Vėl galės būti vykdomi Lietuvos kaimo tinklo renginiai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.24

Vėl galės būti vykdomi Lietuvos kaimo tinklo renginiai

Vėl galės būti vykdomi Lietuvos kaimo tinklo renginiai
Birželio mėnesį Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai dar kartą kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas (renginių komunikacijos priemonės)“.
 
Gyvi renginiai reikalingi
 
Po pirmojo šių metų kovą vykusio kvietimo teikti paraiškas dėl paramos rengti gyvus LKT renginius paaiškėjo, jog ši parama, atgaivinta po pandemijos metų, LKT nariams yra labai reikalinga – skirtų paramos lėšų pareiškėjams nepakako.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui (birželio 1–30 d.) skirta 177 625 Eur paramos lėšų. Pareiškėjams – nacionaliniu lygiu veikiantiems ir LKT narių sąraše esantiems LKT nariams (pvz.: nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu) – svarbu žinoti, jog didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą vienam pareiškėjui negali viršyti 50 000 Eur, nesvarbu, kiek ir kokių rūšių komunikacijos priemonių planuojama įgyvendinti, arba 25 000 Eur, taip pat neskaičiuojant, kiek ir kokių rūšių komunikacijos priemonių planuojama įgyvendinti, kai pareiškėjui jau buvo skirta parama trims arba daugiau projektų pagal šią priemonę.
 
Tiksli projektui skirta paramos suma skaičiuojama atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas – numatomo renginio, jo dalyvių skaičiaus ir kt., kaip nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Vienam projektui finansuoti gali būti skirta iki 90 proc. tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų.
 
Renginiai, kurių išlaidos gali būti kompensuojamos
 
Pagal KPP veiklos sritį finansuojamos šios LKT renginių (komunikacijos priemonių) metu patirtos išlaidos:
 • teminių renginių, kurie skirti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti;
 • vienos dienos renginių „Atviras ūkis“ – gali būti organizuojamas visas ciklas, kurį sudarytų ne daugiau kaip 5 renginiai, kai aplankomi kaimo vietovėse žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdantys subjektai, parodant visuomenei bei galimiems pareiškėjams kaimo vietovėse vykdomų žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklų rezultatus ir jų teikiamą naudą, taip pat dalijantis geromis idėjomis skatinti galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš KPP lėšų;
 • renginių „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – dalijamasi KPP gerąja patirtimi, projektais, inovacijų pavyzdžiais, organizuojami su tuo susiję renginiai ir pristatymai, skirti teigiamai visuomenės nuomonei apie EŽŪFKP formuoti bei informacijai apie geruosius KPP pavyzdžius skleisti;
 • KPP viešinimo akcijų, t. y. parodų, mugių, kurios susijusios su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir pan., renginių „Miesto ūkis“, kuriuose dalijamasi žiniomis apie KPP įgyvendinimą. Dalijimasis žiniomis padėtų paaiškinti žemės ūkio svarbą miesto gyventojams, o susidomėjusiems asmenims būtų teikiama informacija apie EŽŪFKP paramą ir KPP. Taip pat parama bus galima pasinaudoti organizuojant renginius, skirtus vaikams bei jaunimui, kurie paskatintų domėtis EŽŪFKP parama, įsitraukti į KPP įgyvendinimą.
Akcentuotina, jog svarbu ne tik parengti įdomius ir KPP žinomumą didinančius projektus, bet ir projektų tikslai ir uždaviniai turi būti aiškiai suplanuoti ir pamatuojami. Pareiškėjai skatinami kartu su galutiniu mokėjimo prašymu teikiamoje komunikacijos projekto galutinėje įgyvendinimo ataskaitoje pasidalinti renginių dalyvių mintimis apie KPP dalyvių potencialą, naujas idėjas, įžvalgas, kaip turėtų ar galėtų keistis KPP, kad daugėtų KPP dalyvių, o įgyvendinami projektai stiprintų kaimo ateitį.
 
Rengiant teminius renginius, kurie padėtų užtikrinti aktyvų socialinių partnerių, kaimo plėtros dalyvių įtraukimą, socialinį dialogą, NMA rekomenduoja kartu su komunikacijos projekto galutine įgyvendinimo ataskaita pateikti renginio dalyvių užpildytas anketas, kuriose atsispindėtų grįžtamasis ryšys apie įvykusį renginį. Svarbios šių ir kitų LKT renginių dalyvių nuomonės, ar paaiškėjo Europos Sąjungos teikiamos paramos kaimo plėtrai Lietuvoje tikslai, taip pat būtų šaunu rasti apibendrintas renginių metu vykusias diskusijas bei jų rezultatus, kurie padėtų spręsti KPP įgyvendinimo problemas.
 
Atkreipiame dėmesį, jog gegužės mėnesį atšaukus ekstremalią situaciją Lietuvoje dėl COVID-19 viruso plitimo grėsmės priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytos išimtys dėl galimybės rengti nuotolinius renginius, esant karantinui ar ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 viruso plitimo grėsmės, nebegalioja.
 
Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu
 
Paraiška ir kiti prašomi dokumentai NMA gali būti teikiami tik elektroniniu būdu: el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij5kb2t1bWVudGFpQG5tYS5sdDwvYT4=:xx pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus, arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), pateikiant skenuotus paraišką ir prašomus dokumentus. Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (renginių komunikacijos priemonės) bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kurių atitikimą bus skiriamas atitinkamas balų skaičius:
 
1. Projektas bus įgyvendinamas:
 • daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 5 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
 • iki 2 Lietuvos regionų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.
2. Komunikacijos projekto tikslas – spręsti specifines tam tikros srities problemas, prisidedant prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo (projekto rezultatas – pasiūlomi konkretūs problemos sprendimo būdai, siūlymai dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo) – suteikiama 20 balų.
 
3. Projektas prisideda prie didesnio plačiosios visuomenės supratimo apie KPP, jos žinomumo. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį renginiuose dalyvauja:
 • daugiau nei 150 asmenų – 40 balų;
 • nuo 101 iki 150 asmenų įskaitytinai – 30 balų;
 • nuo 51 iki 100 asmenų įskaitytinai – 20 balų;
 • nuo 31 iki 50 asmenų įskaitytinai – 10 balų.
4. Komunikacijos projektas skirtas gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaidai – suteikiama 20 balų.
 
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 balai. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta. Didžiausias galimas balų skaičius – 100.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 26 d. 10:06