Vietos veiklos grupės jau gali pradėti rengti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.01.25

Vietos veiklos grupės jau gali pradėti rengti paraiškas

Vietos veiklos grupės jau gali pradėti rengti paraiškas
Nuo vasario 1 d. vietos veiklos grupės (VVG) galės teikti paraiškas dėl paramos inicijuoti tarptautinius projektus, taip pat įgyvendinti teritorinius bei tarptautinius bendradarbiavimo projektus. Paraiškos bus renkamos du mėnesius, iki kovo 31 d.
 
Kokios VVG gali kreiptis?
 
Dėl paramos, kaip ir ankstesniais paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ rinkimo etapais, galės kreiptis kaimo vietovių VVG, taip pat dvisektorės VVG, o jų partneriais galės būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG. Besikreipiančiųjų dėl parengiamosios paramos tarptautiniams projektams inicijuoti ir tarptautiniams bendradarbiavimo projektams įgyvendinti projekto partneriai gali būti ir kiti viešieji juridiniai asmenys, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją. Partnerių skaičius nėra ribojamas ir paramos dydis nuo jo nepriklauso.
 
Paramos suma ir tinkamos finansuoti išlaidos
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu (vasario 1 d.–kovo 31 d.) parengiamosios paramos (tarptautinių projektų inicijavimui) projektams įgyvendinti skirta 12 000 Eur, vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 3 000 Eur, kompensuojant 100 proc. tinkamų finansuoti investicijų. Teritorinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti skirta 202 203 Eur, vienam projektui – iki 100 000 Eur, kompensuojant 95 proc. tinkamų finansuoti investicijų. Tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti skirta 258 780 Eur paramos lėšų, vienam projektui – iki 100 000 Eur, kompensuojant 100 proc. tinkamų finansuoti investicijų.
 
Parama skirta kompensuoti komandiruočių, ryšių, vertimo, susitikimų su projekto partneriais (parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)) išlaidas, projekto koordinavimo (banko mokesčiai, kelionių ir (arba) transporto nuomos ir kt.), bendrąsias išlaidas, projekto įgyvendinimo išlaidas ir kt. (teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veikla).
 
Svarbu žinoti, jog bendra paramos suma, suteikta įmonei ar asmeniui, taip pat įmonėms partnerėms ir (arba) susijusioms įmonėms, negali viršyti 200 000 Eur per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus.
 
Paraiškų teikimo būdai
 
Atkreiptinas dėmesys, jog pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles, paraiškos pagal priemonę bus renkamos tik elektroniniu būdu, tai yra :
 • el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij5kb2t1bWVudGFpQG5tYS5sdDwvYT4=:xx, teikiama paraiška, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, ir kartu su ja teikiami skenuoti privalomi dokumentai;
 • naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (adresu www.zumis.lt) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu esančiu punktu „Pranešimai“), pateikiant skenuotą paraišką ir prašomus dokumentus.
 
Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti ir pateikti ir įgalioto asmens. Visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
 
Paraiškos pagal KPP priemonės visas veiklos sritis 2022 metais iš viso bus renkamos 3 kartus. Be šio paraiškų rinkimo etapo, VVG paraiškas dėl paramos inicijuoti tarptautinius projektus, įgyvendinti teritorinius bei tarptautinius bendradarbiavimo projektus dar galės teikti birželio 1 d.–liepos 29 d. ir spalio 3 d.–lapkričio 30 d. Pernai, taip pat organizavus 3 šių paraiškų rinkimo etapus, buvo pateiktos 9 paraiškos. Iš jų 5 – teritoriniams bendradarbiavimo projektams vykdyti, 4 – tarptautiniams bendradarbiavimo projektams vykdyti.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos srities „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ visas veiklas bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikti balai.
 
1. Įgyvendinant projektą dalyvaujančių projekto partnerių (VVG) skaičius:
 • 4 ir daugiau partnerių – suteikiama 30 balų;
 • 3 partneriai – suteikiama 20 balų.
2. Projekte dalyvaujančių partnerių įvairovė:
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir dvisektorė VVG – suteikiama 20 balų;
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiama 10 balų;
dviejų skirtingų rūšių VVG:
 • kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir miesto VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiami 5 balai.
3. Projekto pagrindinis tikslas – siekti šio Europos Sąjungos kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities įgyvendinimo:
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ A veiklos srities „Veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ – suteikiama 30 balų;
 • 3 prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ A veiklos srities „Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės schemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas“ – suteikiama 30 balų;
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ B veiklos srities „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ – suteikiama 20 balų;
 • 5 prioriteto „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ C veiklos srities „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais“ – suteikiama 20 balų;
 • 4 prioriteto „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ A veiklos srities „Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei“ – suteikiama 10 balų.
4. Projekto tikslinė grupė:
 • socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.) – suteikiama 20 balų;
 • jauni žmonės (asmenys iki 40 metų) – suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. sausio 25 d. 09:07