Verslo plėtrai kaime – naujos galimybės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.11

Verslo plėtrai kaime – naujos galimybės

Verslo plėtrai kaime – naujos galimybės
Kaimo gyventojai, ūkininkai ir veikiančios labai mažos įmonės gali kreiptis dėl paramos ne žemės ūkio veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ renkamos iki šių metų gruodžio 14 dienos. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12 mln. 319 tūkst. eurų paramos lėšų.
 
Remiama tik ne žemės ūkio veikla
 
Pagal KPP veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, kurios išvardytos neremiamų veiklų sąraše.
 
Atkreipiamas dėmesys, kad pagal šią KPP veiklą parama neteikiama, jei pagal projektus numatyta pradėti nakvynės ir pusryčių, kaimo turizmo veiklą. Remiama tik tokių paslaugų plėtra.
 
Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
 
Gyvenamoji arba registracijos vieta – kaime
 
Paramos pagal šią KPP veiklą gali kreiptis kaimo gyventojai, įskaitant ūkininkus, taip pat privatūs juridiniai asmenys. Juridinis asmuo nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus, taip pat turi būti savarankiškas ūkio subjektas ne tik iki sutarties pasirašymo, bet ir visu kontrolės laikotarpiu.
 
Kaimo gyventojai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravę kaimo vietovėje. Atskaitiniais metais Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruotos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos turi būti ne mažesnės už 12 minimalių darbo užmokesčių sumą (išskyrus veterinarinę veiklą).
 
Į paramą pretenduojantys juridiniai asmenys arba ūkininkai turi būti registruoti kaimo vietovėje. Jų pardavimo pajamos praėjusiais finansiniais metais turi būti ne mažesnės už 12 vidutinių darbo užmokesčių sumą (išskyrus veterinarinę veiklą).
 
Paramos paraišką pareiškėjas teikia individualiai, partneriai negalimi. Pareiškų negali teikti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
 
Būtinas ekonomiškai pagrįstas verslo planas
 
Kartu su paramos paraiška pareiškėjas turi pateikti ekonomiškai pagrįstą verslo planą, kuriame apibūdinamas projekto reikalingumas, investicijų poreikis ir yra finansinė dalis. Verslo plane pareiškėjas turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus.
 
Kartu su paramos paraiška pareiškėjas turi pateikti ir patvirtintus praėjusių finansinių metų (ne trumpesnių nei 12 mėnesių) finansinių ataskaitų bei tarpinių finansinių ataskaitų (už einamųjų metų visus ketvirčius) dokumentus.
 
Projektas įgyvendinamas per 2 metus
 
Pareiškėjas turi įsipareigoti projektą įgyvendinti per paramos paraiškoje (verslo plane) nurodytą laiką, kuris negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo darbus privaloma pradėti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Per 6 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos pareiškėjas turi pateikti su finansine institucija pasirašytą paskolos sutartį arba išperkamosios (finansinės) nuomos sutartį. Nepateikus šių dokumentų ir patvirtinimo, kad projektas bus įgyvendintas nuosavomis lėšomis, paramos sutartis nepasirašoma.
 
Svarbu pažymėti, kad pareiškėjas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašus turi atskirti nuo kitų, įprastinių,  operacijų.
 
Finansuojama iki 50 proc. išlaidų
 
Pagal KPP veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 tūkst. eurų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Paramos lėšomis finansuojama projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje. Tinkamomis finansuoti taip pat pripažįstamos verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo ir bendrosios išlaidos.
 
Privaloma surinkti mažiausiai 50 atrankos balų
 
Pareiškėjų projektai paramai gauti bus vertinami balais, suteikiamais už atitiktį KPP veiklos  „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Pareiškėjas ūkininkas turi pasirinkti, kuri projektų atrankos kriterijų grupė (fiziniams asmenims ar juridiniams asmenims taikoma projektų atrankos kriterijų grupė) taikoma projektui.
 
Privalomas surinkti minimalus atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paramos paraiška atmetama.
 
Kai paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtą sumą, atliekant administracinį tikrinimą pagal surinktus atrankos balus sudaroma projektų prioritetinė eilė. Jei paramos lėšų pakaks ne visiems daugiausia atrankos balų (didžiausią vienodą skaičių) surinkusiems pareiškėjams, vyks papildoma projektų atranka. Pirmenybė bus teikiama pareiškėjams, negavusiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir prašantiems mažiausios paramos sumos.
 
Atkreipiamas dėmesys, kad prioritetinė eilė sudaroma pagal pačių pareiškėjų pateiktus duomenis ir paraiškoje nurodytą atitiktį atrankos kriterijams, todėl pareiškėjai turėtų labai atidžiai pildyti paraiškas ir žymėti tik tuos atrankos kriterijus, kuriuos atitinka.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:45