Svarbu gaunantiems ir siekiantiems gauti paramą ūkių modernizavimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2023.03.13

Svarbu gaunantiems ir siekiantiems gauti paramą ūkių modernizavimui

Svarbu gaunantiems ir siekiantiems gauti paramą ūkių modernizavimui
Informuojame, kad žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Pakeitimai galioja ir 2022 m. rugpjūčio 1 d. – rugsėjo 30 d. pateiktoms paraiškoms. Supažindiname su svarbiausiais pakeitimais.
 
Vadovaujantis Taisyklėmis, tuo atveju, kai parama teikiama norintiems gauti investicinę paramą (pagal Taisyklių 9.1 papunktį) arba gauti investicinę paramą (negrąžintiną subsidiją) ir lengvatinę paskolą investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui (pagal Taisyklių 9.2 papunktį), kaip investicinė parama, tinkamos finansuoti išlaidos gali būti projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių (išskyrus Taisyklių 37.9 papunktyje nurodytus statinius) nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir paprastas remontas. Paprastas remontas remiamas tik tuo atveju, kai saulės energijos šviesos elektrinės (nepriklausomai nuo jos įrengtosios galios) elementai, kurie yra montuojami ant esamo (užbaigto statyti) pastato stogo, yra tinkami kaip paprastasis remontas.
 
Pažymėtina, kad tuo atveju, kai projekte numatyta naujų pieno ūkio fermų statyba pagal Taisyklių 35.2.1 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, ji gali būti vykdoma vienu etapu arba keliais etapais, o mokėjimo prašymas gali būti pateikiamas užbaigus atitinkamai darbų grupei, kuriai nustatyti fiksuotieji įkainiai, priskirtus darbus (anksčiau buvo reikalavimas statybą įvykdyti vienu etapu be tarpinių mokėjimų). Tokiu atveju paramos lėšos išmokamos taikant išlaidų kompensavimo, kai paramos gavėjas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, būdą. Mokėjimo prašymas per Žemės ūkio informacinę sistemą (ŽŪMIS) turi būti pateiktas užbaigus atitinkamai darbų grupei priskirtus darbus arba tik užbaigus įgyvendinti investicijas. Statybos darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti su mokėjimo prašymu. 
 
Atkreiptinas dėmesys, kad nuostata statybas vykdyti kelias etapais negalioja, kai statomi nauji plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai pagal Taisyklių 35.2.2 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, – šių statinių statyba turi būti vykdoma vienu etapu be tarpinių mokėjimų. Mokėjimo prašymas pateikiamas užbaigus statinio statybą. Statybos darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti su mokėjimo prašymu (šis punktas taikomas ir nuo 2022 metų rugpjūčio 1 d. pateiktoms paramos paraiškoms).
 
Pažymėtina, kad galioja skirtingi fiksuotieji įkainiai naujų pieno ūkio fermų statyboms: paraiškoms, pateiktoms nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. vasario 28 d., ir paraiškoms, kurios yra priimamos nuo 2023 m. kovo 1 d.. Visi įkainiai nustatyti kiekvienai Taisyklių 35.2.1 papunktyje nurodytai darbų grupei (anksčiau įkainiai pagal darbų grupes nebuvo nurodyti).
 
Vadovaujantis Taisyklėmis, projekto, kuriam skiriama tik investicinė parama (pagal Taisyklių 9.1 papunktį), arba projekto, kuriam skiriama investicinė parama ir lengvatinę paskolą investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui (pagal Taisyklių 9.2 papunktį), įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 36 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (anksčiau negalėjo viršyti 24 mėn. laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos). Paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
 
Pažymėtina, kad, vadovaujantis Taisyklėmis, paramos gavėjas gali pateikti iki 10 mokėjimo prašymų, įskaitant atvejus, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus, taip pat, kai projekte numatytas įsigyti turtas (visa įranga, visi įrengimai ir visos transporto priemonės) bus įsigyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu (anksčiau buvo nuo 4 iki 10 mokėjimo prašymų).
 
Žinotina, kad pareiškėjai, kurie buvo pateikę paraiškas gauti paramą 2022 m. rugpjūčio 1 d. – rugsėjo 30 d. ir kurie nori vadovaudamiesi naujai įsigaliojusiomis Taisyklių nuostatomis pailginti projekto įgyvendinimo laiką ar padidinti mokėjimo prašymų skaičių, turi kreiptis į jų paraišką administruojantį Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistą su raštišku prašymu pakeisti sutarties sąlygas.
 
Išsamiai susipažinti su galiojančia Taisyklių redakcija galite čia.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš istockphoto.com.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. kovo 13 d. 15:38