Veisiamas miškas – ir Natura 2000 teritorijoje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.02.10

Veisiamas miškas – ir Natura 2000 teritorijoje

Veisiamas miškas – ir Natura 2000 teritorijoje
Šių metų vasario 1 d. įsigaliojo naujos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklės. Viena svarbiausių naujovių – nuo šiol miškas galės būti veisiamas Natura 2000 teritorijoje, jei pareiškėjas pateiks saugomos teritorijos direkcijos pagal žemės valdos buvimo vietą išduotą pažymą (joje turi būti nurodyta, kad galima veisti mišką Natura 2000 teritorijoje).
 
Kiti svarbūs pakeitimai
 
Pakeista paramos už miško įveisimą skaičiavimo tvarka. Nuo šiol išmokos bus skaičiuojamos tik už sodmenimis apsodintą plotą, neįskaitant miško apsaugos juostų. Tuo tarpu miško priežiūros ir apsaugos ir prarastų pajamų kompensavimo išmokos mokamos už įveistą mišką, kurį sudaro sodmenimis apsodintas plotas ir miško apsauginės juostos.
 
Miško įveisimo data nustatoma remiantis data, kada buvo išduota Valstybinių miškų tarnybos kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybinių miškų pareigūno Pažyma apie miško želdinimo darbų kokybės įvertinimą.
 
Miško priežiūros ir apsaugos išmokos išmokamos einamaisiais metais (už kuriuos turi būti išmokėta parama) arba kitais metais (priklausomai nuo to, kada pateikiama Pažyma apie miško želdinių / žėlinių apskaitą). Tuo tarpu prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos išmokamos einamaisiais metais (už kuriuos turi būti išmokėta parama) arba kitais metais (priklausomai nuo to, kada pateikiama Pažyma apie miško želdinių / žėlinių apskaitą ar Pažyma apie miško želdinių kokybės vertinimą). Minėtas pažymas išduoda valstybinė miškų tarnyba.
 
Pirmumo kriterijai
 
Jei paraiškose prašomos paramos suma viršys metinę priemonėms skirtąją sumą, pareiškėjams bus taikomi pirmumo vertinimo kriterijai. Pagal priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ yra nustatyti šie prioritetiniai kriterijai:
 
  • pareiškėjas iki šiol nėra gavęs Europos Sąjungos paramos miškui veisti;
  • miškas (išskyrus trumpos rotacijos plantacinius želdinius) veisiamas fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančioje žemėje;
  • miškas veisiamas mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje arba žemėje, kurios našumas įvertintas iki 32 balų, taip pat karstinių įgriuvų regione esančioje žemėje;
  • žemės sklypai, kuriuose planuojama veisti mišką, suformuoti žemės konsolidacijos projekte;
  • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba kooperatyvo narys.
 *Pirmumo kriterijai yra išvardinti mažėjančio svarbumo tvarka.
 
Išmokų dydžiai nesikeičia
 
Tai, kokio dydžio paramą gauna pareiškėjas, priklauso nuo keleto veiksnių. Pagal vieną jų, miško įveisimo išlaidos kompensuojamos remiantis tuo, ar apželdinami plotai yra palankūs ūkininkauti. Jei vietovė ūkininkavimui yra palanki, kompensuojama 70 proc. vidutinių miško įveisimo išlaidų, jei sąlygos ūkininkauti – mažiau palankios, kompensacijos dydis siekia 80 proc. vidutinių miško įveisimo išlaidų.
 
Gaunamos paramos dydį lemia ir tai, kokios medžių rūšys yra pasirinktos plotų apželdinimui. Didesnės išmokos teikiamos tiems gyventojams, kurių plotuose sodinama daugiau kietųjų lapuočių medžių rūšių ar liepos želdinių. Į miško įveisimo išmoką yra įtrauktos ir miško įveisimo metu reikalingų jo priežiūros ir apsaugos priemonių išlaidos.
 
Kaip ir anksčiau, ūkininkams, kurie pateiks paraišką pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos bus mokamos 15 metų nuo miško įveisimo šia tvarka: prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos pirmus 5 metus po miško įveisimo yra mokamos kartu su miško priežiūros ir apsaugos išmoka. Praėjus 5 metams likusius 10 metų mokamos tik prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos.
 
Prarastųjų pajamų kompensavimo dydžiai veisiantiems mišką, priklauso, nuo to, kokia kategorijai jie priklauso. „Ūkininkų“ kategorijai priskiriami pareiškėjai, kurie didžiąją darbo laiko dalį skiria savo ūkyje vykdomai žemės ūkio veiklai ir iš jos uždirba bent 50 proc. visų savo pajamų, ir iki paraiškos pateikimo dienos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje yra deklaravę praėjusių kalendorinių metų pajamas. Visi kiti „ūkininkų“ kategorijos neatitinkantys pareiškėjai yra priskiriami „kitų“ kategorijai.
 
Prarastųjų pajamų kompensavimo išmoka „ūkininkams“ yra 383,26 Lt už ha, kitiems – 86,32 Lt už ha.
 
Tinkamos veisiamų medžių rūšys
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Metodikų rengimo poskyrio vyriausiasis specialistas Donatas Kačinas pastebi, kad asmenys, norintys įveisti mišką, pirmiausia turėtų išsiaiškinti, kurios medžių rūšys tinkamiausios auginti sklype, kuriame bus veisiamas miškas. Be to, turi būti pateikiamas tikslus Miško želdinimo ir žėlimo projektas, tinkamai užpildoma paraiška paramai gauti. „Paraiškose neteisingai nurodomi blokų bei laukų numeriai, kuriuose veisiamas miškas, žemės palankumas ūkininkauti, netiksliai nurodomos medžių rūšys, savaiminukų amžius ir t.t.“, - ūkininkų paraiškose daromas klaidas vardijo NMA specialistas. Įgyvendinant projektą būtina laikytis jame nurodytų reikalavimų. Miškas turi būti pasodintas ir apsaugotas  taip kaip nurodyta Miško želdinimo ir žėlimo projekte.
 
Gyventojai suklysta ne tik teikdami paraiškas, bet ir pasitaiko nemažai klaidų įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu. Numatytu laikotarpiu nepateikiami reikiami dokumentai ir nevykdomi miško priežiūros ir apsaugos darbai. „Pareiškėjai pamiršta pateikti Pažymą apie miško želdinimo darbų kokybės įvertinimą bei Pažymą apie  miško želdinių ir žėlinių apskaitą. Paramos gavėjai neprižiūri miško taip kaip numatyta Miško želdinimo ir žėlimo projekte“, – primena D. Kačinas. Nesilaikantiems nustatytų reikalavimų taikomos sankcijos: mažinama paramos suma ar nutraukiama parama ir susigrąžinama jau išmokėta paramos suma.
 
Paraiškos teikiamos iki kovo pabaigos
 
Šiais metais pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas paramai miškų įveisimui gauti iki kovo 30 d. Paraiškos renkamos NMA teritoriniuose skyriuose pagal pareiškėjo žemės ūkio valdos centro adresą.
 
Pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ nuo programos įgyvendinimo laikotarpio pradžios jau išmokėta per 56,9 mln. Lt, pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ – daugiau kaip 72 mln. Lt. paramos lėšų, o tai atitinkamai sudaro 52 proc. ir 80 proc. visos 2007–2013 metų laikotarpiui skirtos sumos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:33