Žuvininkai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.01.07

Žuvininkai kviečiami teikti paraiškas

Žuvininkai kviečiami teikti paraiškas
Nuo šiandien, sausio 7 d., žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami kreiptis paramos pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones.
 
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas
 
Iki kovo 1 d. paraiškas pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (supaprastina parama)“ kviečiamos teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 
Parama skiriama investicijoms į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo veiklas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:  
  • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
  • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
  • kuriomis remiamas sužvejotų žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, perdirbimas;
  • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių pagrindinės perdirbimo veiklos metu, perdirbimu;
  • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu, laikantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), 6 ir 7 straipsnių;
  • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 1 mln. eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur, finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo), o likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija
 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos bei juridiniais asmenys, kuriems įstatymu yra pavestos funkcijos užsiimti žuvininkystės srities šviečiamųjų programų kūrimu ir jų įgyvendinimo koordinavimu, kviečiamos kreiptis pagal priemonės „Rinkodaros priemonės“ veiklos sritį „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“.
 
Paraiškos priimamos iki kovo 1 d.
 
Šia veiklos sritimi yra remiama veikla, kuria siekiama vykdyti nacionalinę komunikacijos ir reklaminę kampaniją siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausius žvejybos ir akvakultūros produktus.
 
Lėšos veiklos sričiai įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 400 000 eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 400 000 Eur, finansuojama iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.
 
Pagal abi priemones paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. sausio 9 d. 19:53