Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.10.02

Verslo plėtrai kaime lėšų pakanka

Verslo plėtrai kaime lėšų pakanka
Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 28 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos verslui kurti ir plėsti kaimo vietovėse. NMA jau susumavo paraiškų rezultatus – paaiškėjo, kad paramos lėšų pakanka visiems paraiškas teikusiems verslo atstovams.
 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ buvo pateikta 121 paraiška, bendra prašoma 18 036 066 Eur paramos suma – tai 77 proc. visos priemonei šiuo rinkimo etapu skirtos paramos sumos. Primename, kad šiam paraiškų rinkimo etapui pagal priemonę buvo skirta per 23 mln. Eur, taigi gauti paramą gali tikėtis visi pareiškėjai.
 
Primintina, kad pagal KPP veiklą parama bus skiriama ne žemės ūkio veiklai (veikloms), nurodytai (-oms) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, vystyti, įgyvendinant šiuos veiklos tikslus – veiklos įvairinimą, mažųjų įmonių kūrimą ir plėtojimą, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimą.
 
Paramos galėjo kreiptis privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, kurie nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitiko labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. Privataus juridinio asmens, kuris privalo būti įsteigtas paraiškos teikimo metais, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų arba kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų, vadovas) turi būti fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.
 
Paraiškų vertinimas
 
Vadovaujantis pagal KPP teikiamų paraiškų administravimo ir priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, bus atliekamas surinktų paraiškų atrankos vertinimas pagal pareiškėjų paramos paraiškoje nurodytus atrankos balus ir su paramos paraiška pateiktus dokumentus. Kartu bus tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pasižymėtus atrankos kriterijus. Pagal atitiktį atrankos kriterijams paraiškai skiriamas atitinkamas balų skaičius. Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui – 100 balų. Privalomas surinkti minimalus atrankos balų skaičius – 50 balų. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos.
 
Projektų atrankos kriterijus ir balus rasite čia.
 
Paraiškos, surinkusios 50 ir daugiau atrankos balų, bus teikiamos vertinti dėl tinkamumo. Tinkamumo vertinimo metu bus nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti, ar išlaidų kainos nėra padidintos. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, informacija bus patikrinta duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose, taip pat sutikrinta su informacija pareiškėjo pateiktuose dokumentuose.
 
Po tinkamumo vertinimo projektai, nepriklausomai, ar jie bus įvertinti teigiamai ar neigiamai, bus teikiami tvirtinti Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei paraiškoje arba su paraiška pateiktuose dokumentuose nebus visos reikiamos informacijos arba informacija bus netiksli ir jei dėl to NMA negalės įvertinti paraiškos atitikties tinkamumo sąlygoms, atrankos kriterijams ir įsipareigojimams, NMA specialistai paprašys pareiškėjo pateikti papildomą reikalingą informaciją. Tačiau būtina žinoti, kad NMA nesiunčia pareiškėjui paklausimų ir atmeta paraišką, jei paraiška užpildyta ne lietuvių kalba, yra netinkamos formos, su paramos paraiška nepateiktas verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas, taip pat jei verslo planas yra neparengtas arba parengtas iš dalies.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. spalio 3 d. 14:40