Sudaryta paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.12

Sudaryta paraiškų pirmumo eilė

Sudaryta paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atliko paraiškų, pateiktų investicijoms į žemės ūkio valdas finansuoti, administracinės atitikties tikrinimą ir sudarė projektų pirmumo eilę.
 
Š. m. gegužės 16 d. – birželio 30 d. buvo renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiuo laikotarpiu paramos galėjo kreiptis ūkininkai, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur.
 
NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams buvo pateiktos 1 076 paraiškos (iš kurių 3 – išregistruotos), kuriose prašoma daugiau kaip 87,25 mln. Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 70 mln. Eur paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma viršijo skirtąją, buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė. Paaiškėjo, kad toliau bus vertinamos 747 paraiškos, surinkusios nuo 60 iki 100 balų.
 
Sudarant pirmumo eilę buvo atsižvelgiama į ūkininkų paraiškose pateiktą informaciją dėl atitikties įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Tačiau tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija dar bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal registrų informaciją, jeigu duomenys skirsis.
 
Paraiškų gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pirmumo eilę, sudarytą pagal pačių pareiškėjų pateiktus duomenis, rasite čia. Tolesnę paraiškų administravimo eigą pareiškėjai gali stebėti informaciniame portale.
 
Atrankos kriterijai
 
Paraiškų pirmumo eilė sudaroma suteikiant paraiškoms balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos pirmumo kriterijai:
 
1. Pareiškėjas nėra gavęs Europos Sąjungos investicinės paramos už tą žemės ūkio veiklos specializuotą sektorių (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir kitus augalininkystės sektorius), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje:
- pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;
- pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai.
 
2. Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo projekte numatytas įgyvendinti investicijas, kurios 100 proc. turi būti padarytos į prioritetinę veiklą. Jei įgyvendinant projektus pagal gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorius numatyta įsigyti grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainus, balai už šį atrankos kriterijų nesuteikiami) – suteikiama 13 balų.
 
3. Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie smulkiojo ir vidutinio ūkio kategorijos (paramos paraiškos pateikimo metu ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur. Ūkio ekonominis dydis nustatomas, kaip nurodyta taisyklių 16.1.14 papunktyje) – suteikiami 5 balai.
 
4. Pareiškėjo patirtis veikloje, kuriai prašoma paramos (gyvulininkystės veiklos patirtis nustatoma pagal ūkinių gyvūnų bandos Ūkinių gyvūnų registre įregistravimo datą; patirtis sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir kituose augalininkystės sektoriuose nustatoma pagal tai, kiek metų nepertraukiamai pareiškėjas deklaravo veiklą, kuriai prašo paramos, tiesioginių išmokų paraiškose; tuo atveju, kai pareiškėjas nevykdo deklaravimo, nustatoma pagal ūkininko ūkio ar juridinio asmens registravimo pažymėjimo datą):
- didesnė negu 5 metai – suteikiama 15 balų;
- nuo 2 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 
5. Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas, kai ūkio subjekto grynasis pelningumas, įgyvendinus projektą (patikrinama, kai pareiškėjas po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pateikia už ataskaitinį laikotarpį sudarytus metinės finansinės atskaitomybės dokumentus), padidėja:
- nuo 2 proc. punktų iki 2,99 proc. punktų – suteikiami 5 balai;
- 3 proc. punktais ir daugiau – suteikiami 9 balai.
 
6. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų: atrankos balai nesuteikiami, kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą; kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant taisyklių 19.5 papunktyje nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo.
 
7. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinantis dokumentas):
- daugiau negu 5 metus – suteikiama 10 balų;
- nuo 2 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
 
8. Ūkyje diegiamos inovacijos – suteikiami 5 balai (projekto inovatyvumas vertinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“).
 
9. Pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pateiktas dalyvavimo mokymuose patvirtinimo dokumentas su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu; mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015), ir (arba) turi ,,žaliąjį diplomą“ (,,žaliasis“ diplomas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-65 ,,Dėl žaliojo diplomo“) – suteikiami 5 balai.
 
10. Pareiškėjas dalyvauja (patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo datos – suteikiami 5 balai.
 
11. Pareiškėjas dalyvauja įgyvendinant Eksperimentinių, mokomųjų, bandymų ūkių tinklo optimizavimo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 3D-434 ,,Dėl Eksperimentinių, mokomųjų, bandymų ūkių tinklo optimizavimo veiksmų plano ir veiksmų plano įgyvendinimo priežiūros komisijos patvirtinimo“, – suteikiami 8 balai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 22 d. 11:41