Vyksta ūkių patikros
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.20

Vyksta ūkių patikros

Vyksta ūkių patikros
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus šiemet deklaravę bei paraiškas pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros programų priemones pateikę pareiškėjai turėtų žinoti apie galimas jų ūkio duomenų patikras. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento specialistai informuoja, kad patikros pradėtos praėjusią savaitę. Pareiškėjai su įsipareigojimų tikrinimo grafiku gali susipažinti iš anksto.
 
NMA Kontrolės departamento specialistai patikras ūkiuose atlieka visus metus, bet dažniausiai jos vyksta vasarą ir rudenį. Šiuo metu tikrinami pareiškėjų, pateikusių paraiškas pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programų priemones, ūkiai. Kontrolės departamento specialistai parengė įsipareigojimų tikrinimo grafiką, kuriame pateikta informacija apie planuojamas mėnesio patikras ir jų laiką.
 
Tikrinama, ar pareiškėjas vykdo įsipareigojimus
 
Atliekant patikras, siekiama įsitikinti, kad pareiškėjo pateikti duomenys neklaidingi ir pareiškėjas  vykdo įsipareigojimus, numatytus konkrečios priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Tikrintojai ne tik patikrina dokumentus, bet ir visuotinės padėties nustatymo matavimo prietaisais matuoja pasėlius bei laukus. Taip tikrinama, ar pareiškėjas atitinka sąlygas paramai gauti. Patikros metu įvertinama,  kaip laikomasi geros agrarinės ir aplinkos apsaugos (GAAB) bei valdymo reikalavimų. Duomenų patikros vietoje atliekamos pildant ataskaitą, kurioje pateikti bendri klausimai visiems pareiškėjams ir specialūs klausimai pagal atskiras priemones.
 
Dažniausiai informuojama iš anksto
 
Nors NMA Kontrolės departamento specialistai neprivalo įspėti apie numatomą duomenų patikrą vietoje, paprastai pareiškėjai informuojami iš anksto. Tikrinant su deklaruotu plotu susijusius įsipareigojimus, pareiškėjui apie tai pranešama ne anksčiau kaip prieš 14 dienų. Tikrinant kitas priemones – likus 48 valandoms iki patikros.
 
Apie numatomą vykdyti patikrą nepranešama tuo atveju, kai ši informacija gali pakenkti kontrolės rezultatams. Ūkininkas patikroje nedalyvauja ir tada, kai jos atliekamos nuotoliniu būdu – pareiškėjo deklaruotų laukų plotai identifikuojami ir pamatuojami kompiuterine programa, pagal palydovinę arba aerofotografinę nuotrauką. Jei šių patikrų metu užfiksuojama pažeidimų, apie juos ūkininkas informuojamas informaciniu pranešimu, išsiunčiamu kartu su patikros ataskaitos kopija.
 
Apie išimtines aplinkybes reikia pranešti per 15 darbo dienų
 
Jei patikrų metu nustatoma pažeidimų, ūkininkams taikomos sankcijos. Tačiau, jeigu pareiškėjas negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų (pvz., negali laiku nušienauti pievų) dėl išimtinių aplinkybių (force majeure), sankcijos nebus taikomos.
 
Prie išimtinių aplinkybių priskiriama paramos gavėjo mirtis, patirta trauma ir dėl jos pripažintas ilgalaikis profesinis nepajėgumas, didelių stichinių nelaimių atvejai, epizodinės ligos. Vis dėlto kiekvienu atveju išimtinių aplinkybių poveikis vertinamas atskirai.
 
Apie išimtines aplinkybes pareiškėjas turi pranešti raštu NMA per 15 darbo dienų nuo tokių aplinkybių paskutinės veikimo dienos bei pateikti tai įrodančius dokumentus. Patikros metu išimtinės aplinkybės nefiksuojamos, į jas atsižvelgiama administruojant paraišką.
 
Jei pareiškėjas negali įvykdyti įsipareigojimų dėl blogų oro sąlygų, jis turėtų kreiptis pažymos į seniūniją arba į hidrometeorologijos tarnybą. Jei pareiškėjas negali vykdyti įsipareigojimų dėl sveikatos būklės, pažymą apie tai turi išduoti gydymo įstaiga. Minėtos pažymos yra tinkamos kaip išimtines aplinkybes patvirtinantys dokumentai. Tačiau svarstomi visi pateikti dokumentai, todėl kiekvienas atvejis yra individualus ir išimtinių aplinkybių poveikio mastas vertinamas itin kruopščiai.
 
Ūkinių gyvūnų registracija ir apskaitos žurnalai
 
Atliekant ūkių patikras tikrinama, ar gyvuliai paženklinti ausų įsagais – patikrinami kiekvieno gyvulio ausų įsagų numeriai. Pareiškėjai turi užtikrinti, kad ūkiniai gyvūnai būtų laiku ir tinkamai suženklinti, o  Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalai laiku ir teisingai užpildyti.
 
Galvijai, avys ir ožkos ženklinami įsegant dviejų dalių įsagą su gyvūno individualiu numeriu – po dalį į kiekvieną ausį. Prarastas įsagas pakeičiamas nauju.
 
Taip pat ūkinių gyvūnų laikytojai privalo užtikrinti, kad atvestas ūkinių gyvūnų prieauglis būtų paženklintas ir užregistruotas. Galvijų, avių ir ožkų prieauglio registracijos metu prieauglis paženklinamas, registracijos duomenys įrašomi į Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą, registruojami centrinėje duomenų bazėje (CDB) arba užpildomos GŽ-2, GŽ-2a formos.
 
Apie naują gyvūno ženklinimą būtina informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, šiai tarnybai pateikiant užpildytas GŽ-2, GŽ-2a dokumentų formas.
 
Individualiais numeriais paženklinti gyvūnai registruojami (raštu arba kompiuterinėje laikmenoje) Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale GAŽ-1, bandos numeriais registruoti gyvūnai – Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale GAŽ-2.
 
Paminėtus apskaitos žurnalus ūkinių gyvūnų laikytojai privalo saugoti ne trumpiau kaip 3 metus po paskutinio žurnale padaryto įrašo ir juos pateikti Kontrolės departamento specialistui patikrų ūkyje metu.
 
Galutinė išmoka – atsižvelgiant į patikros vietoje rezultatus
 
Galutinė išmokos suma pareiškėjams, kurių valdose buvo atliktos patikros vietoje, apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros vietoje rezultatus.
 
Primename, kad patikrų ūkiuose metu tikrinami visi be išimties pareiškėjo pagal programas prisiimti įsipareigojimai, kuriuos galima patikrinti patikros metu (deklaruotas pasėlis, plotas, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei valdymo reikalavimų vykdymas).
 
Pareiškėjas informaciją apie patikros rezultatus gali rasti portale, o tais atvejais, kai patikros metu nustatoma neatitikimų, pareiškėjui išsiunčiama patikros vietoje / nuotolinės patikros ataskaitos kopija.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 15:13