Svarbu tinkamai įgyvendinti kompleksinės paramos reikalavimus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.10.28

Svarbu tinkamai įgyvendinti kompleksinės paramos reikalavimus

Svarbu tinkamai įgyvendinti kompleksinės paramos reikalavimus
Kompleksinės paramos susiejimo reikalavimų turi laikytis visi ūkininkai, gaunantys tiesiogines išmokas, taip pat paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Nustačius, kad nesilaikoma reikalavimų, sankcijos taikomos visai paraiškai, t. y. mažinamos išmokos pagal visas paramos schemas. Siekiame, kad ūkininkai tinkamai vykdytų įsipareigojimus ir neprarastų skirtos paramos, tad atkreipiame dėmesį į dažniausiai nustatomus pažeidimus.
 
Kompleksinės paramos susiejimo reikalavimus sudaro geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai bei žemės ūkio valdymo ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai. Patikras, kaip ūkiuose laikomasi kompleksinės paramos susiejimo reikalavimų, atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ir Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).
 
Dažniausi pažeidimai
 
Vienas dažniausių pažeidimų – nesilaikoma reikalavimo šaltuoju metų laiku draudžiamuoju laikotarpiu neskleisti mėšlo ir (ar) srutų. Mėšlą ir (ar) srutas draudžiama skleisti nuo lapkričio 15 d. iki kitų metų kovo 20 d., išskyrus atvejus, kai atskiru aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta kitaip. Kaip laikomasi šio reikalavimo, tikrina NMA.
 
Iki nustatyto termino neapsėjamas pūdymas. Ariamojoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas juodasis pūdymas. Juodąjį pūdymą (išskyrus juodąjį pūdymą ekologinių laukų apsauginėse juostose) iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. būtina apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais. Ar pareiškėjai laikosi šio reikalavimo, tikrina NMA.
 
Nesuženklinami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais laikymo vietoje laikomi galvijai, avys, ožkos ir kiaulės (kiaulės ženklinamos tik perkeliant). Galvijų prieauglis ženklinamas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo. Avys ir ožkos ženklinamos per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo. Patikras atlieka VMVT.
 
Per metus į dirvą patenkančio azoto (tręšiant mėšlu, srutomis ir ganant gyvulius) kiekis viršija 170 kg/ha. Ūkinių gyvūnų laikytojai turėtų neužmiršti iki metų pabaigos į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą įkelti mėšlo pardavimo (perdavimo) dokumentų ir (ar) sutarčių dėl srutų išlaistymo. Tikrina NMA.
 
Ūkinių gyvūnų registre teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais neįregistruoti laikymo vietoje laikomi galvijai, avys, ožkos ir kiaulės. Naujoje laikymo vietoje gyvūnai registruojami ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų atvežimo. Tikrina VMVT.
 
Nėra arba netinkamos talpos, netinkamai įrengti tvartai, mėšlidės, srutų kauptuvai ar tirštojo mėšlo rietuvės prie tvarto. Tirštąjį mėšlą laikant laukuose privaloma įrengti lauko rietuves, kurios turi būti įrengiamos ne arčiau 100 m nuo gyvenamosios ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų. Atstumas gali būti mažesnis, jei minėtų pastatų savininkai yra pateikę rašytinį sutikimą. Ruošiant vietą tirštajam mėšlui laukuose laikyti, pirmiausia ant dirvos paviršiaus turi būti formuojamas ne plonesnis kaip 20 cm durpių, smulkintų arba nesmulkintų šiaudų arba medžio pjuvenų suspaustas sluoksnis srutoms bei skysčiams iš mėšlo sugerti. Šis sluoksnis ar pasluoksnis visu perimetru turi būti platesnis už mėšlo rietuvę, aiškiai matomas. Laikymo vieta turi būti apjuosta ne žemesniu kaip 30 cm aukščio žemės pylimu, kuris turi būti ties perimetro pakraščiu, t. y. atskirai nuo mėšlo rietuvės, kad srutos neištekėtų už jo ribų. Rietuvė turi būti nuolaidžiais pakraščiais, kad krituliai galėtų nutekėti nuo rietuvės dangos. Rietuvės įrengiamos laukuose, kurie bus tręšiami, tirštojo mėšlo kiekis rietuvėje negali viršyti tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio. Rietuvė turi būti įrengta, kad būtų užtikrinta, jog srutos iš jos netekėtų į aplinką ir būtų išvengta amoniako emisijų ir kvapų sklidimo. Mėšlo tvarkymo priežiūrą vykdo NMA.
 
Erozijai jautriose teritorijose auginami kaupiamieji žemės ūkio augalai. Siekiant apriboti dirvos eroziją, draudžiama auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus (bulves, pašarinius ir cukrinius runkelius, kitus šakniavaisius ir šakniagumbius) statesniuose negu 12 proc. šlaituose. Dirvos erozijai jautriose teritorijose negalima deklaruoti ir auginti burokėlių, morkų, ropinių kopūstų (kaliaropių), svogūnų, porų, česnakų, salierų, baltųjų, juodųjų ridikų, ridikėlių, griežčių, ropių, pastarnokų, bulvių, cukrinių ir pašarinių runkelių. Tikrina NMA.
 
Sankcijų taikymas
 
Sankcijos dėl reikalavimų nesilaikymo nustatomos atsižvelgiant į pažeidimo mastą, sunkumą, poveikio trukmę. Taip pat atsižvelgiama į reikalavimų pažeidimų pasikartojimą. Už netyčinius pažeidimus sankcijos dydis svyruoja nuo 1 iki 5 proc.
 
Didžiausios sankcijos taikomos, jei fiksuojami tyčiniai reikalavimų pažeidimai. Už tyčinius pažeidimus ūkiui išmokos gali būti sumažintos nuo 17 iki 23 proc. Pakartotinio tyčinio pažeidimo atveju – net iki 100 proc. išmokų nemokėjimo kitais metais. Dėl to, kad sankcijos taikomos visoms išmokoms pagal paraišką, ūkininkai gali prarasti ženklią paramos sumą.
 
Pažymėtina, kad nuo 2020 m. taikomos sušvelnintos sankcijos už kompleksinės paramos susiejimo reikalavimų nedidelio masto pažeidimus, įvedant didesnį diferencijavimą bei toleranciją ir suteikiant galimybę pareiškėjams pasitaisyti. Pavyzdžiui, taikant sankcijas už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymą, atsižvelgiama į pažeisto lauko plotą, o kai kuriais atvejais, kai plotas neviršija 0,1 ha, sankcijos apskritai netaikomos. Taip pat sumažintos sankcijos už reikalavimo neauginti kaupiamųjų žemės ūkio augalų statesniuose nei 12 proc. šlaituose pažeidimus.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. spalio 28 d. 08:35