Žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.20

Žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas

Žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas
Nuo liepos 20 d. iki rugpjūčio 21 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Supažindiname su pagrindiniais reikalavimais pareiškėjams ir atkreipiame dėmesį, kad paraiškos renkamos pagal atnaujintas taisykles.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu projektams pagal paminėtą veiklos sritį įgyvendinti skirta 14 705 213 Eur paramos lėšų. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 
Reikalavimai pareiškėjams
 
Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per ataskaitinį laikotarpį privalo sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. ūkio subjekto pajamų (vertinama pagal žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 patvirtintą Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką). Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus arba perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
 
Paramos dėl žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros gali kreiptis tik mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje išaugintos produkcijos, ir gaunantys iš šios veiklos pajamų juridiniai asmenys. Paminėtina, kad kartu su paraiška turi būti pateikiamos sąskaitos faktūros arba pasirašytos sąskaitų faktūrų suvestinės. Šis reikalavimas, kaip ir reikalavimas dėl pajamų, netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.
 
Nepertraukiamai užsiimti veikla tolygu, kai kiekvieną mėnesį juridiniai asmenys vykdė žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą ir gavo iš šios veiklos pajamų.
 
Pažymėtina, kad nors paramos prašoma tik žemės ūkio produktų rinkodaros veiklai, pareiškėjas turi mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai (t. y. mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo kiekvieną mėnesį vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų) užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimu. Tiesa, šis reikalavimas vėlgi netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams. Paminėtina, kad kartu su paraiška turi būti pateikiamos sąskaitos faktūros arba pasirašytos sąskaitų faktūrų suvestinės, įrodančios žemės ūkio produktų perdirbimo faktą.
 
Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus (pažymas, leidimus ir kitus dokumentus), susijusius su žemės ūkio produktų perdirbimo veikla. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu.
 
Esant būtinybei poveikio aplinkai vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytais atvejais ir pateikiamas ne vėliau kaip iki paramos sutarties pasirašymo.
 
Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) perdirbimui ir (arba) rinkodarai. Taip pat perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas. Jei galutinis produktas yra ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, jis turi būti skirtas maistui ir (arba) pašarams.
 
Pažymėtina, jog kai investicijos numatytos tiek Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktams, tiek ir ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktams gaminti, skiriama 200 tūkst. Eur paramos suma vienam projektui ir iki 4 mln. Eur pagal šią veiklos sritį 2014–2020 metų laikotarpiui.
 
Paramos intensyvumas – 50 proc.
 
Paramos gavėjams finansuojama 50 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 400 tūkst. Eur. Juridiniams asmenims, kurie perdirbę žemės ūkio produktus pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos Nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 4 mln. Eur pagal šią veiklos sritį 2014–2020 metų laikotarpiui.
 
Finansuojamos išlaidos ir projekto įgyvendinimo trukmė
 
Šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu parama teikiama naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidoms (neviršijančios šio turto rinkos vertės) finansuoti. Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos, maksimali bendrųjų išlaidų finansuojama suma 1,8 tūkst. Eur. Bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projektų išlaidų vertės, skaičiuojant be PVM.
 
Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius (vaisių, uogų, daržovių perdirbimo ir (ar) rinkodaros; augalininkystės produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros; mėsos perdirbimo ir (ar) rinkodaros; trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų atliekų perdirbimo ir tvarkymo; pieno perdirbimo ir (arba) rinkodaros) pateiktas įgyvendinimo taisyklėse.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.
 
Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai
 
Pateikti projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems 11 atrankos kriterijų. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Atkreipiame dėmesį, kad, jei pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė, suteikiama 10 balų, o jei pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – 5 balai. Paminėtina, kad pareiškėjui suteikiami atrankos balai, jei jis įsipareigoja eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus.
 
Jei atliekamas papildomas paramos paraiškų vertinimas, pareiškėjai reitinguojami šia eilės tvarka:
 • didesnis pareiškėjo visų darbuotojų draudžiamųjų pajamų (bruto) vidurkis 2019 m;
 • mažesnė prašoma paramos suma.
 
Atrankos kriterijai:
 1. Pareiškėjo dydis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatomis):
  • pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė – suteikiama 10 balų;
  • pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiami 5 balai.
 1. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklių VIII skyriuje nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų, atsižvelgiant į šias nuostatas:
  • atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;
  • kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklėse nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo.
 1. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 10 balų.
 2. Diegiamos inovacijos – suteikiami 5 balai (projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918).
 3. Projektas įgyvendinamas vaisių, uogų, daržovių, mėsos, pieno sektoriuose – suteikiama 10 balų.
 4. Pareiškėjas gamina ekologiškus žemės ūkio produktus ir (arba) vykdo jų rinkodarą (pareiškėjas kartu su paraiška pateikia sertifikavimo institucijos išduotus ekologinės gamybos dokumentus ir (ar) ekologiškų produktų pardavimą patvirtinančius dokumentus) – suteikiami 5 balai.
 5. Pareiškėjas negavęs ES paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“ – suteikiama 10 balų.
 6. Pareiškėjas įgyvendinęs projektą įsipareigoja eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus – suteikiama 15 balų, juos paskirstant:
  • daugiau kaip 31 proc. – suteikiama 15 balų;
  • nuo 21 proc. iki 30 proc. imtinai – suteikiama 10 balų;
  • nuo 10 proc. iki 20 proc. imtinai – suteikiami 5 balai.
             Eksporto apimtys vertinamos apimtimi ir (arba) verte.
 1. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje didesnis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) – suteikiama 10 balų. Lyginama su apskrities, kurioje teikiama paraiška, vidurkiu 2019 m. pagal Taisyklių 3 priedo duomenis.
 2. Vystomos beatliekės technologijos – suteikiama 10 balų (kartu su paraiška pateikiami technologinių procesų aprašai, pagrindžiantys, kad gamybos procese panaudojama visa žaliava (100 proc. pagamintų produktų patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą) arba perdirbimo metu susidariusios atliekos panaudojamos kitai veiklai (tikrinama įgyvendinus projektą ir visu projekto priežiūros laikotarpiu).
 3. Pareiškėjas perdirba vietinę žaliavą (žemės ūkio produktus, užaugintus, pagamintus Lietuvoje) – suteikiami 5 balai (kartu su paraiška pateikiami dokumentai, įrodantys žaliavos kilmę).
 
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 20 d. 09:00