Teikusiems paraiškas dėl paramos konsultavimo paslaugoms
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.29

Teikusiems paraiškas dėl paramos konsultavimo paslaugoms

Teikusiems paraiškas dėl paramos konsultavimo paslaugoms
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklą „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ iš trijų konsultavimo paslaugų sričių lėšų pilnai pakako dviem.
 
Daugiausia paramos prašė žemės valdytojai
 
Paraiškos NMA pagal veiklą buvo renkamos nuo šių metų gegužės 16 d. iki rugpjūčio 31 d. Jas teikė ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai bei miško valdytojai, taip pat kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Kaimo vietovėje veikiančių mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių savininkai pateikė 14 paraiškų, miško valdytojai – 124. Visoms joms paramos lėšų pakanka: įmonių savininkų paraiškose prašoma 20 999 Eur paramos, o lėšų suma, kuri gali būti paskirstyta šiai veiklos sričiai 2016–2018 metams yra 299 985 Eur. Miško valdytojų paraiškose paprašyta paramos suma yra 186 000 Eur, o lėšų suma, kuri gali būti paskirstyta šiai veiklos sričiai 2016–2018 metams, yra 299 985 Eur. Šios paraiškos jau yra vertinamos.
 
Tuo tarpu ūkininkų, jaunųjų ūkininkų ir kitų žemės valdytojų prašoma 3 781 400 Eur paramos suma viršijo 2 399 868 Eur lėšų sumą, kuri gali būti paskirstyta šiai veiklos sričiai konsultavimo paslaugoms gauti 2016–2018 metais. Todėl iš 2 521 pareiškėjo atitiktis įgyvendinimo taisyklėse nurodytiems atrankos kriterijams bus vertinama 1 462 pareiškėjų. Iš 576 pareiškėjų, atitinkančių tą patį prioritetinį kriterijų, pagal kurį nepakanka lėšų, pirmenybė bus teikiama tiems pareiškėjams, kurių žemės ūkio plotas yra didesnis. Likusiems 483 pareiškėjams paramos lėšų pagal preliminarią atrankos pirmumo eilę nepakako. Preliminari ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams atrankos pirmumo eilė nurodyta čia.
 
Atrankos kriterijai
 
Šiais atrankos kriterijais vadovaujamasi vertinant ūkininkų, jaunųjų ūkininkų ir kitų žemės valdytojų pateiktas paraiškas. Kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka:
 
 • Ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie paraiškos pateikimo metu:
  • yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Dirvožemio apsauga“;
  • pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą ir (arba) Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašą, ir (arba) Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašą privalo sudaryti tręšimo planus ir juos įgyvendinti;
  • pagal teisės aktų reikalavimus yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai;
  • yra jaunieji ūkininkai (iki 40 metų amžiaus);
  • turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių.
 
 • Tuo atveju, jei lėšų suma pagal pateiktas paraiškas viršija lėšų sumą, kuri yra suplanuota ir gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti 2016–2018 metais, o po paraiškų priėmimo termino pabaigos nėra skiriama papildomų lėšų priemonės veiklos sričiai finansuoti, NMA pirmenybę teiks pareiškėjams, tinkamiems gauti paramą ir atitinkantiems tą patį prioritetinį kriterijų, pagal kurį nepakanka lėšų, t. y. ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams bei miško valdytojams, kurių žemės ūkio ar miško valdos plotas yra didesnis, vertinant pagal paskutinės patvirtintos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos duomenis.
 
Pažymėtina, kad tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškose nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu pareiškėjo pateikta ir duomenų bazėse bei registruose esanti informacija skirsis, paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal duomenų bazių ir registrų informaciją.
 
Naudinga informacija:
·         Įgyvendinimo taisyklės
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 27 d. 20:49