Ūkio specializacijos keitimas turi būti pagrįstas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.25

Ūkio specializacijos keitimas turi būti pagrįstas

Ūkio specializacijos keitimas turi būti pagrįstas
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį į galimus piktnaudžiavimo atvejus, kai ūkininkai siekdami gauti projektų atrankos balus nepagrįstai keičia savo valdos specializaciją. Šis pastebėjimas aktualus teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškos renkamos nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.
 
Pagal minėtą veiklos sritį vienas iš projektų atrankos kriterijų: pareiškėjas įgyvendina (nustatoma pagal pareiškėjo paramos paraiškoje nurodytą žemės ūkio sektorių) gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės sektoriaus projektą. Už atitiktį šiam kriterijui suteikiami 25 atrankos balai.
 
NMA, siekdama užkirsti kelią piktnaudžiavimui dėl fiktyvaus valdos specializacijos keitimo į prioritetinį specializuotą žemės ūkio sektorių, atkreipia pareiškėjų dėmesį, jog įgyvendinimo taisyklėse nustatyti šie reikalavimai:
  • Jei paraiškoje numatoma keisti ūkio specializaciją, svarbu, jog visos projekte numatytos investicijos būtų susijusios su šio konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu. Tuo atveju, kai ne visos projekto investicijos yra susijusios su konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, paramos intensyvumas nustatomas pagal žemės ūkio sektorių, iš kurio pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų.
  • Projekte turi būti numatytos investicijos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla, t. y. investicijos turi būti skirtos žemės ūkio sektoriui, dėl kurio pateikta paraiška (pvz., daržininkystei), ir negali būti naudojamos kitai pareiškėjo vykdomai žemės ūkio šakai (pvz., augalininkystei).
  • Projekte turi būti numatytos investicijos, būtinos projektui vykdyti. Pvz., jei paraiška pateikta dėl daržininkystės sektoriaus, tai ir visos investicijos turi būti būtinos daržininkystės veiklai vykdyti.
  • Projekte numatytos visos investicijos turi būti realiai suplanuotos, pagrįstos, atitinkančios pareiškėjo ūkio gamybinį potencialą (valdomą žemės plotą, ūkinių gyvūnų skaičių ir pan.). Pavyzdžiui, jei pareiškėjas prašo paramos, nes nori auginti kopūstus ir bulves (paraiška pateikta pagal daržininkystės sektorių), tai išlaidos turi būti susijusios tik su šių daržovių auginimu ir investicijų pajėgumas turi atitikti paraiškos V skyriaus „Projekto priežiūros rodikliai“ lentelės 1 eilutėje nurodytas ūkio gamybos apimtis.
  • Tuo atveju, jei projekte numatytos investicijos, skirtos prioritetiniam sektoriui, dėl kurio pateikta paraiška (pvz., daržininkystei), gali būti naudojamos ir ne prioritetinei pareiškėjo vykdomai žemės ūkio šakai (augalininkystei), pareiškėjas turi NMA įrodyti, jog augalininkystės veiklai vykdyti turi atitinkamoms investicijoms būtinus finansinius resursus, todėl paraiškoje nurodytų investicijų nenaudos.
Primename, kad pareiškėjas, pateikęs paraišką pagal veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, įsipareigoja nuo paramos sutarties sudarymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos vykdyti verslo plane nurodytą žemės ūkio veiklą ir jos nekeisti. Kaip vykdomas prisiimtas įsipareigojimas, kontroliuos NMA.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 25 d. 14:53