Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.11.30

Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos

Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos
Parama žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijoms įgyvendinti teikiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos priemonę „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“.
 
Šios priemonės tikslas – telkti žuvininkystės regiono bendruomenę ir ugdyti jos gebėjimus veikti kartu žuvininkystės sektoriaus ir bendruomenės labui. Paramos gavėjai pagal priemonę „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“ yra vietos veiklos grupės, veikiančios žuvininkystės regione (ŽRVVG).
 
Parama – vietos projektams įgyvendinti
 
Europos Sąjungos (ES) parama skiriama ŽRVVG parengtoms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti. Įgyvendinant šias strategijas siekiama gerinti ekonominę ir socialinę žuvininkystės regionų padėtį, didinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų vertę bei konkurencingumą, išlaikyti esamas ir sukurti naujas darbo vietas, remiant žuvininkystės regionų bendruomenes, skatinti pakrančių ir gyvenviečių, kuriose vykdoma žuvininkystės veikla, aplinkos kokybės gerinimą, taip pat skatinti nacionalinį ir tarptautinį žuvininkystės regionų bendradarbiavimą, organizuoti žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymus.
 
Gavusios finansavimą strategijoms įgyvendinti, ŽRVVG turi skelbti kvietimus teikti paraiškas savo regione – būtent vietos projektų įgyvendinimui finansuoti ir yra skirta didžioji dalis strategijai numatytos ES paramos. Ne daugiau kaip 10 proc. visos numatytos paramos sumos gali būti skiriama strategijos įgyvendinimo administravimo (projektų vertinimo, patalpų nuomos, įrangos įsigijimo, viešinimo ir kt.) reikmėms.
 
Siekiama užtikrinti lėšų įsisavinimą
 
Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skirtas laikas jau įpusėjo. Daugelis ŽRVVG buvo paskelbusios po vieną ar kelis paraiškų rinkimo etapus. Parama šiuo metu patvirtinta 42 vietos projektams – jiems įgyvendinti skirta 12,6 mln. Lt.
 
Tačiau dalis ŽRVVG iki šiol dar nepaskelbė kvietimų teikti paraiškas arba gavo labai mažai paraiškų. Siekdama užtikrinti, kad visos paramos lėšos būtų įsisavintos laiku, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) ir ŽRVVG artimiausiu metu suderins strategijų įgyvendinimo grafiką. Taip pat bus nustatyti tikslūs terminai, per kuriuos ŽRVVG turės įvertinti gautas paraiškas.
 
Siekiant paspartinti lėšų įsisavinimo procesą, planuojama atsisakyti trišalių (tarp NMA, ŽRVVG ir vietos projekto vykdytojo) vietos projektų vykdymo sutarčių. Ateityje bus pasirašomos dvišalės (tarp ŽRVVG ir vietos projekto vykdytojo) sutartys. Numatyta atsisakyti ir projektų vertinimo ataskaitų derinimo su NMA.
 
NMA rekomenduoja ŽRVVG aktyviau skelbti kvietimus teikti paraiškas – jei priemonei įgyvendinti numatytas biudžetas dar nėra išnaudotas, siūloma nelaukti parėjusio kvietimo metu pateiktų paraiškų vertinimo pabaigos ir skelbti naujus kvietimus.
 
2012 m. gruodžio 12 d. NMA rengs apskritojo stalo diskusiją, kurios metu su ŽRVVG bus aptariamas strategijų įgyvendinimo grafikas. Jos metu bus pristatyti aktualiausi strategijų įgyvendinimo klausimai.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:43