Tiesioginių išmokų avansai netrukus pasieks pareiškėjus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.10.13

Tiesioginių išmokų avansai netrukus pasieks pareiškėjus

Tiesioginių išmokų avansai netrukus pasieks pareiškėjus
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) supažindina ūkininkus su 2015 m. paraiškų gauti tiesiogines išmokas bei paramą pagal su plotu susijusių kaimo plėtros programų priemones administravimo procesu: kokio dydžio ir pagal kokias paramos schemas bus mokamas išmokų avansas, kokiai pareiškėjų grupei bus teikiamas pirmumas, kokie neatitikimai bus sprendžiami pirmiausia, kada bus mokama pagrindinė išmokų dalis, kokius pranešimus pareiškėjas matys informaciniame portale.
 
Primename, kad 2015 m. tiesiogines išmokas sudaro šios paramos schemos: pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, „žalinimo“ išmokos ir susietosios paramos.
 
Tiesioginių išmokų avanso mokėjimo tvarka
 
Nuo š. m. spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra pradeda mokėti vienkartinės išmokos už 2015 m. deklaruotus plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus, avansą. Taip pat bus mokami išmokų avansai už pirmuosius hektarus, susietosios išmokos už baltyminius augalus, susietosios paramos už pienines karves bei išmokos jauniesiems ūkininkams avansinė dalis. Planuojama, kad „žalinimo“ išmokos avansas bus mokamas nuo lapkričio 16 d.
 
Avansas pasieks pareiškėjus pagal atskiras tiesioginių  išmokų paramos schemas skirtingu laiku – laikotarpiu nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d.
 
Pirmuoju etapu avansinės išmokos bus išmokėtos tiems pareiškėjams, kurių paraiškose nėra neatitikimų arba jų ūkiai nėra atrinkti patikrai. Pirmumas bus teikiamas pienininkams atsižvelgiant į tinkamumo gauti susietąją paramą už pienines karves kriterijus. Taip pat avansas pirmiausia bus mokamas pienininkams pagal visas paminėtas paramos schemas. Tik išmokėjus avansą pienininkams, avansas bus mokamas visiems likusiems pareiškėjams, kurių paraiškose nenustatyta neatitikimų arba jų ūkiai nėra atrinkti patikrai.
 
Antruoju etapu avansas bus išmokėtas pareiškėjams, kurių paraiškose nenustatyta neatitikimų, tačiau buvo atliktos ir baigtos visos numatytos jų ūkių patikros. Svarbu pažymėti, kad lapkričio pabaigoje numatytos atlikti papildomos patikros ūkiuose pareiškėjų, deklaravusių pievų bei ganyklų plotus ir nelaikančių gyvulių. Šiems pareiškėjams avansas nebus mokamas. Kaip ir pirmajame etape, prioritetas teikiamas pieno sektoriaus atstovams: jiems bus mokama avansinė susietosios paramos už pienines karves dalis, taip pat avansinės išmokų dalys pagal visas kitas paramos schemas. Tik išmokėjus avansą pienininkams, avansas bus mokamas kitiems pareiškėjams, įskaitant ir tuos, kurių paraiškose nustatyti dvigubo deklaravimo arba kontrolinių žemės sklypų ribų kirtimo atvejai. Tiesa, pareiškėjai avansinių išmokų už probleminius plotus negaus. Prieš išmokant likusią išmokų dalį bus atliekamos šių probleminių plotų papildomos patikros, tikrinami žemės valdymo teisę įrodantys bei žemės dirbimo dokumentai. Už tinkamą paramai plotą likusi išmokos dalis bus mokama 2016 m.
 
Trečiuoju etapu mokamas avansas pienininkams, kurių paraiškose nustatyti ir administravimo metu išspręsti neatitikimai, susiję su aktyvaus ūkininko reikalavimais, taip pat žemės valdymo teisę patvirtinančių dokumentų pateikimu, bei neatitikimai, susiję su galimu valdų skaldymu. Avansų sulauks pareiškėjai, kurie laiku pateiks reikalingus dokumentus ir bus atlikti visi reikalingi administraciniai patikrinimai.
 
Ketvirtuoju etapu bus mokamas avansas visiems kitiems pareiškėjams, kurių paraiškose nustatyti ir vertinimo metu išspręsti neatitikimai.
 
Likusios išmokų dalys
 
Likusios išmokų dalys bus pradėtos mokėti nuo gruodžio 1 d. ir bus išmokėtos iki kitų metų balandžio 30 d. Jos bus mokamos ta pačia tvarka, kaip ir avansas, teikiant pirmenybę pieno gamintojams.
 
Nuo kitų metų sausio pradžios išmokos bus mokamos pareiškėjams, 2015 m. pateikusiems paraiškas gauti paramą pagal su plotu susijusias kaimo plėtros priemones. Pagal šias priemones numatyta išmokėti apie 115 mln. Eur  paramos lėšų daugiau kaip 78 tūkst. pareiškėjų.
 
Daugiau pranešimų informaciniame portale
 
Primename, kad pareiškėjai gali stebėti savo pateiktos paraiškos administravimo būseną NMA sukurtame informaciniame portale portal.nma.lt. Čia taip pat galima matyti išmokėtą paramos sumą, keisti kontaktinius duomenis bei sąskaitos banke numerį, iš karto sužinoti apie paraiškoje nustatytus neatitikimus, šiems neatitikimams ištaisyti reikalingus veiksmus (pvz., pateikti tam tikrus dokumentus) ir pan. Pažymėtina, kad pareiškėjas laikomas informuotu apie paraiškoje nustatytus neatitikimus nuo informacijos apie jas atsiradimo portale dienos.
 
Informacinis portalas nuolat tobulinamas, siekiant, kad pareiškėjui būtų pateikta kuo detalesnė informacija apie atskirus paraiškos administravimo etapus, atliktų patikrų rezultatus, pritaikytas sankcijas ir kt. Nuo 2015 m. spalio mėn. pareiškėjai informaciniame portale galės matyti pranešimus ir apie planuojamą išmokėti avansinės išmokos laikotarpį. Apskaičiavus avansines išmokas, pareiškėjams taip pat bus siunčiamas SMS pranešimas.
 
Tiesioginės paramos departamento specialistai parengė išsamų visų galimų neatitikimų paraiškose bei jų sprendimo būdų aprašymą. Dėl informacijos apie pateiktose paraiškose nustatytus neatitikimus, papildomus administracinius patikrinimus ūkininkai taip pat gali kreiptis į rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrius bei seniūnijas, skambinti NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba siųsti paklausimą e. adresu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 15:19