Svarbu – būtina saugoti investicijų įsigijimo dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.02.18

Svarbu – būtina saugoti investicijų įsigijimo dokumentus

Svarbu – būtina saugoti investicijų įsigijimo dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad paramos gavėjai, įgyvendinę investicinius projektus, privalo turėti ir saugoti investicijų įsigijimo bei apmokėjimą įrodančius dokumentus.
 
Paramos gavėjai, kurie įgyvendino projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, „Parama smulkiesiems ūkiams“ bei „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir įsigijo visas verslo plane numatytas investicijas, privalo turėti ir saugoti patirtų išlaidų ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansų įstaigas.
 
Vadovaujantis KPP priemonių įgyvendinimo taisyklėmis, ne visais atvejais minėtus dokumentus paramos gavėjai turi pateikti su mokėjimo prašymu, tačiau visais atvejais pareiškėjai, teikdami paraišką, įsipareigoja saugoti patirtų išlaidų ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos bei teikti NMA visą informaciją ir duomenis, reikalingus projektų įgyvendinimo priežiūrai.
 
Nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai turi būti atskirti nuo kitų, įprastinių paramos gavėjo operacijų.
 
Pateikus mokėjimo prašymą, NMA tikrina mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, atlieka administracinius patikrinimus, patikrą vietoje ir nustato tinkamų finansuoti išlaidų sumą. Patikros metu prašoma pateikti dokumentus ir informaciją, kuri yra būtina išlaidų tinkamumui įvertinti.
 
NMA paprašius paramos gavėjai turi pateikti šiuos dokumentus:
  • bent vieną iš investicijų įsigijimą pagrindžiančių dokumentų – pirkimo–pardavimo sutartį, perdavimo–priėmimo aktą arba sąskaitą faktūrą;
  • banko sąskaitos išrašus, internetine bankininkyste besinaudojančių paramos gavėjų pateiktus išrašus, patvirtintus paramos gavėjo parašu, ar kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas. Išlaidų apmokėjimo dokumentuose turi būti nurodyta, už kokią investiciją pervestos lėšos (pvz.: mokėjimas už traktorių pagal 20XX-XX-XX d. priėmimo–perdavimo aktą ir kt.).
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. vasario 18 d. 15:35