Svarbu nepamiršti įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.01.28

Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Svarbu nepamiršti įsipareigojimų
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) įgyvendinimui artėjant prie pabaigos, laiko investiciniams projektams baigti liko nedaug. Kad patirtos investicijos būtų kompensuotos paramos lėšomis, o projektas būtų pripažintas sėkmingai įgyvendintu, labai svarbu nepamiršti svarbiausių įsipareigojimų.
 
Laikytis numatytų terminų
 
Dauguma KPP investicinių priemonių paramos gavėjų galutinį mokėjimo prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pateikti iki 2015 m. birželio 30 d. Dalis pareiškėjų turi šiek tiek daugiau laiko, nes taip numatyta kai kurių priemonių įgyvendinimo taisyklėse. Baigti projektą ir pateikti galutinį mokėjimo prašymą jie gali iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
 
Abiem atvejais laiko investicijoms atlikti liko nedaug, todėl projektų vykdytojai turi ypač kruopščiai planuoti darbus, pagalvoti apie galimas kliūtis ir objektyviai įvertinti savo galimybes. Net ir tie, kurie visai neseniai gavo paramos skyrimo patvirtinimą arba pasirašė paramos sutartį, turi įsidėmėti, kad numatyta projekto pabaigos data yra galutinė ir nebus keičiama.
 
2015 m. pabaigoje Lietuva jau turės atsiskaityti Europos Komisijai dėl visų kaimo plėtrai skirtų lėšų panaudojimo. Siekiant, kad iki to laiko visos lėšos būtų įsisavintos ir jų netektų grąžinti, visi projektai turi būtų įgyvendinti tinkamai ir laiku.
 
Reikia pasiekti projekto priežiūros rodiklius
 
Paramos gavėjai, kurie yra įgyvendinę projektus arba baigia juos įgyvendinti, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu turi pateikti ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Taip pat kiekvienais metais iki balandžio 30 dienos pareiškėjai turi pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą ir finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ataskaitinius metus.
 
Paramos gavėjai turi laikytis ir kitų įsipareigojimų. Pavyzdžiui, pasirašydami paramos sutartį, paramos gavėjai turi pasiekti projekto priežiūros rodiklius: padidinti pajamas, sukurti naujų darbo vietų, padidinti sutartinių gyvulių skaičių ir pan. Reikšmes, kurias ketinama pasiekti baigus projektą, paramos gavėjas pats nurodo paraiškoje. Jeigu paramos gavėjas mato, kad dėl tam tikrų priežasčių nepavyks pasiekti rodiklių, jis turi kuo skubiau, dar nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kreiptis į NMA dėl galimybės patikslinti rodiklius bei pateikti paaiškinimus, kodėl nepavyko pasiekti to, kas buvo numatyta.
 
Būtina apdrausti paramos lėšomis įsigytą turtą
 
Projektų vykdytojai įsipareigoja apdrausti paramos lėšomis įsigytą turtą. Pareiškėjas turi apdrausti investicijas ne trumpesniam kaip 5 arba, projektą įtraukus į rizikingų projektų sąrašą, 7 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo. Svarbu pabrėžti, kad draudimas turi galioti kiekvieną priežiūros laikotarpio dieną, tad reikia nepamiršti jo pratęsti.
 
Kol projektas įgyvendinamas, drausti investicijas, pavyzdžiui, žemės ūkio techniką, statinius ir t. t., privaloma didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Įpareigojimu  apdrausti investicijas siekiama, kad, įvykus nenumatytų įvykių,  paramos gavėjas ir toliau galėtų vykdyti  remiamą veiklą.
 
Investicijos turi būti draudžiamos ir jau įgyvendinus projektą. Tada turtas draudžiamas pagal likutinę vertę, atsižvelgiant į turto naudojimo laiką ir taikomas nusidėvėjimo normas.
 
Saugoti visus dokumentus
 
Dar vienas įsipareigojimas, kurio paramos gavėjai neturėtų pamiršti, – tai dokumentų saugojimas. Saugoti visus su projektu susijusius dokumentus privaloma ne mažiau kaip 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos. Kaupti reikia visą dokumentaciją, kurią paramos gavėjas teikė NMA ir gavo iš jos. Saugotini dokumentai – paraiška, verslo planas, mokėjimo prašymai ir t. t. Svarbu nepamiršti archyvuoti ir visų su pirkimais susijusių dokumentų, pavyzdžiui, skelbimų laikraštyje apie numatomus pirkimus, tiekėjų pasiūlymų ir t. t.
 
Dokumentų saugojimo tvarka ir laikas paramos gavėjui nurodomi raštu pasibaigus projekto priežiūros laikotarpiui, kaip tai numatyta priemonių įgyvendinimo taisyklėse bei paramos sutartyje.
 
Be NMA sutikimo nekeisti remiamos veiklos 
 
Nuo paramos sutarties pasirašymo/sprendimo skirti paramą, kaip nustatyta konkrečiose priemonės įgyvendinimo taisyklėse, iki projekto priežiūros laikotarpio pabaigos pareiškėjai įsipareigoja be rašytinio NMA sutikimo nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos.
 
KPP investicinių priemonių dalyviai turėtų žinoti, kad patikros gali būti atliekamos visu projekto priežiūros laikotarpiu. Jų metu tikrinami paramos paraiškoje, mokėjimo prašyme ir kt. pateikti duomenys, taip pat tikrinama, ar laikomasi teisės aktuose nurodytų reikalavimų bei prisiimtų įsipareigojimų.
 
Glaudus bendradarbiavimas su NMA specialistais padės nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų. Konsultuojantis su projekto administratoriumi daug lengviau išspręsti problemas, išvengti pažeidimų ir sėkmingai įgyvendinti projektą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. sausio 28 d. 13:02