Sušvelnintos sankcijos už reikalavimo laikyti gyvulius pažeidimus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.05.06

Sušvelnintos sankcijos už reikalavimo laikyti gyvulius pažeidimus

Sušvelnintos sankcijos už reikalavimo laikyti gyvulius pažeidimus
Šių metų balandžio 25 d. patvirtintas Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos pakeitimas. Šiuo pakeitimu švelninamos sankcijos už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimo pažeidimus, susijusius su gyvulių laikymu.
 
Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos pakeitimas yra palankus pareiškėjams, kurie nevykdė GAAB reikalavimo laikyti gyvulius arba laikė jų nepakankamai ir jų tiesioginėms išmokoms deklaruotų ir tinkamų paramai skirti pievų ir ganyklų plotas neviršija 10 ha. Toks pažeidimas vertinamas kaip netyčinis, ir šiems pareiškėjams taikoma 3 proc. sankcija.
 
Tačiau, jeigu bendras deklaruotas ir tinkamas paramai pievų ir ganyklų plotas viršija 10 ha (kai plotas, kuriame nustatytas minėtas pažeidimas, sudaro daugiau kaip 50 proc. viso tiesioginėms išmokoms deklaruoto ir tinkamo paramai pievų ir ganyklų ploto), už reikalavimo laikyti gyvulius pažeidimą taikoma didesnė sankcija – 19 arba 50 proc. Sankcijos apskaičiuojamos atsižvelgiant į pažeidimo masto, sunkumo ir poveikio trukmės kriterijus.
 
Svarbu žinoti, kad apskaičiuotu sankcijos dydžiu mažinama visa pareiškėjui skirta paramos suma – tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, atskiros tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų, tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis bei parama pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones („Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „NATURA 2000 išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“).
 
Ūkinių gyvūnų skaičius
 
Primename privalomą laikyti SG (sutartinių gyvūnų) skaičių, tenkantį 1 deklaruojamų pievų ir ganyklų ha.
 
Pareiškėjai, deklaruojantys pievas ir ganyklas („Ganyklos (pievos) iki 5 m.“ (išskyrus Ekologinio ūkininkavimo programą iki 2011 m.) ir „Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau“ (išskyrus Ekologinio ūkininkavimo programą iki 2011 m.), „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas (nuo 2012 m.)“, „Programa „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ (nuo 2012 m.)“ ir „Ganyklos (pievos) iki 5 m. (Ekologinio ūkininkavimo programa (nuo 2012 m.))“) ir „Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau (Ekologinio ūkininkavimo programa (nuo 2012 m.))“), turi laikyti ūkinius gyvūnus, įregistruotus Ūkinių gyvūnų registre, o 1 deklaruojamų pievų ir ganyklų hektarui, už kurį prašoma tiesioginių išmokų, tenkantis ūkinių gyvūnų skaičius 2012 m. turi būti ne mažesnis kaip 0,1 SG (sutartinio gyvulio), 2013 m. – ne mažesnis kaip 0,2 SG, nuo 2014 m. – ne mažesnis kaip 0,3 SG.
 
Ūkiniai gyvūnai, įregistruoti individualiai, turi būti išlaikyti valdoje (valdytojo ir (ar) partnerio) nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d., o įregistruotų bandomis ūkinių gyvūnų skaičius prilyginamas atitinkamų metų liepos 1 d. Ūkinių gyvūnų registre nustatyta tvarka registruotam ūkinių gyvūnų skaičiui.
 
Reikalavimas laikyti ūkinius gyvūnus netaikomas pareiškėjams, jei jų deklaruoti pievų ir ganyklų plotai 2012 m. sudarė ne daugiau kaip 30 proc., 2013 m. – ne daugiau kaip 20 proc., nuo 2014 m. – ne daugiau kaip 10 proc. visų tiesioginėms išmokoms ir paramai pagal KPP priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)“ gauti deklaruotų ir paramos tinkamumo reikalavimus atitinkančių plotų.
 
Išsamiau su Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika galite susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 15:03