Ūkinės veiklos apribojimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.14

Ūkinės veiklos apribojimai

Ūkinės veiklos apribojimai
Primename ūkinės veiklos apribojimus, kurių turi laikytis dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veikloje ūkininkai.
 
Pagal KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ remiamos dvi veiklos sritys: „Parama Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Parama „Natura 2000“ miškuose“.
 
Dėl paramos pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių žemės ūkio valda arba jos dalis patenka į „Natura 2000“ vietovę.
 
Pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ paramos gali prašyti privačių miškų valdytojai, jų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra „Natura 2000“ vietovėje arba už jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje.
 
Draudžiama suarti pievas
 
Siekiantys išmokų pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ pareiškėjai privalo laikytis jų teritorijoje taikomų papildomų ūkinės veiklos apribojimų. Pavyzdžiui, draudžiama suarti pievas arba ganyklas arba apsėti jas kultūrinėmis žolėmis, naudoti trąšas ir pesticidus, sausinti arba kitaip keisti teritorijos hidrologinį režimą, apribotas ganomųjų gyvulių skaičius 1 hektarui, nustatyti ganymo ar šienavimo terminai.
 
Pildyti trąšų naudojimo apskaitos žurnalą
 
Ūkiai, tręšiantys mėšlu iki 30 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, ūkiai, valdoje naudojantys mineralines trąšas, ir ūkiai, valdoje naudojantys neprofesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, privalo pildyti Trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalą. Tuo tarpu tręšiantys mėšlu ir (ar) srutomis daugiau kaip 30 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus privalo turėti ir įgyvendinti tręšimo planus.
 
Pareiškėjai, naudojantys profesionaliam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, privalo pildyti profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą.
 
Laikytis šienavimo terminų
 
Jei šienavimo ir ganymo terminai konkrečioje teritorijoje nėra reglamentuojami, šienavimas gali būti pradedamas birželio 15 d. ir užbaigiamas iki spalio 30 d. Ganyti gyvulius galima ne anksčiau kaip gegužės 1 d. ir ne intensyviau kaip 1 SG vienam hektarui. Ganiavos termino pabaiga – spalio 30 d.
 
Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko, supresuota, šienas sudėtas į kūgius) iki spalio 30 d.
 
Pareiškėjai, kurie turi laikytis nustatytų ganymo ar šienavimo terminų, privalo pildyti Ganyklų arba pievų tvarkymo registracijos žurnalą. Atlikus pievų ir (ar) ganyklų tvarkymo darbus, žurnalas turi būti užpildomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Šį žurnalą privaloma saugoti ir pateikti Nacionalinės mokėjimo agentūros vykdomų patikrų ūkyje metu.
 
Ūkininkaujantys „Natura 2000“ teritorijoje pareiškėjai privalo laikytis ir kitų reikalavimų. Pavyzdžiui, pievose, taip pat sodų ir uogynų tarpueiliuose, kuriuose yra pieva, visą vegetacijos laikotarpį neturi būti augmeniją stelbiančių, sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių. Sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva, reikia nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1 d.
 
Juodajame ar žaliajame pūdyme negali būti vykdoma jokia žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti.
 
Parama „Natura 2000“ miškuose
 
Pareiškėjas, dalyvaujantis veikloje „Parama „Natura 2000“ miškuose“, privalo tvarkyti miško teritoriją, laikydamasis teisės aktų bendrųjų reikalavimų ir papildomų konkrečiai vietovei taikomų privalomųjų apribojimų.
 
Pavyzdžiui, gali būti draudžiama vykdyti pagrindinius miško kirtimus, ugdomuosius miško arba brandžių medžių kirtimus, draudžiama arba ribojama vykdyti sanitarinius miško kirtimus, leidžiant palikti tam tikrą skaičių džiūstančių arba išdžiūvusių medžių viename hektare ir pan.
 
Apie pareiškėjo valdomojoje konkrečioje teritorijoje taikomus veiklos apribojimus galima sužinoti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainėje.
 
Primename, kad iki liepos 1 d. pavėluotai dar galima teikti paraiškas pagal KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną apskaičiuota paramos suma mažinama 1 proc.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 15 d. 11:38