Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių bendradarbiavimo skatinimui – ES parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.04.26

Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių bendradarbiavimo skatinimui – ES parama

Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių bendradarbiavimo skatinimui – ES parama
Nuo š. m. balandžio 30 dienos pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Regioninis ir tarptautinis žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių bendradarbiavimas“.
 
Šia priemone remiamas regioninis ir tarptautinis žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių (ŽRVVG) bendradarbiavimas, skatinamas keitimasis gerąja patirtimi bei novatoriškų idėjų skaida žuvininkystės srityje. Nors tokio pobūdžio parama bus teikiama pirmą kartą, tačiau tikimasi, kad ŽRVVG aktyviai teiks projektus ir efektyviai panaudos jiems skirtą Europos Sąjungos (ES) paramą.
 
Paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) bus galima teikti iki pat šių metų pabaigos – gruodžio 31 dienos.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Į paramą pagal priemonę „Regioninis ir tarptautinis žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių bendradarbiavimas“ gali pretenduoti ŽRVVG, kurios turi Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) patvirtintą Žuvininkystės regiono plėtros strategija strategiją. Projektą pareiškėjai turi teikti kartu su vienu ar keliais partneriais – jų skaičius nėra ribojamas.
 
Jeigu planuojama vykdyti regioninio bendradarbiavimo projektą, tuomet partneris turi būti ŽRVVG, kuri turi ŽŪM patvirtintą strategiją ir kuriai įgyvendinti yra skirta parama. Tuo tarpu jei bus vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas, bent vienas iš partnerių turi būti kitos ES šalies narės teritorijoje veikianti ŽRVVG, atitinkanti jai keliamus vadovaujančiosios institucijos reikalavimus.
 
Projekto veikla turi būti vykdoma regioninio ir (arba) tarptautinio bendradarbiavimo projekto koordinatoriaus arba vieno iš partnerių teritorijoje.
 
Projekto koordinatorius yra tiesiogiai atsakingas už projekto rengimo, įgyvendinimo, rezultatų ir priežiūros po projekto įgyvendinimo koordinavimą neatsižvelgiant į tai, kad projektą įgyvendina kartu su partneriais.
 
ES lėšomis finansuojamos tik tinkamos išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti laikomos tos išlaidos, kurios yra būtinos projektui įgyvendinti ir yra numatytos priemonės įgyvendinimo taisyklėse, taip pat neviršija nustatyto paramos dydžio ir intensyvumo. Be to, išlaidos negali būti patirtos anksčiau kaip nuo 2012 m. sausio 1 dienos.
 
Paramos lėšomis finansuojamos išlaidos:
 
  • projekto koordinavimo išlaidos (šios išlaidos negali viršyti 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų), pvz.: atlyginimas projekto koordinatoriui (-iams); projektą koordinuojančių darbuotojų komandiruotės išlaidos (tiesiogiai susijusios su projekto koordinavimu); kanceliarinių prekių įsigijimo ir ryšių paslaugų išlaidos; darbo grupių organizavimo išlaidos ir kt.
  • gerosios patirties sklaida, bendros veiklos įgyvendinimo išlaidos (pažintiniai apsilankymai, kuravimas, stažuotės ir praktika, dvynių projektai, teminiai seminarai ir konferencijos), pvz.: patalpų ir (arba) vietos, kurioje bus organizuojama bendra veikla, nuoma; informacinės medžiagos rengimas bei leidyba ir kt.
  • žmogiškųjų, mokslinių ir finansinių išteklių sutelkimas, produktų, technologijų, technikos, įrankių ar paslaugų kūrimas ir vystymas, pvz.: tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusių prekių ir paslaugų pirkimas; naujos įrangos, įrenginių, technikos (išskyrus transporto priemones), mechanizmų, kompiuterinės technikos įsigijimo, jų pristatymo į vietą, įrengimo ir montavimo išlaidos ir kt.
  • bendrosios išlaidos – atlyginimai inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, konsultuojantiems techniniais, technologiniais, ekonominiais, organizaciniais ir teisiniais projekto įgyvendinimo klausimais; taip pat su statinio projekto rengimu susijusios išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų, licencijų ir statybos leidimų įsigijimo išlaidos bei turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo naudota parama, draudimo išlaidos (bendrosios išlaidos negali viršyti 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų);
  • projekto viešinimo išlaidos, skirtos informavimo ir viešinimo priemonėms įgyvendinti.
 
Visas pagal priemonę „Regioninis ir tarptautinis žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių bendradarbiavimas“ tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pateikiamas priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paramos intensyvumas – iki 100 proc.
 
Didžiausia paramos suma vienam regioniniam ar tarptautiniam bendradarbiavimo projektui neribojama, tačiau vienai ŽRVVG per visą programos įgyvendinimo laikotarpį gali būti skirta ne daugiau kaip 215,382 tūkst. Lt. Šia sumą vietos veiklos grupė galės naudoti pati inicijuodama bendradarbiavimo projektus arba kaip partnerė, dalyvaudama įgyvendinant kitos ŽRVVG inicijuotus regioninius ar tarptautinius projektus.
 
Pagal priemonę „Regioninis ir tarptautinis žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių bendradarbiavimas“ bus finansuojama iki 100 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. Priemonei įgyvendinti iš Europos žuvininkystės fondo (EŽF) skirta daugiau kaip 2,1 mln. Lt.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:49