Žemei apželdinti mišku paprašyta daugiau kaip 1,3 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.11.06

Žemei apželdinti mišku paprašyta daugiau kaip 1,3 mln. Eur paramos

Žemei apželdinti mišku paprašyta daugiau kaip 1,3 mln. Eur paramos
Spalio 31 d. baigėsi šiais metais antrasis paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ surinkimo etapas. Supažindiname su rudenį pateiktų paraiškų rezultatais bei primename įsipareigojimus paramos gavėjams.
 
Dėl paramos miškui įveisti pareiškėjai galėjo kreiptis nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d. Šiam laikotarpiui buvo skirta 13 568 057 Eur paramos lėšų. Per du mėnesius buvo pateiktos 66 paraiškos, kuriose paprašyta 1 383 570 Eur paramos, planuojamas apsodinti mišku plotas siekia apie 325 ha. Primintina, kad paraiškos buvo teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS).
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Paraiškas galėjo teikti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
 
Remiama veikla
 
Pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Paminėtina, kad šių metų pradžioje buvo patvirtinti nauji veisiamų želdinių įkainiai bei didesnė kasmetinė išmoka už įveisto miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą. Su reikalavimais pareiškėjams bei kita svarbia informacija galima susipažinti NMA svetainėje paskelbtame straipsnyje.
 
Paraiškų vertinimas
 
Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.
 
Veiklos srities „Miško veisimas“ taisyklėse nurodyti 8 atrankos kriterijai, už atitiktį šiems kriterijams suteikiami atrankos balai. Privalomas mažiausias paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Vadovaujantis KPP administravimo taisyklėmis, paraiškų pirmumo eilė bus sudaryta per 30 darbo dienų nuo paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Ji bus paskelbta NMA svetainėje, skiltyje „Informacija pateikusiems paraiškas“.
 
Žinotina paramos gavėjams
 
Primename aktualius paramos gavėjų įsipareigojimus:
  • Pareiškėjai, kurių paramos paraiškos patvirtintos gauti paramą, privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus (rudens sezoną iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pavasario sezoną iki einamųjų metų liepos 1 d.) nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.
  • Paramos gavėjas per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo, tačiau ne vėliau nei iki einamųjų metų, kai buvo įveistas miškas, lapkričio 1 d. NMA turi pristatyti želdinamų medžių rūšių pagrindinius miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentus.
  • Paramos gavėjas, kol teiktina įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, kiekvienais metais tiesioginių išmokų paraiškoje privalo deklaruoti įveisto miško plotą. Nedeklaravus įveisto miško, už kurį teikiama įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, einamaisiais metais parama nemokama.
  • Tiesioginių išmokų paraiškoje deklaravus mažesnį plotą už nurodytąjį paramos paraiškoje, įsipareigojimus privalu vykdyti veisiamo miško plote, už kurį yra patvirtinta parama.
  • Paramos gavėjas visoje valdoje turi laikytis kompleksinės paramos reikalavimų.
  • Vadovaudamasis Suteiktos paramos pagal KPP viešinimo taisyklėmis, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo vietoje turi viešinti paramą, jeigu miško įveisimo išmoka yra nuo 10 000,00 Eur. Viešinimo priemonės, pritaikytos lauko sąlygomis, turi stovėti ne trumpiau nei 5 metus nuo miško įveisimo išmokos gavimo.
 
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 6 d. 11:39