Visoms žvejybos įmonėms, pateikusioms paraiškas, lėšų užteks
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.01.03

Visoms žvejybos įmonėms, pateikusioms paraiškas, lėšų užteks

Visoms žvejybos įmonėms, pateikusioms paraiškas, lėšų užteks
2019 m. lapkričio 4 d. – gruodžio 31 d. buvo renkamos paraiškos pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemones: „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Informuojame apie paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Paraiškas pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ galėjo teikti įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkančios šios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus kriterijus. Paramos taip pat galėjo kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka minėtų taisyklių reikalavimus. 
 
Paramos tikslas – žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.
 
Lėšos šiai priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).
 
Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50 000 Eur. Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui buvo skirta 702 577 eurai.
 
Galimybe gauti parama pasinaudojo 2 įmonės. Šiuo metu atliekamas paraiškų atitikimo atrankos kriterijams vertinimas.
 
Iš viso pagal šią priemonę 2019 metais buvo gauta 15 paraiškų, 13 iš jų įvertintos teigiamai. Projektams įgyvendinti skirta 471 782 Eur.
 
Paraiškas pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ galėjo teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 
Paramos tikslas – investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, naujų darbo vietų kūrimas.
 
Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies (50 proc.) bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Didžiausia galima suma projektui yra 600 tūkst. eurų. Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui buvo skirta 5 052 500 eurų.
 
Galimybe gauti šią parama pasinaudojo 1 įmonė. Šiuo metu atliekamas paraiškos atitikimo atrankos kriterijams vertinimas.
 
Iš viso pagal šią priemonę 2019 metais buvo gautos 4 paraiškos.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. sausio 3 d. 09:02