Svarbu įgyvendinantiems projektus pagal išmokos mokėjimo modelį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.02.26

Svarbu įgyvendinantiems projektus pagal išmokos mokėjimo modelį

Svarbu įgyvendinantiems projektus pagal išmokos mokėjimo modelį
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad pareiškėjai, vykdantys projektus, kuriems parama mokama kaip išmoka verslo planui įgyvendinti, ir teikiantys arba jau pateikę mokėjimo prašymą, turi nepamiršti laikytis įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė teikdami paramos paraišką.
 
Atkreipiame paramos gavėjų, gavusių paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama smulkiesiems ūkiams“, taip pat „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, dėmesį dėl prisiimtų įsipareigojimų, kuriuos būtina žinoti teikiant mokėjimo prašymą bei projekto kontrolės laikotarpiu. Primintina, jog smulkieji ir jaunieji ūkininkai, įgyvendinę verslo planą 2019 metais, mokėjimo prašymus NMA turi pateikti jau šią savaitę – ne vėliau kaip vasario mėnesį, pasibaigus finansiniams metams tinkamai įgyvendinus verslo planą, o pradedantys naują ekonominę veiklą – ne vėliau kaip per metus po verslo plano įgyvendinimo.
 
Jauniesiems ūkininkams aktualūs įsipareigojimai
 
Pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ projektų vykdytojai teikdami paraišką turi numatyti, kad įgyvendinus projektą bus pasiektas ne mažesnis nei kartu su paraiška pateiktame verslo plane suplanuotas produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis (VED) ir iki pat verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos VED bus ne mažesnis kaip 8 000 Eur. Kitas svarbus įsipareigojimas – užtikrinti žemės ūkio naudmenų ploto, turimo paramos paraiškos pateikimo dieną, valdymą verslo plano įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.
 
Smulkiesiems ūkininkams aktualūs įsipareigojimai
 
Ūkininkai, įgyvendinantys projektus pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, turi nepamiršti, jog vienas svarbiausių jų įsipareigojimų įgyvendinus projektą yra padidinti produkcijos standartine verte išreikštą VED ne mažiau kaip 20 proc., o jeigu pareiškėjas gavo atrankos balų už VED padidinimą, šį rodiklį turi pasiekti, kaip numatyta atrankos kriterijuose (nuo 21 iki 50 proc. imtinai arba nuo 51 proc. ir daugiau). Smulkieji ūkininkai taip pat privalo užtikrinti, kad, įgyvendinus verslo planą, ūkis atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus, t. y. bus vykdoma pelninga veikla.
 
Naujo verslo pradininkams aktualūs įsipareigojimai
 
NMA atkreipia pateikusiųjų paraiškas ir pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ paramos gavėjų dėmesį – naujieji verslininkai turi nepamiršti iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti ne mažiau kaip vieną darbo vietą ir išlaikyti ją iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pabrėžtina, jog nauja darbo vieta turi būti tiesiogiai susijusi tik su vykdoma ekonomine veikla, kuriai buvo skirta parama, t. y. jei darbo vieta bus sukurta kituose su projekto veikla nesusijusiuose, sektoriuose, ji nebus laikoma naujai sukurta darbo vieta. Įsidėmėtinas ir kitas priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas reikalavimas, susijęs su sukuriama darbo vieta, – viena darbo vieta laikoma, kai asmens darbo užmokesčio arba savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus yra ne mažesnis negu 12 minimalių mėnesinių algų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, t. y. paramos gavėjas visu projekto kontrolės laikotarpiu (3 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos) privalo išlaikyti ne mažesnį nei 12 MMA grynųjų pajamų dydžio darbo užmokestį naujam darbuotojui.
 
Taip pat visu projekto kontrolės laikotarpiu būtina užtikrinti atitiktį tinkamumo sąlygoms, kurių viena svarbiausių – likti labai maža savarankiška įmone, taip pat išlaikyti atitiktį atrankos kriterijams, už kuriuos projektui buvo suteikti atrankos balai. Naujasis verslas turi veikti pelningai, o verslo plane numatytos įsigyti investicijos privalo būti įsigytos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos ir išlikti paramos gavėjo nuosavybe visu projekto kontrolės laikotarpiu.
 
Bendri svarbūs įsipareigojimai
 
NMA primena, kad paramos gavėjai, kurie prieš teikdami galutinį mokėjimo prašymą numato, jog tam tikro įsipareigojimo negalės pasiekti, gali prašyti NMA pratęsti verslo plano įgyvenimo laikotarpį, t. y. pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, tik svarbu neviršyti įgyvendinimo taisyklėse nustatyto projekto įgyvendinimo laikotarpio.
 
Visais atvejais, kai su paraiška privaloma pateikti verslo planą, iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo itin svarbu jį tinkamai įgyvendinti, kaip numatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse: įsigyti visas verslo plane numatytas investicijas, pasiekti ekonominio gyvybingumo rodiklius, įgyti įgūdžius ir kompetencijas, reikalingus paramos gavėjui (jaunųjų ūkininkų atveju), pasiekti verslo plane numatytus veiklos plėtros tikslus, vykdyti pelningą veiklą.
 
Įgyvendinus projektą NMA turi būti pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita, taip pat – pasiekti projekto tikslai ir uždaviniai, visą projekto kontrolės laikotarpį išlaikyti pasiekti rezultatai bei paramos paraiškoje numatyti projekto priežiūros rodikliai, jei aktualu pagal priemonę, – ekonominio gyvybingumo rodikliai.
 
Visą įgyvendinto projekto kontrolės laikotarpį paramos gavėjai įsipareigoja nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto tikslų ir uždavinių, projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, taip pat neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto bei turto, į kurį buvo investuota, nenutraukti projekto veiklos.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. vasario 28 d. 15:11