Tobulinti įgūdžius ūkininkams padeda parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.21

Tobulinti įgūdžius ūkininkams padeda parama

Tobulinti įgūdžius ūkininkams padeda parama
Europos Sąjunga (ES) teikia finansinę paramą mokymo institucijoms, kurios pagal įvairias programas organizuoja mokymus ūkininkams, siekiantiems gerinti  kvalifikaciją ir ūkių ekonominės veiklos rezultatus. Vien šiemet tam skirta 1 mln. 177 tūkst. eurų paramos lėšų.
 
Parama mokslo, studijų ir mokymo institucijoms, įstaigoms, turinčioms teisę vykdyti formalųjį profesinį mokymą, teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) paraiškas gauti paramą pagal šią veiklos sritį priima iki gegužės 29 dienos.
 
Įvairūs mokymai
ES finansinė parama teikiama už mokymo kursus pagal formalią ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir (arba) neformalias mokymo programas, kurios įtrauktos į Programos LEADER bei žemdirbių mokymo metodikos centro sudarytą neformalių mokymo programų sąvadą.
 
Tarp tokių programų – ekologinio ūkininkavimo pagrindai, jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo, gyvulininkytės ir miškininkystės mokymo programos. Pagal aplinkosaugos ir klimato kaitos mokymo programą organizuojama net keliolika mokymų, pavyzdžiui, „Atliekų tvarkymas ūkininko ūkyje“, „Saulės, vėjo ir geoterminės energijos sistemų panaudojimas ūkininko sodyboje“.
 
Galutiniai naudos gavėjai – ūkininkai
 
Pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, turintys teisę užsiimti žinių perdavimo ir informavimo veiklomis. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka privalo turėti teisę užsiimti formaliuoju tos srities, pagal kurią ketina teikti paslaugas, profesiniu mokymu. Būtina, kad pareiškėjas turėtų panašių projektų įgyvendinimo patirties ir ne mažiau kaip du kvalifikuotus vienos mokymo programos lektorius, paskutinius 12 mėnesių dirbančius pagal darbo sutartį.
 
Nors ES finansinė parama teikiama mokymo įstaigoms, galutiniai naudos gavėjai yra mokymo kursų dalyviai: ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, įregistravę valdą, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai.
 
Įsipareigojimai
 
Primintina, kad pareiškėjai turi prisiimti tam tikrus įsipareigojimus. Projektą reikia pradėti įgyvendinti per 6 mėnesius, o jį baigti per ne ilgiau kaip 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Būtina nuolat kelti lektorių kvalifikaciją, nekeisti veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, jei tokie veiksmai kenkia pradiniams projekto tikslams.
 
Pareiškėjai taip pat prisiima įsipareigojimus tvarkyti buhalterinę apskaitą, mokyti ne mažiau galutinių naudos gavėjų, nei nurodyta paraiškoje, suplanuotus mokymus organizuoti ne mažiau rajonų, savivaldybių, nei nurodyta paramos paraiškoje ir kt. Jeigu pareiškėjas nemokys tiek galutinių naudos gavėjų ar neves mokymų tiek savivaldybių, kiek nurodė savo paraiškoje, tai turės įtakos atrankos kriterijams, todėl gali būti susigrąžinta visa paramos suma.
 
Parama gali siekti 200 tūkst. eurų
 
Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir numatomą mokyti galutinių naudos gavėjų skaičių. Didžiausia paramos suma vieno paramos gavėjo vienam projektui negali viršyti 200 tūkst. eurų, o visam 2014–2020 metų laikotarpiui negali viršyti 400 tūkst. eurų.
 
Atsižvelgiant į mokymo kursus,  paramos lėšomis gali būti padengta 90 proc. arba 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Jei finansuojama 90 proc. kainos,  likusią 10 proc. dalį turi sumokėti galutiniai naudos gavėjai.
 
Numatyti atrankos kriterijai
 
Naujuoju paramos laikotarpiu pareiškėjų pateikti projektai bus atrenkami skiriant balus už atitiktį tam tikriems kriterijams. Būtina surinkti tam tikrą balų skaičių. KPP veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklėse numatytas minimalus balų skaičius yra 40. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Naudinga informacija
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. balandžio 21 d. 16:00