Svarbūs pakeitimai dėl karantino – KPP administravimo taisyklėse
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.04.03

Svarbūs pakeitimai dėl karantino – KPP administravimo taisyklėse

Svarbūs pakeitimai dėl karantino – KPP administravimo taisyklėse
Informuojame, kad balandžio 2 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) administravimo taisyklės (Administravimo taisyklės). Įtvirtinta paramos administravimo tvarka karantino metu, patikslinta paraiškų, mokėjimo prašymų vertinimo tvarka.
 
Papildyta paraiškų teikimo tvarka
 
Administravimo taisyklėse, įsigaliojusiose nuo balandžio 2 d., nustatyta paramos paraiškų Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikimo tvarka – paraiškos ir kiti su jomis susiję dokumentai NMA galės būti teikiami:
  • per kurjerį, išsiunčiant juos ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną – taip teikiamas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu, kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.
  • siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje www.nma.lt bei kitomis elektroninėmis priemonėmis – taip teikiami dokumentai privalo būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu;
  • per „paraiškų dėžutes“ – specialiai įrengtas vietas, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką, mokėjimo prašymą tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis. Jos įrengtos visuose NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Iš „paraiškų dėžučių“ paraiškos bus išimamos vieną kartą per dieną, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) ir užregistruojamos, o pareiškėjas apie paraiškos užregistravimą bus informuotas per 1 darbo dieną paraiškoje nurodytu telefonu bei elektroniniu paštu. Negavęs iš NMA informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, pareiškėjas ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su NMA – priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta.
Akcentuotina, kad paraiškos per „paraiškų dėžutę“ gali būti teikiamos dviem darbo dienomis trumpiau nei nustatytas paramos paraiškų priėmimo terminas.
 
Tokia dokumentų teikimo tvarka galioja ir teikiant NMA mokėjimo prašymus.
 
Paraiškų vertinimas
 
Administravimo taisyklėse patikslinta paraiškų vertinimo tvarka karantino metu. Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant paraišką karantino metu į vertinimo terminą nebus įskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui ar prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo terminas, jei atsakymų į paklausimus negalima pateikti dėl karantino ir tai bus pagrįsta atitinkamais dokumentais.
 
Patikros vietoje
 
Nustatyta patikros vietoje, jei ją būtina atlikti, vykdymo tvarka karantino metu, kai atliekamas tinkamumo skirti paramą vertinimas arba mokėjimo prašymo vertinimas  – tokiais atvejais NMA atstovai gali nevykti į projekto įgyvendinimo ar administravimo vietą, o tikrinti dokumentus ir vaizdo įrašus kaip papildomą medžiagą, naudodami „NMA agro“ programėlėje su geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas, kitus įrodymus. Tačiau atšaukus karantiną NMA turės atlikti pakartotinę patikrą vietoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu, po projekto įgyvendinimo (paraiškos vertinimo atveju) arba po projekto finansavimo pabaigos (mokėjimo prašymo vertinimo atveju).
 
Projektų vykdymas
 
Pakeistose Administravimo taisyklėse yra papildoma nuostata, kuri svarbi projektų vykdytojams, karantino metu įgyvendinantiems projektus pagal KPP priemones „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ ir „LEADER programa“ karantino laikotarpiu mokymai, informaciniai renginiai, viešinimo renginiai ir kita panaši veikla gali būti vykdoma nuotoliniu būdu, jei įmanoma patikrinti renginio dalyvių skaičių ir užtikrinti turinio kokybę.
 
Mokėjimo prašymų teikimas
 
Karantino metu paramos gavėjai gali pateikti mokėjimo prašymus dažniau, nei numatyta paramos sutartyje arba paramos paraiškoje (jeigu paramos sutartis nesudaroma). Karantino metu pateikti papildomi mokėjimo prašymai neįskaičiuojami į atitinkamos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą mokėjimo prašymų skaičių.
 
Metinės ataskaitos – iki liepos 1 d.
 
Dar viena svarbi Administravimo taisyklių nuostata paramos gavėjams, planuojantiems teikti NMA užbaigto projekto metines ataskaitas, – dėl paskelbto karantino ataskaitos (teikiamos už 2019 m.) NMA galės būti teikiamos ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d. (kasmet turėjo būti teikiamos ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.)
 
Su šiais ir kitais Administravimo taisyklių pakeitimais galite susipažinti čia.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 6 d. 14:52