Svarbu atsakingai planuoti projektų įgyvendinimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.12.30

Svarbu atsakingai planuoti projektų įgyvendinimą

Svarbu atsakingai planuoti projektų įgyvendinimą
Tam, kad projektas būtų sėkmingas, būtina ne tik atsakingai susiplanuoti jo įgyvendinimą, bet ir projektą įgyvendinus, nepamiršti reikalavimų, kurių laikytis įsipareigojama teikiant paraišką.
 
Suplanuoti terminai
 
Projekto įgyvendinimą paramos gavėjui labai palengvins teisingas suplanuotų terminų laikymasis – reikia labai įžvalgiai susidėlioti mokėjimo prašymų pateikimo datas, nusimatant ir tai, kiek laiko gali užtrukti pirkimų vykdymas bei reikalingų dokumentų, pavyzdžiui, statybos leidimo, gavimas. Būtina pagalvoti ir apie galimas kliūtis bei objektyviai įvertinti savo galimybes. Labai svarbu žinoti, kad ta projekto pabaigos data, kurią pareiškėjas numatė teikdamas paraišką, yra galutinė ir negalės būti keičiama, nebent atskirose įgyvendinimo taisyklėse numatyta kitaip.
 
Įsipareigojimai įgyvendinus projektą
 
Pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, paramos gavėjui lieka kitų svarbių įsipareigojimų projekto priežiūros laikotarpiu. Paramos gavėjas likusį projekto priežiūros laikotarpį privalo siekti rodiklių, kuriuos nurodė paraiškoje, pavyzdžiui, įdarbinti ir išlaikyti tam tikrą darbuotojų skaičių, padidinti grynąjį pelną ir pardavimo pajamas, padidinti ar išlaikyti sutartinių gyvulių skaičių, tam tikro dydžio ekonominį valdos dydį ir kt. Atkreiptinas dėmesys, jog, atsižvelgiant į atskirų įgyvendinimo taisyklių nuostatas, pareiškėjas, teikdamas paraišką, įsipareigoja tam tikrus rodiklius pasiekti dar projekto įgyvendinimo metu – iki paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės ataskaitos pateikimo termino.
 
Paramos gavėjui taip pat būtina atitikti atrankos kriterijus, dėl kurių vertinant projektą buvo suteikti prioritetiniai balai.
 
Visą projekto priežiūros laiką projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus – už paramos lėšas įsigytos investicijos privalo būti apdraustos didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, taip pat paramos gavėjas, jei įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip, negali keisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, parduoti, įkeisti ir kitaip perleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigytos nuosavybės, nutraukti projekte numatytą veiklą, keisti projekto įgyvendinimo vietą.
 
Paramos gavėjui privalu saugoti ir visus su projektu susijusius dokumentus – šio reikalavimo būtina laikytis net pasibaigus projekto priežiūros laikotarpiui, t. y. ne mažiau kaip 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
 
Būtina teikti metinę ataskaitą
 
Apie tai, kad paramos gavėjas laikosi minėtų reikalavimų, jis pats patvirtina užpildydamas užbaigto projekto metinę ataskaitą už praėjusius ataskaitinius metus, – ją kiekvienais projekto priežiūros metais iki einamųjų metų balandžio 30 d. paramos gavėjas, naudodamasis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema, turi pateikti NMA. Kartu su ataskaita paramos gavėjas teikia finansinės atskaitomybės bei kitus įgyvendinimo taisyklėse numatytus teikti dokumentus.
 
Konsultuotis su NMA specialistais – naudinga
 
Prieš atliekant projekto pakeitimus, būtina gauti raštišką NMA sutikimą. Svarbu kreiptis į NMA laiku, nurodyti keitimo priežastis, pateikti keitimo būtinybę įrodančius dokumentus. Taip pat patartina konsultuotis su NMA specialistais iškilus kitiems klausimams ar neaiškumams, aktyviai bendradarbiauti ir taip išvengti ne tik papildomo susirašinėjimo, bet ir galimų pažeidimų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. sausio 4 d. 09:20