Sudaryta paraiškų asbestiniams stogams keisti pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.04.27

Sudaryta paraiškų asbestiniams stogams keisti pirmumo eilė

Sudaryta paraiškų asbestiniams stogams keisti pirmumo eilė
Informuojame, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) jau sudarė paraiškų, pateiktų šių metų vasario–kovo mėnesiais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ (Priemonė), prioritetinę eilę.
 
Prašoma daugiau nei 3,6 mln. eurų
 
Bendra paraiškose, pateiktose pagal Priemonę, prašoma paramos suma viršijo 3,6 mln. Eur, o šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 2 329 061 Eur. Kadangi pareiškėjų prašoma paramos suma viršijo paraiškų pagal Priemonę rinkimui skirtą paramos sumą, visiems pareiškėjams paramos lėšų nepakako.
 
Patikrinus pareiškėjų paraiškose, su jomis pateiktuose dokumentuose bei registruose nurodytą informaciją, buvo atliktas pateiktų paraiškų atrankos vertinimas. Paaiškėjo, jog iš daugiau nei 2 000 pateiktų paraiškų parama galės būti skirta 1 149 pareiškėjams, surinkusiems nuo 100 iki 50 privalomųjų atrankos balų, – jiems bus paskirstyta 2 121 899 Eur paramos lėšų. 40 atrankos balų surinko 675 pareiškėjai, atlikus papildomą pareiškėjų vertinimą Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta tvarka, nustatyta, kad dar 76 pareiškėjams užtenka paramos lėšų, o 599 pareiškėjams lėšų užtenka tik iš dalies. Pareiškėjams, surinkusiems 30 ir mažiau balų, lėšų nepakako.
 
Primename, kad vienas paramos gavėjas gali tikėtis iki 2 000 Eur paramos sumos kompensuojant iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Su paraiškų, pateiktų pagal KPP priemonę, prioritetine eile galite susipažinti čia.
 
Atitiktis atrankos kriterijams buvo vertinama pagal 5 atrankos kriterijus. Pirmiausia patikrinta, ar pareiškėjas iki paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdė profesinę ir (ar) ekonominę veiklą. Jei, vadovaujantis turima informacija, nustatoma, kad minėta veikla kaimo vietovėje buvo vykdoma, atsižvelgiant į veiklos vykdymo laikotarpį, buvo skirtas atitinkamas balų skaičius:
  • jei ilgiau kaip 2 metus – skiriama 30 balų;
  • jei nuo 1 iki 2 metų – skiriama 20 balų;
  • jei nuo 0,5 iki 1 metų – skiriama 10 balų;
  • jei iki 0,5 metų – balai neskiriami.
 
Atitiktis kitam atrankos kriterijui, ar pareiškėjas investuoja į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų: turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis); yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas); yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją, įvertinta patikrinus su paraiška pateiktus atitiktį pagrindžiančius dokumentus: neįgalumo pažymėjimą, nedarbingumo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą ir kitus. Nustačius, kad pareiškėjas šį atrankos kriterijų atitiko, jam buvo skirta 10 balų.
 
Nustatant atitiktį trečiajam atrankos kriterijui, ar „pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju)“, kai daugiavaikė šeima – tai šeima, auginanti tris ir daugiau vaikų iki 18 metų, taip pat buvo tikrinami su paraiška pateikti papildomi dokumentai: vaikų gimimo liudijimų kopijos / gimimo išrašų kopijos. Taip pat informacija apie pareiškėjo turimus vaikus tikrinta pagal pažymoje (-ose) apie vaikų deklaruojamą gyvenamąją vietą nurodytą vaikų deklaruotą gyvenamąją vietą, kuri turi sutapti su pareiškėjo gyvenamąja vieta. Nustačius, jog pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą ir jo vaikai gyvena kartu su juo, jam buvo skirta 20 balų.
 
Toliau tikrinta atitiktis kriterijui, ar pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. Patikrinti su paraiška pateikti papildomi dokumentai, kuriuose nurodyta deklaruojama asmens gyvenamoji vieta, t. y. seniūnijos pažymos, išrašai iš deklaravimo sistemų. Atsižvelgiant į tai, kiek metų pareiškėjas nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, jam buvo skirtas atitinkamas balų skaičius:
  • jei ilgiau kaip 3 metus – skiriama 30 balų;
  • jei nuo 2 iki 3 metų – skiriama 20 balų;
  • jei nuo 1 iki 2 metų – skiriama 10 balų;
  • jei iki 1 metų – balai neskiriami.
 
Paskutinis atrankos kriterijus, už kurį pareiškėjui galėjo būti skirti balai, ar pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų, gyvenantį (-ių) kartu su juo. Nustatant atitiktį šiam atrankos kriterijui, tikrinti su paraiška pateikti papildomi dokumentai: gimimo liudijimų kopijos / gimimo išrašų kopijos bei pažyma (-os) apie vaiko (-ų) deklaruotą gyvenamąją vietą, pagal kurią nustatyta, ar vaiko deklaruota gyvenamoji vieta ta pati kaip ir pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta. Nustačius, kad pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų, gyvenantį (-ių) kartu su pareiškėju, jam buvo skirta 10 balų.
 
Atlikus atrankos kriterijų vertinimą, atliekamas paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas. Atliekant paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimą pagal paraiškoje pateiktą informaciją, nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus, ar visos numatytos būtinos projektui įgyvendinti išlaidos yra tinkamos finansuoti, taip pat nustatoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. balandžio 27 d. 15:17