Sudaryta miškininkų pateiktų paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.02.24

Sudaryta miškininkų pateiktų paraiškų pirmumo eilė

Sudaryta miškininkų pateiktų paraiškų pirmumo eilė
Sudaryta paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ pirmumo eilė. Paramos pagal minėtą veiklos sritį galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Miškininkų pateiktos paraiškos jau surikiuotos pirmumo eilėje.
 
Paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 3 717 511 Eur paramos lėšų, miškininkai pateikė 170 paraiškų, bendra prašoma suma sudarė 445 991,58 Eur. Taigi skirtoji paramos suma yra gerokai didesnė už paraiškose prašomą bendrą sumą, todėl jos pakanka visiems 170 pateiktiems projektams finansuoti.
 
Primename, kad dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turėjo priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
 
Paraiškos vertinamos pagal 7 atrankos kriterijus
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 30 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Paraiškų atrankos kriterijai išvardyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.
 
Didžiausias surinktas atrankos balų skaičius – 55 balai
 
Atlikus paraiškų prioritetinį vertinimą, paaiškėjo, kad daugiausia, t. y. 55 atrankos balus, surinko 6 paraiškos, 50 balų – 19 paraiškų, 45 balus – 142 paraiškos, 40 balų – 2 paraiškos ir 30 balų – 1 paraiška. Paraiškoms, surinkusioms 55–30 balų skirtos paramos pakanka, tad šiuo metu atliekamas antras paraiškų vertinimo etapas – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Sprendimą dėl paramos skyrimo (neskyrimo) priims Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius arba direktoriaus įgaliotas asmuo, vadovaudamasis projektų vertinimo rezultatais. 
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. vasario 25 d. 11:33