ŽRVVG plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.10.13

ŽRVVG plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos

ŽRVVG plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos
Šių metų spalio 8 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) vyko apskritojo stalo diskusija tema „Parama žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimui: praktiniai strategijų įgyvendinimo klausimai“. Į renginį susirinko skirtingų žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių (ŽRVVG) atstovai.
 
Susitikimo metu NMA specialistai apžvelgė statistinius duomenis apie žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimo eigą, pateikė renginio dalyviams rekomendacijas, padėsiančias sėkmingai užbaigti 2007–2013 m. finansinio laikotarpio žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimą. Daug dėmesio skirta mokėjimo prašymų pildymo ir teikimo, įgyvendinamų vietos projektų stebėsenos ir kontrolės, jau įgyvendintų vietos projektų priežiūros ir kitiems vietos projektų administravimo klausimams.
 
Renginio dalyviai taip pat galėjo dalyvauti diskusijoje, išsakyti problemas, su kuriomis susiduria, įgyvendindami vietos plėtros strategijas, bei pateikti pasiūlymus, pastebėjimus dėl efektyvesnio vietos projektų administravimo.
 
Tikslas – gerinti žuvininkystės regionų gyvenimo kokybę
 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemonė „Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ skirta telkti žuvininkystės regiono bendruomenę ir ugdyti jos gebėjimus veikti kartu žuvininkystės sektoriaus ir bendruomenės labui. 
 
Įgyvendinant žuvininkystės regionų plėtros strategijas siekiama ne tik gerinti ekonominę ir socialinę žuvininkystės regionų padėtį, didinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų vertę ir konkurencingumą, išlaikyti esamas darbo vietas ir sukurti naujų, remiant žuvininkystės regionų bendruomenes, bet ir gerinti pakrančių ir gyvenviečių, kuriose vykdoma žuvininkystės veikla, aplinkos būklę.
 
Pagal šią priemonę investicijos skiriamos stiprinti žuvininkystės sektoriaus konkurencingumą, pertvarkyti ekonominę veiklą, skatinti veiklos rūšių įvairovę, didinti žuvininkystės produktų vertę, remti mažos apimties žuvininkystę ir turizmui skirtą infrastruktūrą bei paslaugas, skatinti žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą ir kt.
 
Plėtros strategijų įgyvendinimui skirta beveik 30 mln. litų
 
Šiuo metu Lietuvoje veikia 10 ŽRVVG ir kiekviena iš jų įgyvendina konkrečiai vietovei skirtą strategiją. ŽRVVG vietos veiklos strategijas įgyvendina nuo 2011 metų: savarankiškai skelbia kvietimus, priima paraiškas įgyvendinti vietos projektus, vėliau vertina jų tinkamumą gauti paramą, prižiūri žuvininkystės regionų vietos projektų įgyvendinimo eigą, tikrina, ar vietos projektų vykdytojai laikosi paramos sutartyje numatytų sąlygų ir įsipareigojimų. NMA prižiūri, kad visi minėti procesai būtų atlikti laiku ir tinkamai.
 
Iš viso priemonei „Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinti 2007–2013 metų laikotarpiui iš Žuvininkystės fondo ir valstybės biudžeto finansavimo lėšų skirta daugiau nei 29,2 mln. litų (8,5 mln. eurų). Iš jų vietos projektų vykdytojus jau pasiekė 17,3 mln. litų (5 mln. eurų) paramos. Įsisavinti visas skirtas lėšas ir užbaigti projektus vietos projektų vykdytojai dar turi laiko, nes paskutinius mokėjimo prašymus jie privalo pateikti iki 2015 d. rugpjūčio 1 d.
 
Šiuo metu yra patvirtintas 171 vietos projektas, iš jų 86 vietos projektai jau įgyvendinti. Didžioji dalis ŽRVVG jau pasiekė arba viršijo strategijoje numatytą vykdomų vietos projektų skaičių. Daugiausia projektų administruoja VšĮ „Pasienio žuvys“ (44) ir ŽRVVG „Vilkauda“ (28).
 
Turi laikytis prisiimtų įsipareigojimų
 
NMA specialistai primena, kad vietos projektų pareiškėjai teikdami paraišką paramai gauti turi prisiimti nemažai įsipareigojimų. Vienas svarbiausių – paramos gavėjai be rašytinio ŽRVVG ir NMA sutikimo negali keisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos vykdyti veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo sąlygų mažiausiai penkerius metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos.
 
Jokie raštu nesuderinti nukrypimai nuo vietos projekto, keičiantys vietos projekto apimtį ar išlaidas, lėšų vietos projektui įgyvendinti dalių išdėstymą ir dydį, mokėjimo prašymų pateikimo tvarką, pratęsiantys vietos projekto įgyvendinimo laiką ar kitaip keičiantys vietos projektą ar sutartyje ir (arba) paraiškoje nustatytus vietos projekto vykdytojo įsipareigojimus, nėra leidžiami.
 
Vietos projektų vykdytojai per 3 mėn. kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, 5 metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties įsigaliojimo dienos, taip pat turi pateikti vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą.
 
Tuo tarpu ŽRVVG privalo vykdyti reguliarią vietos projektų įgyvendinimo stebėseną, kad užtikrintų žuvininkystės strategijos įgyvendinimą.
 
 
Su renginio metu skaitytu pranešimu „Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo apžvalga“ galite susipažinti čia.
 
Pranešimą „Rekomendacijos ŽRVVG: vietos projektų administravimas“ galite rasti paspaudę nuorodą.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. spalio 13 d. 16:38