Sukurtų darbo vietų skaičius lems ir paramos dydį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.05.24

Sukurtų darbo vietų skaičius lems ir paramos dydį

Sukurtų darbo vietų skaičius lems ir paramos dydį
Į Europos Sąjungos paramą verslo kūrimui ir plėtrai pretenduojantys kaimo gyventojai ar įmonės raginami griežtai laikytis dar teikiant paraiškas prisiimtų įsipareigojimų dėl naujų darbo vietų sukūrimo.
 
Minėta parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.
 
Darbo vietų įkūrimas – lemiamas prioritetinis kriterijus
 
Pagal KPP priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ 2011 m. rudenį Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) buvo pateikta 491 paraiška, o prašoma paramos suma siekė beveik 227 mln. Lt. Tuo tarpu šios priemonės įgyvendinimui 2011 m. buvo numatyta 40 mln. Lt, vėliau biudžetas papildytas iki 127 mln. Lt. Kadangi prašoma paramos suma gerokai viršijo priemonei skirtą sumą, buvo sudaryta paraiškų prioritetinė eilė. Dauguma pareiškėjų atitiko pirmąjį kriterijų – dar nėra gavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Antrąjį prioritetinį kriterijų – parama sertifikuotų amatų plėtros projektams – atitiko 6 projektai. Tad pagrindinis ir eiliškumo numerį prioritetinėje eilėje nulėmęs buvo trečiasis pirmumo kriterijus – įgyvendinus projektą sukuriama daugiau darbo vietų.
 
Todėl dabar savo verslo projektus įgyvendinti pradėję pareiškėjai privalo laikytis šio įsipareigojimo ir įkurti būtent tiek darbo vietų, kiek buvo nusimatę paramos paraiškoje. Darbuotojų skaičių išlaikyti reikės ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Nuostata dėl darbo vietų įkūrimo yra įtraukta ir į paramos teikimo sutartį, kurią pareiškėjai pasirašo su NMA.
 
Jeigu pareiškėjai minėtų įsipareigojimų nesilaikys, jie praras savo pagrindinį prioritetą prieš kitus paraiškas pateikusius kaimo gyventojus ar įmones, o NMA turės registruoti pažeidimus. Kiekvienas pažeidimas bus nagrinėjamas individualiai, jį išnagrinėjus bus sprendžiama ir dėl atitinkamų sankcijų taikymo.
 
Pareiškėjų įsipareigojimai
 
Teikdami projektus, pareiškėjai prisiėmė ir daugiau įsipareigojimų. Pavyzdžiui, tvarkyti buhalterinę apskaitą teisės aktuose nustatyta tvarka. Taip pat apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama. Reikalavimas apdrausti turtą gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių. Tačiau tokiu atveju pareiškėjas, teikdamas paramos paraišką ir pasirašydamas paramos sutartį, privalo įsipareigoti, jog, įvykus įvykiui, kurio metu buvo sunaikintas projekto lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, sugrąžins projektui įgyvendinti skirtą paramos lėšų dalį.
 
Projektų vykdytojai taip pat įsipareigoja be rašytinio Agentūros sutikimo bent penkerius metus (jei projektas įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą, tuomet septynerius metus) nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos vykdyti veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos. Svarbu, kad būtų išlaikyta ir įmonės darbuotojų sudėties proporcija (ne mažiau kaip 50 proc. įsteigtos įmonės darbuotojų yra kaimo gyventojai) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.
 
Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių. Projektams, kurių įgyvendinimo vieta yra savivaldybės centras, parama neteikiama.
Visos investicijos turi atitikti EB darbo saugos reikalavimus, taip pat gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus (šis reikalavimas netaikomas, jei numatytos investicijos neturi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi).
 
Pareiškėjas taip pat turėtų nepamiršti ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti NMA apie bet kurių paraiškoje nurodytų duomenų pasikeitimus, įskaitant susijusių įmonių ir (arba) partnerių įmonių atsiradimą.
 
Projektą įgyvendinti pareiškėjai turi ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Projektų vykdytojai raginami laikytis visų paraiškoje ir priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytų įsipareigojimų, kitu atveju jiems gali būti taikomos sankcijos arba parama išvis nemokama.
 
Tradiciniams amatams – parama svaresnė
 
Maksimali paramos suma vienam projektui pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ siekia 690 tūkst. Lt, o pagal supaprastintąsias priemonės įgyvendinimo taisykles – 207 tūkst. Lt. Ir vienu, ir kitu atveju per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus ji negali viršyti 690 tūkst. Lt.
 
Finansuojama iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus tuos projektus, kurie tiesiogiai susiję su tradicinių amatų kūrimu ir plėtra. Tokiu atveju finansavimo intensyvumas gali siekti iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:54