Vasario 1 d. – bendradarbiavimo projektų teikimo pradžia
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.01.16

Vasario 1 d. – bendradarbiavimo projektų teikimo pradžia

Vasario 1 d. – bendradarbiavimo projektų teikimo pradžia
Tie, kuriems reikalinga parama, padėsianti užtikrinti ūkio subjektų bendradarbiavimą realizuojant žemės ūkio produktus, gaminant arba perdirbant maisto produktus, prasidėjus vasariui galės teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) paraiškas. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ NMA teritoriniuose padaliniuose bus priimamos nuo vasario 1 d. iki kovo 30 d.
 
Parama – asmenų grupėms
 
Veiklai įgyvendinti iš viso skirta 1 833 000 Eur paramos suma.
 
Pagal veiklos sritį remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.
 
Paramos ūkio subjektų bendradarbiavimui gali kreiptis kaimo vietovėje žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiančių asmenų grupė, t. y. ūkininkai, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu arba tarpininkas. Pastarasis – tai juridinis asmuo, veikiantis prekybos srityje ir tarpininkaujantis trumpoje tiekimo grandinėje tarp gamintojo ir galutinio vartotojo.
 
Būti partneriu – rimtas įsipareigojimas
 
Paraiškas teikiantieji privalo turėti partnerius, t. y. projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 subjektai, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu. Partnerystė turi būti įtvirtinta jungtine veiklos sutartimi, kurios forma pateikta įgyvendinimo taisyklėse. Jungtinės veiklos tarp pareiškėjo ir partnerio sutartis įpareigoja išlikti pareiškėjo partneriu visą projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpį. Partneriai ir paramos gavėjas projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpiu negali būti keičiami. Pareiškėjo partneriams taikomos tos pačios tinkamumo gauti paramą sąlygos, reikalavimai ir įsipareigojimai kaip ir pareiškėjui.
 
Labai svarbu atkreipti dėmesį, jog pareiškėjo partneriu negali būti jo paties įsteigtas juridinis asmuo, taip pat juridinis asmuo, kurio valdyme pareiškėjas dalyvauja – yra akcininkas, vadovas, valdybos narys ir kt., to paties projekto įgyvendinime dalyvaujantys partneriai (fiziniai ir juridiniai asmenys) negali būti tarpusavyje susiję. Partneriai gali dalyvauti tik įgyvendinant vieną projektą.
 
Paramos suma – iki 120 000 Eur
 
Didžiausia galima paramos suma pareiškėjui – 90 000 Eur, o tais atvejais, kai be tarpininko projekte dalyvauja 4 ir daugiau subjektų, projekto suma didinama iki 120 000 Eur. Svarbu tai, kad 2014–2020 metų laikotarpiu gauta paramos suma negali viršyti 200 000 Eur pareiškėjui ir jo partneriams atskirai. Galimas paramos intensyvumas – 100 proc. projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo bei verslo plano parengimo išlaidoms ir 60 proc. – projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Tinkamos išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti galės būti einamosios bendradarbiavimo išlaidos, t. y. susitikimų organizavimo (patalpų nuomos, fizinių ir juridinių asmenų atstovų kelionės išlaidos Lietuvos Respublikos teritorijoje (kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto išlaidos), kanceliarinės, maitinimo išlaidos). Bendradarbiavimui skirtos išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
 
Taip pat galės būti kompensuojama: projekto reikmėms skirta nauja technika, priskiriama prie N1 kategorijos transporto priemonių, kuri pritaikyta kroviniams vežti ir (ar) prekybai vykdyti, mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai ir (ar) krautuvai, išskyrus teleskopinius, taip pat prekybiniai baldai (stelažai, lentynos, šaldymo vitrinos ir kt.) ir įranga (svarstyklės, kasos aparatas ir kt.), fasavimo ir (arba) pakavimo įranga, gaminamų produktų apdorojimo ir (arba) perdirbimo ir paruošimo realizacijai įranga, produktų etikečių kūrimo ir gaminimo paslaugų teikimo išlaidos, programinės įrangos įsigijimas ir (ar) programavimo darbai. Paramos lėšas paramos gavėjas galės panaudoti ir verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtiems naujiems pastatams ir (ar) statiniams statyti, rekonstruoti ar atlikti kapitalinį remontą, taip pat verslo infrastruktūrai projekto įgyvendinimo vietoje kurti – privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (ar) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos.
 
Taip pat kompensuojamos bendrosios bei viešinimo išlaidos. Pažymėtina, kad bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir būti ne didesnė kaip 1 800 Eur, o jei atliekami statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklą Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. 
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Projekto dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius:
  • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų;
  • nuo 3 iki 4 – suteikiama 10 balų.
2. Projekte dalyvaujantys subjektai rinkai tieks tik sertifikuotus ekologinės gamybos ir (ar) pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus, ir (ar) sertifikuotus kaip tautinio paveldo tradicinius maisto gaminius – suteikiami 25 balai.
 
3. Projekte dalyvaujantys subjektai taikys rinkodaros priemones vykdydami tiesioginį produktų pristatymą vartotojams ir (ar) pardavimus ūkiuose – suteikiama 15 balų.
 
4. Numatomos investicijos į ūkininkų pagamintų produktų prekybos vietas (pasirenkamas vienas variantas):
  • palaikant esamas prekybos vietas – suteikiama 15 balų;
  • steigiant naujas prekybos vietas – suteikiami 5 balai.
5. Įgyvendinus projektą planuojamas kiekviename ūkyje pagamintų žemės ūkio ir maisto produktų pardavimų padidėjimas (Eur) (skaičiuojamas nuo ataskaitinių metų):
  • daugiau kaip 20 proc. – suteikiama 20 balų;
  • nuo 10 iki 20 proc. įskaitytinai – suteikiama 15 balų.
6. Pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. sausio 16 d. 15:24