Sudaryta pradedančiųjų verslą paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.01.30

Sudaryta pradedančiųjų verslą paraiškų pirmumo eilė

Sudaryta pradedančiųjų verslą paraiškų pirmumo eilė
2016 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais verslą norintys pradėti kaimo gyventojai teikė paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Kaip ir buvo tikėtasi, ši priemonė sulaukė didelio pareiškėjų dėmesio, o prašoma paramos suma beveik tris kartus viršijo šiam kvietimui skirtąją, todėl buvo sudaryta paramos paraiškų atrankos pirmumo eilė.
 
Pasibaigus paraiškų rinkimo terminui, paaiškėjo, kad su šiuo šaukimu pradėti verslą pasinaudodami parama pretenduoja 366 pareiškėjai. Jų prašoma bendra paramos suma – 8 760 100 Eur, o kvietimui skirtoji – 3 000 000 Eur.
 
Sudarius prioritetinę eilę nustatyta, kad paramos lėšų pakanka 106 pareiškėjams, surinkusiems daugiausiai atrankos balų – nuo 100 iki 81 imtinai, 239 pareiškėjams, surinkusiesiems nuo 80 iki 61 balo imtinai paramos lėšų nepakanka, o 21 paraiška nesurinko privalomojo 60 balų skaičiaus. 
 
Su prioritetine eile pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ galite susipažinti čia.
 
Primintina, kad pagal minėtą veiklos sritį remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, neremiamos veiklos yra nurodytos priemonės įgyvendinimo taisyklėse esančiame neremtinų veiklų sąraše, o jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
 
Atrankos kriterijai
 
Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais vadovaujantis sudaryta eilė:
 • Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, arba pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą) pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų) (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindinis akcininkas suprantamas kaip vienasmenis valdymo organas arba valdymo organo vadovas), ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje) – 5 balai.
 • Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia paramos suma, už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų (jeigu pareiškėjas prašo mažesnės nei 22 000 Eur paramos sumos, jam balai nesuteikiami) – 30 balų.
 • Pareiškėjas (fizinis asmuo arba juridinio asmens pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų) (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindinis akcininkas suprantamas kaip vienasmenis valdymo organas arba valdymo organo vadovas):
  • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 25 balai;
  • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 15 balų.
 • Pareiškėjas (fizinis arba juridinis asmuo) numato vykdyti licencijuotą veiklą, išskyrus licencijuotas veiklas, įtrauktas į neremiamų veiklų sąrašą, – 5 balai.
 • Projekte numatyta vykdyti socialinį verslą (pagal Socialinio verslo koncepcijos nuostatas) – 15 balų.
 • Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje, – 10 balų.
 • Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (privačios arba bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise), – 5 balai.
 • Projektas atitinka Sumanios specializacijos strategijos prioritetinę (-es) kryptį (-is), – 5 balai.
Administravimo taisyklėse nustatyta, kad kai paraiškos surenka vienodą balų skaičių, sudaroma papildoma paramos paraiškų atrankos pirmumo eilė. Ją sudarant lems pareiškėjo – fizinio asmens, arba pareiškėjo – juridinio asmens, pagrindinio akcininko (turinčio daugiau kaip 50 procentų akcijų) amžius (pirmumas bus teikiamas jaunesniems pareiškėjams). Juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindinis akcininkas suprantamas kaip vienasmenis valdymo organas arba valdymo organo vadovas.
 
Pradinė prioritetinė eilė buvo sudaryta atsižvelgiant į pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, minėta informacija patikrinama pagal duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. sausio 31 d. 15:13