Vėl renkamos paraiškos miškui įveisti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.09.08

Vėl renkamos paraiškos miškui įveisti

Vėl renkamos paraiškos miškui įveisti
Antrą kartą šiais metais miškininkai, planuojantys plėsti Lietuvos miškų plotus, kviečiami teikti paraiškas. Jas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti elektroniniu būdu nuo rugsėjo 10 d. iki lapkričio 12 d.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui Žemės ūkio ministerija skyrė 7,88 mln. Eur ES ir valstybės biudžeto paramos lėšų.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Teikti paraiškas gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
 
Remiama veikla
 
Remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.
 
Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti.
 
Parama neteikiama, jei miškas veisiamas antrą kartą tame pačiame plote.
 
Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos.
 
Už savaime mišku apaugusią (kai papildomai želdinti nereikia) žemę miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų.
 
Parama miškui veisti savivaldybėms priklausančioje žemėje teikiama tik miško įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos.
 
Plačiau apie remiamos veiklos apribojimus įgyvendinimo taisyklėse.
 
Būtina pateikti parengtą projektą
 
Pretenduojant į paramą būtina turėti parengtą projektą, atitinkantį įgyvendinimo taisyklėse numatytas nuostatas. Želdinių rūšinėje sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių, želdinių rūšinės sudėties formulėje – ne daugiau kaip 6 dalys ąžuolų ir (arba) 4 dalys liepų. Turi būti parengtas vienos miško želdinių rūšinės sudėties projektas. Taip pat planuojamas užsodinti mišku plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha vientiso veisiamo miško ploto, išskyrus atvejus, nurodytus įgyvendinimo taisyklėse. Miškas veisiamas sodinant tik vietinės kilmės (Lietuvos Respublikos teritorijos) medžių rūšis.
 
Paminėtina, kad nuo šiol privačių miškų projektus tvirtina Valstybinė miškų tarnyba (anksčiau tvirtino VĮ Valstybinių miškų urėdijos).
 
Išmokų dydžiai
 
Apskaičiuojamos atskirai kiekvieno projekto vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties. Nustatyti šie miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai atskiroms veisiamų medžių rūšims:
 
Medžių rūšys
Miško įveisimo išmoka Eur už 1 ha 
Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka (mokama 12 metų) Eur už 1 ha
Paprastoji pušis 
1 425
433
Paprastoji eglė
1 283
352
Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas
1 254
164
Juodalksnis
1 246
163
Europinis ir plačiažvynis maumedžiai
2 578
281
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna
3 207
302
Mažalapė liepa
3 170
240
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas
3 651
317
Drebulė
2 172
186
Hibridinė drebulė
2 841
203
 
Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka – 1 246 Eur už 1 ha, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka – 163 Eur už 1 ha.
 
Kaip apskaičiuojamas projektuose nurodytas miško įveisimo, miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos želdinių rūšių išmokų už hektarą dydis, plačiau nurodyta įgyvendinimo taisyklių 2 priede.
 
Atrankos kriterijai ir suteikiami balai
 
Miško veisimo paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį šiems veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams:
  
 • Visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais), – skiriama 20 balų.
 • Daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakyme Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, – skiriama 15 balų.
 • Miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai, – skiriama 15 balų.
 • Visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc., – skiriama 15 balų.
 • Miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., – skiriama 10 balų.
 • Pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra:
 • fizinis asmuo – skiriama 15 balų;
 • juridinis asmuo – skiriama 10 balų.
 • Veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir kuriame laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, – skiriami 5 balai.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
 
Privalomas mažiausias paraiškų atrankos balų skaičius – 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškos surenka vienodą atrankos balų skaičių ir skirtos paramos nepakanka visoms paraiškoms finansuoti, atliekamas papildomas pareiškėjų paraiškų atrankos vertinimas, pirmenybę suteikiant pareiškėjams:
 1. kurie nebuvo gavę paramos pagal priemonės veiklos sritį arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
 2. pagal mažiausią preliminarią paramos sumą, apskaičiuotą pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytus duomenis.  
 
Paraiškų teikimas
 
Pareiškėjai paraiškas galės pateikti tik elektroniniu būdu, naudodamiesi Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) adresu https://zumis.lt.
 
Naudinga informacija
 
 
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjo 8 d. 11:37