Teikiama parama miškui įveisti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.02.27

Teikiama parama miškui įveisti

Teikiama parama miškui įveisti
Š. m. kovo 1 d. – balandžio 30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Kviečiame kreiptis dėl paramos.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 9 797 662 Eur paramos lėšų. Paraiškos gali būti teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Atkreipiame dėmesį, kad paraiška per ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.  
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Teikti paraiškas gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
 
Remiama veikla
 
Pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.
 
Atkrepiame dėmesį į tai, kad parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos.
 
Balai už atitiktį atrankos kriterijams
 
Miško veisimo projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Atrankos kriterijai:
 
1. Visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais), – skiriama 20 balų.
2. Daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakyme Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, – skiriama 15 balų.
3. Miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai, – skiriama 15 balų.
4. Visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc., – skiriama 15 balų.
5. Miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., – skiriama 10 balų.
6. Pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra:
  • fizinis asmuo – skiriama 15 balų;
  • juridinis asmuo – skiriama 10 balų.
7. Veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir kuriame laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, – skiriami 5 balai.
8. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
 
Papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas, pirmenybę skiriant pareiškėjams:
 
1.    kurie yra negavę paramos pagal priemonės veiklos sritį arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
2.    pagal mažiausią preliminarią paramos sumą, apskaičiuotą pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytus duomenis.
 
Pagrindiniai 2018 m. taisyklių pakeitimai
 
Šių metų vasario 23 d. buvo pakoreguotos veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklės. Supažindiname su pagrindiniais pakeitimais.
 
Sankcijų taikymas, susijęs su miško plotų deklaravimu paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (tiesioginių išmokų paraiškoje):
 
  • Privaloma vykdyti prisiimtus įsipareigojimus visą įsipareigojimų laikotarpį ir tuo atveju, jei dvejus metus iš eilės įveistas miškas nebuvo deklaruotas tiesioginų išmokų paraiškoje. Jei nustatoma, kad paramos gavėjas įsipareigojimų nevykdo, jis privalės grąžinti visą per įsipareigojimų laikotarpį gautą paramą už miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą. Taikoma išimtis tais atvejais, jei paramos gavėjas mišką veisia valstybinėje žemėje arba sodina greitai augančių medžių plantaciją.
  • Sankcijos netaikomos už pavėluotai pateiktą tiesioginių išmokų paraišką ar pavėluotai keičiant jos duomenis skaičiuojant pirmą įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoką paramos gavėjams, kurie mišką įveisė pavasarinio sezono metu pavėluotai teikiamų Tiesioginių išmokų paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 
Sankcijų taikymas paramos gavėjams, kuriems kompensuojamas tik miško veisimo išlaidos remiantis projekte pateiktais duomenimis:
 
  • Jei Valstybinės miškų tarnybos valstybiniai miškų pareigūnai želdinių ir žėlinių apskaitos metais nustato ir Pažymoje apie miško želdinių ir žėlinių apskaitą nurodo, kad visos projekte numatytos priežiūros ir pasugos priemonės neatliktos, privaloma grąžinti 30 proc. miško įveisimo išmokos (ankstenėse taisyklėse – 50 proc. įveisimo išmokos)
  • Jei želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo metais nepageidaujami medžiai ir krūmai stelbia pušis ir (arba) ąžuolus, o kitų medžių rūšių želdiniuose ir (arba) žėliniuose nepageidaujamų medžių ir krūmų vidutinis aukštis 1,5 karto didesnis už projektuotų ir (ar) tikslinių rūšių medžių vidutinį aukštį, arba projektuotų ar tikslinių (tik žėliniuose) medžių rūšių vidutinis aukštis įvertinamas „blogai“, paramos gavėjas turi sugrąžinti 30 proc. miško įveisimo išmokos už atitinkamą plotą, kuriame nustatyti pažeidimai (ankstesnėse taisyklėse – 50 proc. miško įveisimo išmokos už atitinkamą plotą, kuriame nustatyti pažeidimai).
  • Jei paskutiniais įsipareigojimų laikotarpio metais nustatoma, kad paramos gavėjas nevykdė būtinųjų jaunuolynų ugdymo kirtimų, nurodytų Miško kirtimų taisyklėse, arba jei įvykdyti jaunuolynų ugdymo kirtimai neatitinka Miško kirtimų taisyklių reikalavimų, paramos gavėjas turi sugrąžinti 20 proc. projektui išmokėtos miško įveisimo išmokos už atitinkamą ploto dalį, kurioje nustatyti pažeidimai (ankstesnėse taisyklėse – 30 proc. projektui išmokėtos miško įveisimo išmokos už atitinkamą ploto dalį, kurioje nustatyti pažeidimai).
 
Atsižvelgdami į anksčiau pateiktose paraiškose pasitaikančius neatitikimus, prašome pareiškėjus būti atidžiais – pildant paraišką teisingai nurodyti veisiamo ir želdinamo miško plotą, taip pat neužmiršti pridėti visus reikalingus dokumentus.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. kovo 2 d. 13:06