Viešas NMA darbuotojų atstovų kreipimasis dėl ŽŪM veiksmų destabilizuojant padėtį NMA
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.09.07

Viešas NMA darbuotojų atstovų kreipimasis dėl ŽŪM veiksmų destabilizuojant padėtį NMA

Viešas NMA darbuotojų atstovų kreipimasis dėl ŽŪM veiksmų destabilizuojant padėtį NMA
NMA darbuotojų atstovai laišku kreipėsi į LR prezidentą Gitaną Nausėdą, LR Ministrę Pirmininkę Ingridą Šimonytę, LR Seimo Kaimo Reikalų Komitetą ir LR Žemės ūkio ministeriją dėl ŽŪM veiksmų, kuriais destabilizuojama padėtis NMA.
 
Atstovaudami Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) darbuotojus bei reaguodami į darbuotojų kreipimąsi bei žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) ir NMA vadovybe, kreipiamės nuogąstaudami dėl galimo įstaigos veiklos destabilizavimo ir iš to kylančių galimų grėsmių Lietuvos valstybei.
 
Primename, kad NMA – tai vienintelė akredituota institucija Lietuvoje, administruojanti ES ir Lietuvos valstybės paramos priemones, yra atsakinga už žemės ūkio ir žuvininkystės fondų (Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus, nacionalinės paramos bei valstybės pagalbos ir Europos žuvininkystės fondo bei Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo) paramos lėšų mokėjimą.
  1. Deja, pastaruosius kelis mėnesius NMA darbuotojai nuolat atitraukiami nuo savo tiesioginių funkcijų administruoti paramą dėl įvairių duomenų bei informacijos pagal ŽŪM pavedimus rinkimo. Duomenų už kelis metus apie keliolika tūkstančių bylų, duomenų, kurių nebuvo numatyta kaupti, bet ministerijai jų prireikė „čia ir dabar“, nors tokiems duomenims surinkti reikia kelių mėnesių bei didelio darbuotojų kiekio. Iš to darytina išvada, kad galimi NMA veiklos sutrikimai, nes vien per liepą–rugpjūtį gauta 50 pavedimų iš ŽŪM dėl informacijos pateikimo itin trumpais terminais, dėl didelės apimties duomenų (pvz. surinkti duomenis dėl kiekvieno mokėjimo prašymo, kurių iš viso buvo 16 000 vnt.), ko per daugiau nei 20 NMA veiklos metų nėra buvę. Tokie pavedimai gaunami nuolatos ir po kelis kartus per savaitę. Tokių veiksmų atlikimas trukdo vykdyti tiesiogines funkcijas, užtikrinant paramos administravimą laiku.
Būtina paminėti ir kitus ŽŪM atliekamus veiksmus, turinčius neigiamos įtakos NMA darbuotojams ir NMA veiklai:
1) ŽŪM iniciatyva pradėti NMA darbuotojams tarnybiniai tyrimai.
2) ŽŪM pradėti keli NMA auditai skirtingoms veiklos sritims vienu metu.
 
JEIGU NMA VEIKLA BUS DESTABILIZUOTA, KILS REALI GRĖSMĖ, KAD REIKIAMI ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS VEIKSMAI ŽENKLIAI VĖLUOS, DĖL KO VĖLUOS ARBA IŠVIS SUSTOS IŠMOKOS IR INVESTICINĖ PARAMA ŪKININKAMS, PERDIRBĖJAMS, BENDRUOMENĖMS, SAVIVALDYBĖMS, VVG SUBJEKTAMS, T. Y. APIE 150 TŪKST. LIETUVOS ŪKININKŲ BEI KAIMO GYVENTOJŲ IR SUBJEKTŲ. Visa tai prisidės prie ir taip didelių šių dienų iššūkių energetikoje, rinkos nestabilume ir visos produkcijos bei paslaugų kainų augime, nes NMA išmokama parama didina maisto produktų gamybą, aprūpinimą jais, kuria naujas ir išlaiko jau sukurtas darbo vietas regionuose, padeda palaikyti pajamų ir gyvenimo lygį kaimo vietovėse, mažina gamybos sąnaudas per alternatyvius energijos šaltinius, modernizuoja ir atnaujina viešosios infrastruktūros objektus savivaldybėse, didina žemės ūkio produktyvumą per investicijas į vandentvarką ir modernią įrangą, prisideda prie kultūros sklaidos kaimo vietovėse, didina vaikų ir jaunimo užimtumą, padeda spręsti socialines  problemas.
  1. Esame nustebinti ir labai sunerimę dėl teisės aktų registre ŽŪM vienašališkai paskelbto NMA struktūros pakeitimo projekto, kuriuo siūloma naikinti dvi NMA vadovybės pareigybes – NMA direktoriaus pavaduotojo bei kanclerio (2022 m. rugsėjo 1 d. paskelbtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 22-12057 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 20... (lrs.lt)).
ŽŪM siūlymas naikinti pareigybes didins darbo krūvius kitiems darbuotojams, o dėl augančio darbo krūvio, kuris ir taip siekia 130 proc., kils dar didesnis darbuotojų nepasitenkinimas. Dėl to didėja rizika prarasti kompetentingus darbuotojus, o naujų priėmimas yra sunkiai įgyvendinamas dėl mažiausio atlyginimų lygio, lyginant su kitomis paramą administruojančiomis agentūromis (NMA specialistų atlyginimai dažnu atveju yra panašaus lygio kaip žemos kvalifikacijos darbuotojų rinkoje, o finansavimo dydis ir jo skyrimo operatyvumas priklauso nuo ŽŪM).
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad panaikinus šias pareigybes bus sustabdyti visi šiuo metu paskelbti konkursai į laisvas darbo vietas (šiuo metu vyksta 30 konkursų bei 6 atrankos, artimiausiu metu planuojami dar 10 konkursų), nauji konkursai po reorganizacijos galėtų įvykti ne anksčiau kaip po 3 mėn. Vadinasi, NMA ilgą laiką negalėtų priimti naujų specialistų, jų ugdyti ir pasirengti naujam 2023–2027 m. finansiniam laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. SUSIDARO SUNKIAI SUVOKIAMA SITUACIJA, KAI NEAIŠKU, KO SIEKIAMA TOKIAIS SPRENDIMAIS – STRUKTŪROS OPTIMIZAVIMO AR SĄMONINGO NMA VEIKLOS TRIKDYMO, TAIP SUKURIANT PRASTO DARBDAVIO REPUTACIJĄ.
 
Įvertinus, kad išlaikyti bei pritraukti naujų darbuotojų yra itin sudėtinga (2022 m. NMA paliko 71 darbuotojas, bet buvo priimti tik 52 nauji darbuotojai), tai dar labiau apsunkins ir taip įtemptą situaciją. Iš šiemet paskelbtų 122 konkursų net 44 neįvyko, nes pretendentai tiesiog neatvyko arba nebuvo norinčių juose dalyvauti. Dabartinė situacija didina įtampą įstaigoje dėl neprognozuojamai išaugusių ŽŪM pavedimų bei kuria neigiamą jos įvaizdį. Taip pat viešojoje erdvėje skleidžiama galimai neteisinga informacija daro ne tik neigiamą įtaką įstaigos prestižui, bet ir kelia didelį stresą NMA dirbantiems darbuotojams, kas daro neigiamą įtaką įstaigos mikroklimatui, darbuotojų emocinei būsenai, motyvacijai ir skatina svarstyti darbo vietos keitimo galimybes. Papildomą netikrumo jausmą sukėlė ir tiesioginio vadovavimo įvedimas iš ŽŪM.
 
Neproporcingai išaugęs ir taip didelis darbo krūvis gali daryti įtaką ir darbuotojų metinių užduočių bei veiklos rezultatų pasiekimui, nes jie sietini su tiesioginių funkcijų atlikimu, o nuo šių rezultatų pasiekimo priklauso ir kiekvieno darbuotojo galimybė tikėtis didesnio atlyginimo. Tokia situacija dar labiau demotyvuoja darbuotojus bei skatina ieškoti geresnių darbo sąlygų. VISA TAI KELIA REALIĄ GRĖSMĘ NMA NEATITIKTI AKREDITAVIMO KRITERIJAUS DĖL ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UŽTIKRINIMO, DĖL KO BUS SUSTABDYTI MOKĖJIMAI LIETUVAI IR ŪKININKAMS.
 
Šiuo metu, baigiantis 2014–2020 m. programiniam laikotarpiui, kurio sėkmingas pabaigimas yra nemenkas iššūkis ir tiesiogiai priklauso nuo kompetentingų darbuotojų, neatlikus visų būtinų programinio laikotarpio pabaigimo darbų laiku, Lietuvai kyla grėsmė netekti dalies ES paramos. NMA darbuotojų atstovai mato, kad NMA vadovybė ėmėsi ir imasi veiksmų dėl situacijos gerinimo, tačiau įstaigos veiklos žlugdymas yra išorinis veiksnys, sąlygotas ŽŪM pavedimų ir kitų jos veiksmų gausos, darančių neigiamą įtaką NMA veiklai.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad po kelių mėnesių prasidės naujo 2023–2027 m. programinio laikotarpio priemonių dokumentų administravimas. Neturint pakankamai aukštą kvalifikaciją bei reikiamą patirtį turinčių darbuotojų, nebus įmanoma užtikrinti tinkamo naujojo laikotarpio paramos administravimo, taigi Lietuvos ūkininkai, perdirbėjai, bendruomenės ir kiti paramos gavėjai šios paramos gali negauti arba gauti labai pavėluotai, kas neabejotinai paveiks visos valstybės ekonomiką. Tai turi būti įvertinta kaip grėsmė, galinti sukelti ypatingą įvykį iš finansinės ir ekonominės pusės, kaip reglamentuoja LR Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“.
 
Iš žemės ūkio ministro K. Navicko ir jo pavaldinių pasisakymų viešojoje erdvėje jaučiamas visiškas aukštos kvalifikacijos NMA darbuotojų neįvertinimas, kuris yra ekonomiškai žalingas ne tik įstaigos darbui, bet ir valstybei. Tokia situacija jau apsunkino įstaigos veiklą, o netolimoje ateityje visiškai sutrikdys jos darbą ne trumpesniam nei metų ar dvejų laikotarpiui. Tai darys įtaką netinkamam veiklos užtikrinimui, priskirtų funkcijų neatlikimui, o didžiausia galima rizika Lietuvos biudžetui – prarastos ES skirtos lėšos. Kaip tai bus suvaldyta – niekas nekalba.
 
Apibendrinant tai, kas išdėstyta, NMA darbuotojų atstovai kreipiasi į Jus prašydami imtis būtinų priemonių ŽŪM ir Žemės ūkio ministro veiksmuose, kad būtų užtikrinta iki šiol buvusi efektyvi įstaigos veikla, bei pažymime, kad MATYDAMI DAROMĄ ŽALĄ DARBUOTOJAMS IR VALSTYBĖS INTERESAMS, IMAMĖS IR ATEITYJE IMSIMĖS TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ BŪDŲ GINTI DARBUOTOJŲ TEISĖTUS INTERESUS.
 
 
NMA Profesinės sąjungos pirmininkė                                                                                                                                                                                              Beata Naruševič-Sevruk
 
NMA Darbo tarybos pirmininkė                                                                                                                                                                                                        Julija Jevsejevienė
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugsėjo 7 d. 10:25