VVG kviečiamos bendradarbiauti teritoriniu ir tarptautiniu lygmeniu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2023.01.11

VVG kviečiamos bendradarbiauti teritoriniu ir tarptautiniu lygmeniu

VVG kviečiamos bendradarbiauti teritoriniu ir tarptautiniu lygmeniu
Nuo vasario 1 d. Lietuvos vietos veiklos grupės (VVG) du mėnesius turės galimybę teikti paraiškas dėl paramos įgyvendinti bendradarbiavimo projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.
 
VVG paraiškos bus renkamos iki balandžio 3 d., tai yra pirmasis rinkimas iš trijų, numatytų 2023 metais. Jam skirta 1 604 411 Eur paramos lėšų.
 
Remiama veikla ir galimi pareiškėjai
 
Pagal priemonę parama teikiama tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimui pasirengti (techninė parama) ir tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti, taip pat teritorinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti, kai:
 • investuojama į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymus);
 • investuojama į viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimą ir (arba) atnaujinimą;
 • vykdoma ekonominė veikla.
Projektas turi būti susijęs su VVG vietos plėtros strategijos tikslais, kurių be projekto partnerių nebūtų įmanoma pasiekti.
 
Dėl paramos vykdyti numatytas veiklas kviečiamos kreiptis kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG bei jų partneriai, kuriais gali būti:
 • kaimo vietovių VVG,
 • dvisektorės VVG,
 • miesto VVG,
 • žuvininkystės VVG,
 • kiti viešieji juridiniai asmenys, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją, – tik kai prašoma parengiamosios paramos ir paramos tarptautiniam bendradarbiavimui.
Partnerių skaičius neribojamas.
 
 
Paramos dydžiai 
 
Pagal KPP priemonę vienam VVG tarptautinio bendradarbiavimo projektui parengti gali būti skirta iki 3 tūkst. Eur, vienam VVG tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti – iki 100 tūkst. Eur. Tarptautinio bendradarbiavimo projektų (tiek techninės paramos, tiek projekto įgyvendinimo) tinkamos finansuoti išlaidos kompensuojamos 100 proc.
 
Techninė parama tam pačiam tarptautinio VVG bendradarbiavimo projektui inicijuoti ir tai pačiai VVG skiriama vieną kartą per KPP įgyvendinimo laikotarpį.
 
Vienam teritorinio bendradarbiavimo projektui gali būti skirta iki 100 tūkst. Eur, kompensuojant 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Bendra paramos suma, suteikta įmonei ar asmeniui, taip pat įmonėms partnerėms ir (arba) susijusioms įmonėms, neturi būti didesnė kaip 200 tūkst. Eur per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Paramos lėšomis gali būti kompensuojamos komandiruočių, ryšių, vertimo, susitikimų su projekto partneriais išlaidos (parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)), projekto koordinavimo (banko mokesčiai, kelionių ir (arba) transporto nuomos ir kt.), bendrosios išlaidos, projekto įgyvendinimo išlaidos ir kt. (teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo).
 
Paraiškų teikimo būdai
 
Paraiškos pagal priemonę teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) (adresu www.zumis.lt) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu esančiu punktu „Pranešimai“), pateikiant skenuotą paraišką ir prašomus dokumentus. Taip pat paraiškos priimamos jas siunčiant elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij5kb2t1bWVudGFpQG5tYS5sdDwvYT4=:xx, paraiška ir kartu pateikiami skenuoti privalomi dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 
Visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikti balai.
 
1. Įgyvendinant projektą dalyvaujančių projekto partnerių (VVG) skaičius:
 • 4 ir daugiau partnerių – suteikiama 30 balų;
 • 3 partneriai – suteikiama 20 balų.
2. Projekte dalyvaujančių partnerių įvairovė:
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir dvisektorė VVG – suteikiama 20 balų;
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiama 10 balų;
dviejų skirtingų rūšių VVG:
 • kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir miesto VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiami 5 balai.
3. Projekto pagrindinis tikslas – siekti šio Europos Sąjungos kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities įgyvendinimo:
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ A veiklos srities „Veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ – suteikiama 30 balų;
 • 3 prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ A veiklos srities „Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės schemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas“ – suteikiama 30 balų;
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ B veiklos srities „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ – suteikiama 20 balų;
 • 5 prioriteto „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ C veiklos srities „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais“ – suteikiama 20 balų;
 • 4 prioriteto „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ A veiklos srities „Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei“ – suteikiama 10 balų.
4. Projekto tikslinė grupė:
 • socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.) – suteikiama 20 balų;
 • jauni žmonės (asmenys iki 40 metų) – suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 11 d. 10:33