikiama 20 balų.
 • Investicijų efektyvumas. Vertinant atitiktį kriterijui prašoma paramos suma (tūkst. Eur) dalinama iš iškrauto žvejybos produktų kiekio (tonomis). Prašomos paramos sumos (tūkst. Eur) ir iškrovimo vietoje, su kuria susijusios projekte numatomos investicijos, kurioms prašoma paramos, per ataskaitinius metus iškrauto žvejybos produktų kiekio (tonomis) santykio dydis:
  • mažiau nei 1 – suteikiama 40 balų;
  • nuo 1 iki 4 (neįskaitant) – suteikiama 30 balų;
  • nuo 4 iki 7 (neįskaitant) – suteikiama 20 balų;
  • nuo 7 iki 10 (neįskaitant) – suteikiama 10 balų.
 • Projektu iškrovimo vietoje bus gerinamos saugos ir darbo sąlygos. Tokių investicijų dalis sudarys ne mažiau kaip 20 procentų nuo bendros projekto tinkamų išlaidų vertės – suteikiama 20 balų.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.
 
Kur ir kaip galima pateikti paraišką?
 
Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas “Pranešimai”) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pixabay.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 17 d. 14:08