Surinktos žuvininkystės priemonių paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.02.09

Surinktos žuvininkystės priemonių paraiškos

Surinktos žuvininkystės priemonių paraiškos
Š. m. vasario 2 d. baigtos rinkti paraiškos pagal kai kurias Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones.
 
Paraiškos buvo rinktos pagal dvi priemones
 
Priemonių „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas“ ir „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ paraiškos buvo renkamos nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki š. m. vasario 2 d.
 
Į kvietimą didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą ir gyvybingumą, gerinti saugos bei darbo sąlygas atsiliepė trys pareiškėjai. Jų prašoma suma projektams pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinti siekia 246,8 tūkst. Eur.
 
Aktyviau žuvininkai teikė paraiškas pagal priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas“.
 
Perdirbėjų paraiškoms – prioritetinė eilė
 
Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimu užsiimančios ar ketinančios užsiimti įmonės pateikė 13 paraiškų gauti paramą. Paraiškose priemonei „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinti prašoma 7,1 mln. Eur paramos. Tačiau ši suma viršija paraiškų rinkimui iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto skirtą 6 mln. Eur paramą.
 
Atsižvelgiant į tai, bus sudaroma paraiškų prioritetinė eilė pagal atitiktį nustatytiems projektų atrankos kriterijams, žuvininkystės ir akvakultūros perdirbimo įmonių projektai bus vertinami pagal 10 atrankos kriterijų, už kuriuos suteikiami balai. Į paramą galės pretenduoti tik projektai, kurie surinks bent 40 privalomų balų. Privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Už paramos lėšas patvirtinti paramos gavėjai galės įsigyti investicijas, kuriomis prisidedama prie energijos taupymo, poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą. Taip pat atlikti investicijas, skirtas gerinti saugos, higienos, sveikatos bei darbo sąlygas.
 
Parama teikiama ir ekologinės akvakultūros produktams, šalutiniams produktams (susidarantiems dėl pagrindinės perdirbimo veiklos) bei sužvejotam žuvų laimikiui, kuris negali būti skirtas žmonėms vartoti, perdirbti. Taip pat remiamos investicijos, kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ar organizavimo sistemas.
 
Projektui įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies (50 proc.) bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 200 000 Eur.
 
Projektų pirmumo atrankos kriterijai:
 
  • Pareiškėjas yra labai maža, maža įmonė, užsiimanti arba planuojanti užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu, – suteikiami 5 balai.
  • Pareiškėjas yra įmonė, įregistruota ne mažiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo, o pajamos iš žvejybos ir (arba) akvakultūros produkcijos pagal paskutinius metinės finansinės atskaitomybės dokumentus sudaro ne mažiau kaip 50 proc. – suteikiama 10 balų.
  • Projekte numatytos investicijos, prisidedančios prie darnios pramonės politikos plėtros įgyvendinimo ir prašoma paramos už:
- energijos taupymą arba atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiami 5 balai;
- šalutinių gamybos produktų perdirbimą, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiami 5 balai;
- investicijas, padedančias mažinti taršos kiekį gamybos procese, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiami 5 balai.
  • Pareiškėjas perdirba, apdoroja arba ketina perdirbti, apdoroti vietinę žuvų produkciją (perdirbamos žaliavos kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. visos perdirbamos žaliavos kiekio visą projekto kontrolės laikotarpį) – suteikiama 15 balų.
  • Investuojama į inovatyvias technologijas, kuriomis bus gaunami nauji ar patobulinti produktai, paslaugos, gamybos procesai, naujos ar patobulintos valdymo ir organizavimo sistemos, – suteikiami 5 balai.
  • Įgyvendinus projektą, bus padidintas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas darbo vietų skaičius (ataskaitiniais metais buvęs darbuotojų skaičius lyginamas su pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo esančiu darbuotojų skaičiumi (vertinama visos darbo vietos ekvivalentu). Suteikiama po 1 balą už kiekvieną naujai sukurtą 1 darbo vietą, bet ne daugiau kaip 20 balų.
  • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas. Skiriama po 1 balą už kiekvieną paramos intensyvumo susimažinimo procentą, bet ne daugiau kaip 10 balų (ne daugiau kaip už 10 proc.).
  • Siekiama automatizuoti sistemų valdymo ir (arba) gamybos metodus ir tam tikslui yra numatomos investicijos – suteikiami 5 balai.
  • Ūkio subjekto grynasis pelningumas yra:
- nuo 3 iki 5 proc. (imtinai) visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiami 5 balai;
- daugiau kaip 5 proc. visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiama 10 balų.
  • Perdirbama arba ketinama perdirbti žuvis, kuri negali būti skirta žmonėms vartoti (priegauda), – suteikiami 5 balai. Verslinių žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti (priegaudos), perdirbimas turi sudaryti ne mažiau kaip 2 proc. visos įmonės perdirbamos, apdorojamos žaliavos kiekio visą projekto kontrolės laikotarpį. Arba perdirbama, arba ketinama perdirbti ekologinė ir (arba) tausi produkcija – suteikiami 5 balai. Ekologinės ir (arba) tausios produkcijos perdirbimas turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. visos įmonės perdirbamos, apdorojamos žaliavos kiekio visą projekto kontrolės laikotarpį. Iš viso pagal šį kriterijų suteikiami ne daugiau kaip 5 balai.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 2 d. 09:31