Verslo paraiškos – nuo rugsėjo (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.08.23

Verslo paraiškos – nuo rugsėjo (atnaujinta)

Verslo paraiškos – nuo rugsėjo (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. kviečia teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.
 
Paraiškas jau galima teikti ir per ŽŪMIS
 
Informuojame, kad nuo rugsėjo 30 d. paraiškas jau galima teikti ir naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt.
 
Taip pat paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais NMA svetainėje – čia.
 
Paramos paraiška ir su paramos paraiška pateikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Dokumenati gali būti teikiami registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir pan.
 
Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos plitimo šalyje metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“. Atkreiptinas dėmesys, kad tokiu atveju paraiška turi būti pristatyta 2 darbo dienomis anksčiau nei nustatyta paraiškų priėmimo pabaiga – iki spalio 27 d.
 
Remiamos veiklos
 
Pagal šią veiklą parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiamos veiklos, nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus neremtinas veiklas, nurodytas įgyvendinimo taisyklėse. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
 
Šiemet vykstančiam paraiškų pagal KPP veiklą rinkimo etapui skirta 18 767 932 Eur paramos lėšų.
 
Kas gali kreiptis paramos
 
Paramos gali kreiptis privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinka labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Rekomendacijoje Nr. 2003/361/EB (taikoma fiziniams asmenims).
 
Privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, yra tinkamas pareiškėjas, jeigu šio privataus juridinio asmens pagrindinis akcininkas (pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovas) yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.
 
Sukūrus vieną darbo vietą – iki 50 tūkst. Eur paramos
 
Paramos dydis priklausys nuo to, kiek pareiškėjas planuoja sukurti naujų darbo vietų. Projektai, kuriuose nenumatyta sukurti naujų darbo vietų, nebus remiami.
 
Sukūrus vieną darbo vietą, bus skiriama iki 50 000 Eur paramos lėšų. Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau 200 000 Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos).
 
Viena darbo vieta – tai visas etatas, kai priimtas darbuotojas išdirba 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę ištisus metus.
 
Žinotina, jog įgyvendinant projektą privaloma sukurti ne mažiau kaip 0,5 etato darbo vietą.
 
Kompensuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Paramos lėšomis gali būti finansuojama projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas.
 
Taip pat parama gali būti skirta naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimui, bendrosioms išlaidoms.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Pateiktoms paraiškoms už atitikimą atrankos kriterijams bus suteikiami balai – pateikiame juos žemiau:
 1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vietą):
1.1. pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje):
 • 5 ir daugiau metų – suteikiama 20 balų;
 • nuo 4 iki 5 metų – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 4 metų – suteikiama 10 balų;
 • nuo 2 iki 3 metų – suteikiami 5 balai;
 • nuo 1 iki 2 metų – suteikiami 3 balai;
1.2. pareiškėjas (juridinis asmuo) – registruotas kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra registruotas kaimo vietovėje):
 • 5 ir daugiau metų – suteikiama 20 balų;
 • nuo 4 iki 5 metų – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 4 metų – suteikiama 10 balų;
 • nuo 2 iki 3 metų – suteikiami 5 balai;
 • nuo 1 iki 2 metų – suteikiami 3 balai.
 
 1. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo:
2.1. projektams, kurių vertė yra iki 400 000 Eur (be PVM) (imtinai):
Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai);
2.2. didesnė projekto vertė (taikoma projektams, kurių vertė didesnė kaip 400 000 Eur (be PVM):
Kai projekto vertė didesnė kaip 400 000 Eur – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pvz., projekto vertė – 410 000 Eur (be PVM), t. y. projekto vertė 2,5 procentinio punkto didesnė, skiriami 2 balai) (projektams, kurių vertė didesnė kaip 25 proc., skiriami 25 balai).
 1. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis (jei projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas, atrankos balai nesuteikiami; jei projekte numatyta teikti mobilias ir stacionarias paslaugas, balai suteikiami atsižvelgiant į tai, kur vykdoma stacionari veikla) (ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG) savivaldybėje, kurioje įgyvendinamas projektas, lyginamas su vidutiniu metiniu bedarbių proc. nuo DAG šalyje):
 • ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – suteikiama 10 balų;
 • ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – suteikiami 5 balai.
 1. Papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas pagal prašomą paramos sumą (vienai darbo vietai (etatui) – 50 000 Eur paramos (pvz., prašoma paramos suma 120 000 Eur, planuoja sukurti 3 darbo vietas, papildomai sukuriama 0,6 etato, skiriami 6 balai):
 • iki 0,25 etato – suteikiami 2 balai;
 • nuo 0,25 (imtinai) iki 0,5 etato – suteikiami 4 balai;
 • nuo 0,5 (imtinai) iki 0,75 etato – suteikiami 6 balai;
 • nuo 0,75 (imtinai) iki 1 etato – suteikiami 8 balai;
 • 1 etatas ir daugiau – suteikiama 10 balų.
 1. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui – fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) – suteikiama 10 balų.
 1. Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienus metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus (pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus) – suteikiama 10 balų.
 1. Pareiškėja – moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienus metus nepertraukiamai), yra moteris (pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovė yra moteris) – suteikiami 5 balai.
 1. Pareiškėjas – įmonė (privatus fizinis ar juridinis asmuo), kuri ataskaitiniais metais atitinka šias sąlygas:
1) vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažesnis kaip 10;
2) metinės pajamos yra iki 700 000 Eur.
Suteikiama 10 balų.
 
Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius, kurį būtina surinkti norint gauti paramą, – 50. Didžiausia galima surinkti atrankos balų suma – 100 balų.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn.
 
Projektą, kaip ir anksčiau, privaloma įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o jį pradėti įgyvendinti būtina ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Apie projekto pradžią pareiškėjas privalo raštu informuoti NMA ir pateikti projekto pradžią patvirtinančius dokumentus – investicijų ir (arba) paslaugų įsigijimo dokumentus, sutartis ir pan.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjo 30 d. 16:46