Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.09.18

Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku

Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku
Pareiškėjai kartą per kalendorinius metus privalo atnaujinti savo valdos registracijos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Jei valdoje įvyko pasikeitimų, atnaujinti valdos registracijos duomenis privalu ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Valdos registracijos duomenų dar neatnaujino daugiau kaip 42 tūkst. pareiškėjų.
 
Reikalavimas atnaujinti valdos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre (Valdų registre) aktualus ne tik deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus ūkininkams, bet ir siekiantiems paramos pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones pareiškėjams.
 
Informuoti ir apie valdos duomenų pasikeitimą
 
Ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, privalo atnaujinti valdos registracijos duomenis Valdų registre kartą per kalendorinius metus. Jeigu nuo ankstesnio valdos atnaujinimo iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjo žemės ūkio valdoje neįvyko pasikeitimų, Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) nurodoma, kad pareiškėjas atnaujina valdos duomenis paraiškos priėmimo metu. Tačiau, jei valdoje vyko pasikeitimų, seniūnijos darbuotojas, turintis prieigą prie Valdų registro informacinės sistemos, pagal pareiškėjo pateiktus pasikeitimų įrodymo dokumentus, atnaujina valdos duomenis.
 
Jei valdoje įvyko pasikeitimų, pavyzdžiui, pasikeitus valdytojui, partneriui, pagrindinei ekonominei veiklai ar bet kuriam žemės sklypui, duomenis Valdų registre būtina atnaujinti per 30 kalendorinių dienų. Dokumentus, kuriais įrodomi pasikeitimai, galima pateikti seniūnijos, konsultavimo biuro darbuotojui arba teikti rašytinį prašymą ir atitinkamų valdos duomenų pokyčius patvirtinančių dokumentų kopijas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC).
 
Atnaujinti valdų registracijos duomenis Valdų registre privalu ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
 
Vėluojant – rizika prarasti paramą
 
Šiuo metu valdos registracijos duomenų neatnaujino ir prarasti paramą rizikuoja per 42 tūkstančius pareiškėjų arba kas trečias pasėlius deklaravęs ūkininkas.
 
Laiku neatnaujinus valdos duomenų, ŽŪIKVC gali inicijuoti valdos išregistravimą. ŽŪIVKC išregistravus valdą iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos, pareiškėjas prarastų teisę į jam priklausiusią paramą. Tuo atveju, jei iki šios datos pareiškėjui parama ar jos dalis jau išmokėta, pareiškėjas privalėtų lėšas grąžinti.
 
Jei valdos duomenys neatnaujinami trejus metus iš eilės arba mirus valdytojui per dvylika kalendorinių mėnesių neatsiradus paveldėtojui, kuris tęstų ekonominę veiklą, ŽŪIKVC turi teisę savarankiškai išregistruoti valdą. Išregistruotinos valdos peržiūrimos kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.
 
Valdos neišregistruoti anksčiau
 
Pareiškėjams, ūkininkaujantiems nederlingose žemėse ir siekiantiems paramos pagal priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, primintinas įsipareigojimas, susijęs su žemės ūkio valdos išregistravimu. Jei valda išregistruojama anksčiau, dar nesulaukus kitais metais vyksiančios paraiškų teikimo pagal priemonę surinkimo pradžios, laikoma, kad pareiškėjas nevykdo įsipareigojimo, todėl nebetenka teisės į jam priklaususią paramą. Tuo atveju, kai pareiškėjui parama ar jos dalis iki šios datos išmokėta, jis privalo ją grąžinti.
 
Duomenys įvedami elektroniniu būdu
 
Informaciją seniūnijai ar ŽŪIKVC pareiškėjas gali pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Pareiškėjų duomenys į PPIS įvedami elektroniniu būdu.
 
Valdų duomenis privalo atnaujinti ūkininkai, gaunantys tiesiogines išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, taip pat paramą pagal su plotu susijusias KPP priemones: „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.
 
Atnaujinti valdų duomenis Valdų registre reikia ir paramos gavėjams pagal ankstesnio programinio laikotarpio priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 18 d. 13:26