Tvenkinių akvakultūros įmonės kviečiamos kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.08.11

Tvenkinių akvakultūros įmonės kviečiamos kreiptis paramos

Tvenkinių akvakultūros įmonės kviečiamos kreiptis paramos
Tvenkinių akvakultūros įmonės nuo š. m. rugpjūčio 16 d. iki spalio 4 d. kviečiamos kreiptis paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“.
 
Šios paramos konkretusis tikslas - akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas.
Lėšos Priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo), taikant išlaidų kompensavimo būdą. Šiam paramos etapui įgyvendinti skirta 2 500 000 eurų suma.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos paraišką gali teikti tvenkinių akvakultūros įmonės, jei projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje, o pareiškėjas ar pareiškėjo įgaliotas asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Pareiškėjai turi atitikti tinkamumo kriterijus ir laikytis įsipareigojimų
 
Tvenkinių akvakultūros įmonė, pretenduojanti į paramą pagal priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, turi būti įregistruota ne mažiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, o prekinė produkcija iš tvenkinių akvakultūros turi sudaryti ne mažiau kaip 10 t per ataskaitinius metus arba per 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos. Taip pat ataskaitiniais metais įmonės įveistų ir deklaruotų akvakultūros tvenkinių plotas turi būti ne mažesnis kaip 100 ha.
 
Pareiškėjas taip pat turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą kaip vandens gyvūnų laikymo įmonė bei jam turi būti suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris.
 
Priėmus sprendimą skirti paramą, pareiškėjai ne trumpiau kaip penkerius metus turės vykdyti vandens aplinkosaugos reikalavimus, kurie yra griežtesni nei reikalavimai, privalomi taikant tik Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus, t. y. gamtotvarkos planą, bei laikytis kitų įsipareigojimų:
  • nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos įsipareigoti tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  • nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nepadaryti bet kurios iš direktyvos 2008/99/EB 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų.
  • viešinti paramą Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka.
  • išlaikyti akvakultūros tvenkinių plotą, už kurį buvo skirta parama, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
  • iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos saugoti visus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, ir užtikrinti jų prieinamumą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Remiama aplinkosaugos veikla
 
Akvakultūros, kai užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimui skirtomis paramos lėšomis gali būti finansuojami akvakultūros metodai, suderinti su specialiais aplinkosaugos poreikiais bei specialiais tvarkymo reikalavimais „Natura 2000“ teritorijose. Taip pat remiama ir akvakultūros veikla, susijusi su aplinkos, biologinės įvairovės išsaugojimu ir gerinimu, kraštovaizdžio ir tradicinių akvakultūros zonų elementų tvarkymu.
 
Pareiškėjai gali kreiptis dėl paramos patirtoms išlaidoms už atliktus gamtotvarkos plane numatytus gamtotvarkos darbus ir už laukinių vandens paukščių padarytą žalą kompensuoti.
 
Vienam paramos gavėjui skiriama paramos suma per metus negali sudaryti daugiau kaip 50 proc. paramos gavėjo ataskaitinių metų akvakultūros veiklos pajamų. Tuo tarpu kasmet už laukinių vandens paukščių padarytą žalą išmokėta paramos dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc., bet negali viršyti 50 proc. didžiausios galimos paramos sumos.
 
Paraiškų teikimas
 
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.
 
Ekstremalios situacijos metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką ir kartu su ja pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Registruotu paštu teikiama paramos paraiška ir (arba) su ja susiję dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo grafike nurodytą dieną.
 
*Atkreipiame dėmesį, kad straipsnyje pateikta tik dalis sąlygų ir įsipareigojimų. Siekiant gauti paramą svarbu, kad pareiškėjas atitiktų visus taisyklėse keliamus reikalavimus ir laikytųsi visų taisyklėse nustatytų įsipareigojimų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugpjūčio 11 d. 13:31