Sušvelnintos sankcijos už pirkimų pažeidimus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.09.09

Sušvelnintos sankcijos už pirkimų pažeidimus

Sušvelnintos sankcijos už pirkimų pažeidimus
Paramos gavėjai, jau įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programą, neretai susiduria su pirkimų vykdymo klaidomis, kurios gali sutrukdyti sėkmingai įsisavinti Europos Sąjungos (ES) paramą. Šių metų rugpjūčio mėn. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) patvirtinti Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos (Sankcijų taikymo metodika) pakeitimai numato ne vieną švelnesnį sankcijų atvejį.  
 
Pažeidimų vertinimas – proporcingesnis
 
Šių metų sausio mėn. įsigaliojusi Sankcijų taikymo metodika numato sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymą proporcingai atsižvelgiant į jų dydį ir sunkumą. Anksčiau paramos gavėjai, nesilaikę pirkimų vykdymo tvarkos, paprastai netekdavo visos tam pirkimui skirtos paramos sumos.
 
Šių metų rugpjūčio mėn. Sankcijų taikymo metodika buvo patikslinta. Praktikoje dažniausiai taikoma 25 proc. dydžio sankcija, nustatyta už pažeidimus netinkamai vertinant tiekėjų pasiūlymus ar kvalifikaciją, tačiau naujoje Sankcijų taikymo metodikos redakcijoje pateikiamas sąrašas atvejų ir aplinkybių, kurioms esant sankcijos gali būti sumažintos iki 5 proc.
 
Pagal senąją tvarką, už netinkamą tiekėjų kvalifikacijos vertinimą buvo taikoma 25 proc. sankcija. Nuo šiol paramos gavėjai, pirkimo laimėtoju paskelbę kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį tiekėją, galės tikėtis iki 5 proc. sumažintos sankcijos, jei nustatomos bent 2 lengvinančios aplinkybės iš 3 pateiktų. Pavyzdžiui, 25 proc. sankcija nebus taikoma, jei įgyvendintas racionalaus lėšų panaudojimo principas ir pasiūlymus pirkime pateikė daugiau nei vienas tiekėjas.
 
Galimybė sumažinti sankciją iki 5 proc., esant tam tikroms aplinkybėms, numatyta ir tais atvejais, kai užfiksuojamas netinkamas tiekėjų pasiūlymų vertinimas. 25 proc. sankcija grėsė netinkamai tiekėjų pasiūlymus vertinantiems paramos gavėjams, pavyzdžiui, kai vienam iš kandidatų taikomos lengvatinės sąlygos, skirtingai traktuojamos vienodos situacijos vieno iš tiekėjų naudai, taisoma pasiūlyme pateikta informacija ir pan. „Pagal naują tvarką, sankcija gali būti sumažinta iki 5 proc., galiojant ne mažiau nei 3 iš sankcijų taikymo metodikos prieduose nurodytų aplinkybių.
 
Pavyzdžiui, prašymas pateikti papildomus dokumentus, dėl kurių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tampa juos atitinkančiu, laikomas rimtu pažeidimu. Visgi nuo dabar bus atsižvelgiama į šio pažeidimo sunkumą: viena iš aplinkybių – jei tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas tik dėl pasiūlymo formos užpildymo trūkumų ar tiekėjo sąžiningumo deklaracijos nepateikimo. Taip pat atsižvelgiama, jei pasiūlymus pirkime pateikė daugiau nei vienas tiekėjas, jei turėjęs būti atmestas pasiūlymas atitiko kvalifikaciją, jei vykusioje pirkimo procedūroje pirkimo laimėtoju nebūtų nustatytas kitas tiekėjas ar jei buvo įgyvendintas racionalaus lėšų panaudojimo principas.
 
Palengvinimai netinkamai keičiantiems įvykdymo terminus
 
Pakeitimų numatyta ir daugiau. Pasitaiko, kad tinkamai parengtos sąlygos vėliau netinkamai perkeliamos arba iš viso neperkeliamos į sutartį. Taip iš tiekėjo reikalaujama visiškai kitokių, nei buvo paskelbta, sutarties vykdymo sąlygų. Anksčiau už esminių pirkimo sutarties sąlygų (pvz. objekto, įvykdymo termino ar kiekio) keitimą ar neperkėlimą buvo taikoma 25 proc. sankcija. Pakoreguota metodika numato, kad pažeidimai keičiant viešojo pirkimo sutartis  nėra vienodo sunkumo: už objekto ir kiekio keitimą gresia 25 proc. sankcija, tačiau už neperkeltą ar pakeistą įvykdymo terminą taikoma 10 proc. dydžio sankcija.
 
Už mažesnius tvarkos pažeidimus, pvz. atsiskaitymo tvarkos keitimą ir kitais atvejais, kai tiekėjo padėtis dėl sutarties sąlygų keitimo nepagerėja, taikoma 5 proc. dydžio sankcija. Pažymėtina, kad sankcijos taikomos nebus, jei buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai sumažinant sutarties vertę.
 
Siekiant išvengti galimų pažeidimų, paramos gavėjams rekomenduojama pirkimo sąlygose iš anksto numatyti būsimos sutarties kai kurių nuostatų (pvz. termino, atsiskaitymo tvarkos ar kiekio) keitimo galimybę ir tvarką.
 
Taip atkreiptinas dėmesys į galiojančią pirkimo sutarčių pakeitimų derinimo tvarką. Paramos gavėjai, kurie yra perkančiosios organizacijos ir pirkimus vykdo vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymu, planuojamiems pirkimo sutarties pakeitimams prieš tai turi gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą (netaikoma mažos vertės pirkimams).
 
Paramos gavėjai, kurie nėra perkančiosios organizacijos, pirkimus vykdo vadovaudamiesi pirkimų taisyklėmis. Jose nurodoma, kad pirkimo sutarties pakeitimai turi būti suderinti su NMA, o prašymai dėl sutarčių keitimo nagrinėjami NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Kiti palengvinimai
 
Siekiant įgyvendinti proporcingumo principą, buvo patikslinta sankcijų taikymo tvarka paramos gavėjams, sumažinusiems perkamo objekto apimtis, proporcingai nesumažinus sutarties vertės. Kaip visada, nekompensuojama 100 proc. perkamo objekto dalies, kurios buvo atsisakyta. Tačiau sankcija sumažėjo nuo 25 proc. iki 10 proc., kai atsisakyto objekto vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. viso pirkimo vertės. Atitinkamai nuo 10 iki 5 proc. sumažėjo sankcija, kai atsisakyto objekto vertė nesiekia 25 proc. viso pirkimo vertės, o atsisakius nedidelės vertės apimties (nesiekiančių 5 proc. visos pirkimo vertės), sankcijos nebebus taikomos.
 
Taip pat sumažintos sankcijos, jei perkamojo objekto aprašymas yra nepakankamai tikslus, kad tiekėjai galėtų nustatyti perkamą objektą – nuo šios už tokį nusižengimą gresia 5 proc. dydžio sankcija. Be to, sumažinta sankcija už neleistinas derybas pirkimo procedūros metu. Anksčiau ji siekė 25 proc., o po pakeitimo – 5 proc.
 
Galimybė dar kartą įvykdyti pirkimą
 
Pagal Sankcijų taikymo metodiką nustačius, kad paramos gavėjai pažeidė pirkimų vykdymo tvarką, pritaikoma procentine paramos sumos dalimi išreikšta sankcija. Vėliau, pateikus mokėjimo prašymą, apskaičiuojama konkreti paramos sumažinimo suma.
 
Už sunkiausius pirkimų tvarkos pažeidimus nekompensuojama 100 proc. skirtų paramos lėšų, o mažiausia galima sankcija – 5 proc. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tuo atveju, jeigu yra nustatytas daugiau nei vienas pirkimo pažeidimas, taikoma didžiausia galima taikyti sankcija.
 
Gavę pranešimą apie NMA ketinamas taikyti sankcijas, paramos gavėjai iki atitinkamo mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos (sprendimo dėl sankcijų pritaikymo priėmimo NMA) turi teisę iš naujo tinkamai įvykdyti pirkimą ir pateikti vertinti šio pirkimo dokumentus. Tokiu atveju sankcijos paramos gavėjams, nustačius, kad pažeidimų nėra, nebus taikomos.
 
Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką galite rasti čia.  
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:43