Svarbi informacija paraiškas teikiantiems bitininkams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.12.01

Svarbi informacija paraiškas teikiantiems bitininkams

Svarbi informacija paraiškas teikiantiems bitininkams
Lietuvos bitininkystės sektoriaus atstovai, siekiantys gauti paramą pagal Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 m. programos priemones, kviečiami atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas.
 
Primename, jog paraiškos pagal Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 m. programą renkamos iki sausio 8 d.
 
Svarbu tinkamai pateikti paraišką
 
Prieš pradedant rinkti paraiškas, lapkričio 13 d., žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma, kurią su kitais reikalingais dokumentais pareiškėjai turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Pareiškėjai turėtų paraiškas pildyti kruopščiai ir atidžiai atsižvelgdami į pakeitimus.
 
Paraiška turi būti tinkamai ir iki galo užpildyta. Ypač svarbu, kad būtų aiškiai ir teisingai nurodyti pareiškėjo vardas, pavardė / pavadinimas, asmens arba juridinio asmens kodas, adresas (nurodytu adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, todėl būtina, kad pareiškėjas nurodytų faktinės gyvenamosios vietos adresą), telefono numeris, el. pašto adresas.
 
Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo arba teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens (tokiu atveju kartu su paraiška privalo būti pateiktas įgaliojimas / jo patvirtinta kopija). Jei paraišką teikia pareiškėjo – fizinio asmens – įgaliotas asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Reikalaujamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro. Jei paraiška teikiama NMA teritoriniam skyriui asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, kopijas gali patvirtinti skyriaus darbuotojas.
 
Kartu su paraiška dėl kiekvienos investicijos (išskyrus autorinių darbų pirkimo, darbo užmokesčio, kuro, pašto, elektros, šildymo, interneto ir ryšių išlaidoms) turi būti pateiktas bent vienas komercinis pasiūlymas iš tiekėjo arba tiekėjo viešai pateikiama informacija (lankstinukas, informacija iš tiekėjo interneto svetainės ir pan.), kur turi būti nurodyta:
·  prekės / paslaugos pavadinimas;
·  galutinė kaina eurais (be PVM ir su PVM);
·  patvirtinimas, kad siūloma įsigyti prekė yra nauja ir nenaudota, o technika ir įranga atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus;
·  įsigyjant avilių transportavimo įrenginį ir (arba) jo priedą, turi būti nurodyta įrenginio / priedo paskirtis, kam jis skirtas;
·  įsigyjant avilius, turi būti nurodyta, iš kokių medžiagų jie pagaminti.
 
NMA specialistai taip pat primena, jog paraiškoje privalo būti pagrįsta kiekviena prašoma kompensuoti investicija, t. y. turi būti nurodyta, kodėl investicija būtina projektui įgyvendinti.
 
Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimas
 
Prašantieji kompensuoti pridėtinės vertės mokestį (PVM) paraiškoje turi nurodyti prašomą kompensuoti PVM sumą. Atkreipiame dėmesį, jog paramos gavėjams bus kompensuojama tik ta PVM dalis, kuris tenka paramos daliai.
Tie pareiškėjai, kurie yra PVM mokėtojai, tačiau paraiškoje prašo kompensuoti PVM, su paraiška privalo pateikti prašymą su išsamiu pagrindimu, kodėl šio PVM jie negali įtraukti į PVM atskaitą.
 
Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, jis su paraiška turi pateikti ir pareiškėjo kompetentingo organo pritarimo projektui sprendimą ar protokolo išrašą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens.
 
Prieš teikdami paraiškas bitininkai taip pat turi pasitikrinti, ar neturi mokestinės nepriemokos valstybės biudžetui ir įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Šių duomenų patikrinimą atitinkamuose registruose bei duomenų bazėse atliks NMA.
 
Bičių skaičius – pagal Ūkininkų registro duomenis
 
Bičių laikytojai, ketinantys teikti paraiškas pagal priemones „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ ir „Bičių šeimų atnaujinimas“, turėtų atkreipti dėmesį į Ūkinių gyvūnų registre 2015 m. spalio 31 d. užregistruotą bičių šeimų skaičių.
 
Jeigu nurodytą dieną Ūkinių gyvūnų registre pareiškėjo vardu nebus užregistruotų bičių šeimų arba bus užregistruotas kitoks bičių šeimų skaičius, negu reikalaujama programos įgyvendinimo taisyklėse, pareiškėjas neatitiks šio tinkamumo kriterijaus.
 
NMA specialistai pažymi, jog paraiškoje turi būti nurodytas žemės ūkio valdos atpažinties kodas. Tinkami pareiškėjai yra tik tie, kurie yra valdos valdytojai arba partneriai valdoje. Valda turi būti įregistruota iki paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
 
Kartu su paraiška pareiškėjai neturėtų pamiršti pateikti ir bityno paso, išduoto pareiškėjui, kopijos.
 
Gaminantieji bitininkystės produktus pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą ir/arba kurių bitynas turi ekologinio bityno statusą ir norintys gauti papildomų pirmumo balų, kartu su paraiška turi pateikti galiojančio sertifikato (-ų) kopijas. Pirmumo balai galės būti suteikti tik tiems pareiškėjams, kurie pateiks tai įrodančius dokumentus.
 
Svarbu pateikti visus reikiamus dokumentus
 
Bitininkų asociacijos, siekiančios gauti paramą pagal priemonę „Varozės kontrolė“, turėtų nepamiršti kartu su paraiška pateikti ir dokumentų, patvirtinančių, kad atitinkamas asmuo turi teisę atstovauti asociacijai (teikti paramos paraišką, mokėjimo prašymą ir pasirašyti visus su dalyvavimu pagal priemonę susijusius dokumentus).
 
Taip pat reikia pateikti bičių laikytojų sąrašą su informacija apie kiekvieną bitininką (sąraše turi būti nurodomas bičių laikytojo vardas, pavardė, asmens kodas ir laikomų bičių šeimų, kurioms bus perkami preparatai nuo varozės, skaičius).
 
Pažymėtina, jog jeigu prašoma kompensuoti darbo užmokestį priemonės administratoriui, su paraiška turi būti pateikta darbo sutarties su priemonės administratoriumi patvirtinta kopija.
 
Atkreipiame dėmesį, kad NMA neatsako už prekių tiekėjų platinamą informaciją paramos teikimo klausimais.
 
Naudinga informacija:
 
·         Taisyklės
·         Kvietimas teikti paraiškas
·         Dokumentų formos
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 15:18