VVG paraiškos – jau nuo šios savaitės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.03.03

VVG paraiškos – jau nuo šios savaitės

VVG paraiškos – jau nuo šios savaitės
Nuo kovo 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Pagal šią KPP priemonę renkamos parengiamosios paramos (tarptautinių projektų inicijavimas) paraiškos, vietos veiklos grupių (VVG) teritorinio bendradarbiavimo paraiškos bei VVG tarptautinio bendradarbiavimo paraiškos.
 
Paraiškos dėl tarptautinių projektų inicijavimo NMA teritoriniuose padaliniuose priimamos nuo kovo 2 d. iki balandžio 30 d., VVG teritorinio bendradarbiavimo bei VVG tarptautinio bendradarbiavimo paraiškos – nuo kovo 2 d. iki balandžio 29 d.
 
Pagal veiklą „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ projektams įgyvendinti skirta 50 000 Eur paramos lėšų, pagal veiklą „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ – 162 440 Eur, o pagal veiklą „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ – 369 870 Eur. Besirengiantys vykdyti tarptautinius, parengiamosios paramos ar bendradarbiavimo projektus, turi vadovautis Tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo taisyklėmis, įgyvendinantys teritorinio bendradarbiavimo projektus – Teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo taisyklėmis.
 
Reikalavimai teikiantiems tarptautinių projektų paraiškas
 
Paramos, skirtos tarptautiniams projektams inicijuoti ir tarptautiniams bendradarbiavimo projektams vykdyti, gali kreiptis kaimo vietovių VVG ir dvisektorės VVG, o jų partnerėmis gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG bei kitas viešasis juridinis asmuo, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją. Projekte dalyvaujančių projekto partnerių skaičius nėra ribojamas ir nuo šio skaičiaus paramos dydis nepriklauso.
 
Paramos suma
 
Pretenduojantys į paramą gali tikėtis gauti 3 000 Eur vienam tarptautiniam projektui inicijuoti, 100 000 Eur – tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti. Tiek rengiant tarptautinius projektus, tiek juos vykdant visos tinkamos investicijos bus kompensuojamos 100 proc.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Pagal KPP veiklą „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ tinkamos finansuoti išlaidos yra: projekto koordinavimo išlaidos, kelionių ir (arba) transporto nuomos, ir (arba) komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotą atstumą, nakvynės, medicininių išlaidų draudimo ir nelaimingų atsitikimų draudimo ir kitų dokumentų (vizų, leidimų išvykti į trečiąją šalį) tvarkymo, dienpinigių (tik jei komandiruotė yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kai vyksta VVG darbuotojas), mokėjimo už kelius, automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidos, ryšių (pašto ir telekomunikacijų), vertimo, susitikimų su projekto partneriais (renginio vietos nuomos, maitinimo) išlaidos. Šių išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės.
 
Pagal veiklą „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ kompensuojamos visos aukščiau nurodytos išlaidos: projekto koordinavimo išlaidos, kelionių ir (arba) transporto nuomos, ir (arba) komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos ir kt. Šių išlaidų dalis taip pat negali viršyti 5 proc. visų tinkamų pagal įgyvendinimo taisykles finansuoti projekto išlaidų vertės.
 
Taip pat kompensuojamos projekto įgyvendinimo išlaidos, t. y. bendrosios išlaidos, naujos prekės, darbai ir paslaugos, kai darbų ir paslaugų rezultatais gali naudotis visi projekto parteriai, kurių veikla finansuojama iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Taip pat remiamas projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas / kapitalinis remontas bei inžinerinių statinių sukūrimas ir (arba) atnaujinimas, leidinių leidyba.
 
Pagal abi veiklos sritis galės būti kompensuojamas PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą.
 
Reikalavimai teikiantiems teritorinių bendradarbiavimo projektų paraiškas
 
Dėl paramos teritoriniams bendradarbiavimo projektams įgyvendinti, kaip ir tarptautinių projektų atveju, gali kreiptis kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG, o projekto partneriais gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG. Partnerių skaičius neribojamas.
 
Paramos suma
 
Paramos suma vienam projektui negali būti didesnė nei 100 000 Eur, o numatytas paramos intensyvumas – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Bendra pagalbos suma, suteikta įmonei ar asmeniui, taip pat įmonėms partnerėms ir (arba) susijusioms įmonėms, negali viršyti 200 000 Eur per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektus remiamos investicijos į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymai), investicijos į viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimą ir (arba) atnaujinimą, taip pat ekonominės veiklos vykdymas. Taigi tinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos projekto koordinavimo išlaidos, kurių dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės: banko mokesčiai, susiję su atsiskaitomosios sąskaitos, skirtos bendradarbiavimo projektui, atidarymu ir aptarnavimu, kelionių ir (arba) transporto nuomos, nakvynės, nuomos ir (arba) komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, dienpinigių, automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose, pašto ir telekomunikacijų ryšių, susitikimų su projekto partneriais (renginio vietos nuomos, maitinimo) išlaidos. Taip pat projekto įgyvendinimo išlaidos, pvz., darbų ir paslaugų įsigijimas, leidinių leidyba ir kt. įgyvendinimo taisyklėse numatytos išlaidos bei bendrosios išlaidos.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos srities „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ visas veiklas bus vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:
 
1. Įgyvendinant projektą dalyvaujančių projekto partnerių (VVG) skaičius:
 • 4 ir daugiau partnerių – suteikiama 30 balų;
 • 3 partneriai – suteikiama 20 balų.
2. Projekte dalyvaujančių partnerių įvairovė:
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir dvisektorė VVG – suteikiama 20 balų;
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiama 10 balų;
dviejų skirtingų rūšių VVG:
 • kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir miesto VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiami 5 balai.
3. Projekto pagrindinis tikslas – siekti šio Europos Sąjungos kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities įgyvendinimo:
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ A veiklos sritį „Veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ – suteikiama 30 balų;
 • 3 prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ A veiklos srities „Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės schemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas“ – suteikiama 30 balų;
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ B veiklos srities „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ – suteikiama 20 balų;
 • 5 prioriteto „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ C veiklos srities „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais“ – suteikiama 20 balų;
 • 4 prioriteto „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ A veiklos srities „Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei“ – suteikiama 10 balų.
 4. Projekto tikslinė grupė:
 • socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.) – suteikiama 20 balų;
 • jauni žmonės (asmenys iki 40 metų) – suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Paraiškos bus renkamos dar du kartus
 
Paraiškos pagal KPP veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ šiemet NMA taip pat bus renkamos:
 • nuo birželio 1 d iki liepos 31 d.;
 • nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 3 d. 08:57