Teritorinio bendradarbiavimo projektai – nuo birželio 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.11

Teritorinio bendradarbiavimo projektai – nuo birželio 1 d.

Teritorinio bendradarbiavimo projektai – nuo birželio 1 d.
Nuo birželio 1-osios bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu vietos veiklos grupės (VVG), planuojančios vykdyti teritorinio bendradarbiavimo projektus, galės pateikti paraiškas.
 
Paraiškos pagal veiklos sritį bus renkamos iki mėnesio pabaigos – birželio 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 200 000 Eur paramos lėšų.
 
Parama bus teikiama kaimo vietovių ir dvisektorėms VVG
 
Pagal veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos teritorinio bendradarbiavimo projektams gali kreiptis kaimo vietovių vietos veiklos grupės (VVG) ir dvisektorės VVG, o jų partnerėmis gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG. Partnerių skaičius nėra ribojamas ir nuo projekte dalyvaujančių projekto partnerių skaičiaus paramos dydis nepriklauso.
 
Didžiausia paramos suma vienam teritorinio bendradarbiavimo projektui – 100 000 Eur. Šios paramos intensyvumas – iki 80 proc. visų tinkamų išlaidų.
 
Parama – teritorinio bendradarbiavimo projektams
 
Pagal veiklos sritį numatyta kompensuoti teritorinio bendradarbiavimo projekto koordinavimo išlaidas (kelionių ir (arba) transporto nuomos, nakvynės, sveikatos draudimo ir komandiruočių, ir kt., šios išlaidos negali viršyti 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų), projekto įgyvendinimo išlaidas (bendrąsias išlaidas, sudarančias iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, naujų prekių, darbų ir paslaugų, projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kt. būtinų statinių rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto bei inžinerinių statinių sukūrimo ir (arba) atnaujinimo ir kt. įsigijimas), taip pat PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM ataskaitą.
 
Paminėtina, kad paprasti pasikeitimai patirtimi, VVG tinklaveika (pvz., VVG susitikimai, vizitai, konferencijos ir kt., kuriuose pristatoma bendradarbiaujančių VVG patirtis, kuri nėra susijusi su bendradarbiavimo projektu, ir vykdoma veikla neturi įtakos bendradarbiavimo projekto rezultatams) nebus remiami.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršys kvietimui skirtą, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Pateikiame atrankos kriterijus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai ir už kuriuos bus skiriami balai:
 
1. Projekto įgyvendinime dalyvaujančių projekto partnerių (VVG) skaičius:
 • 5 ir daugiau partnerių – suteikiama 30 balų;
 • 4 partneriai – suteikiama 20 balų;
 • 3 partneriai – suteikiama 10 balų.
 
2. Projekte dalyvaujančių partnerių įvairovė:
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir dvisektorė VVG – suteikiama 20 balų;
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiama 10 balų;
dviejų skirtingų rūšių VVG:
 • kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir miesto VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiami 5 balai.
 
3. Projekto pagrindinis tikslas – siekti šio Europos Sąjungos kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities įgyvendinimo:
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ A veiklos sritį „Veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ – suteikiama 30 balų;
 • 3 prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ A veiklos sritį „Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės schemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas“ – suteikiama 30 balų;
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ B veiklos sritį „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ – suteikiama 20 balų;
 • 5 prioriteto „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ C veiklos sritį „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais“ – suteikiama 20 balų;
 • 4 prioriteto „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ A veiklos sritį „Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei“ – suteikiama 10 balų.
 
4. Projekto tikslinė grupė:
 • socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.) – suteikiama 20 balų;
 • jauni žmonės (asmenys iki 40 metų) – suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 11 d. 10:19