Sudaryta KPP priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ paraiškų prioritetinė eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.08.27

Sudaryta KPP priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ paraiškų prioritetinė eilė

Sudaryta KPP priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ paraiškų prioritetinė eilė
2012 m. prašoma paramos suma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ viršijo skirtąją beveik 10 kartų.
 
Šiai priemonei įgyvendinti 2012 m. skirta 5 mln. Lt. Privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai šiais metais pateikė 181 paraišką, paraiškose prašoma paramos suma siekia 49,5 mln. Lt.
Prašomai paramos sumai viršijus skirtąją, projektai buvo vertinami pagal priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus šiuos prioritetinius kriterijus:
 
 
 
  • pareiškėjas nėra gavęs EB miškų sektoriaus paramos (2004–2006 metų Lietuvos bendrojo programavimo dokumento priemonė „Miškų ūkis“, KPP priemonės: „Miškų ekonominės vertės didinimas“, priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritis „Miškų infrastruktūros gerinimas“, „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“, „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“);
  • pareiškėjas yra privataus miško savininkas;
  • rekreacinės miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas IIB grupės (rekreaciniuose) miškuose;
  • pareiškėjas prašo mažesnės paramos sumos;
  • projektas skirtas miško ekologinei vertei didinti.
 
(Pirmumo kriterijai išdėstyti mažėjančios svarbos tvarka. Jeigu paraiškoje paramai gauti nėra duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį pirmumo reikalavimui, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka pirmumo reikalavimų.)
 
Taigi, atsižvelgiant į priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ įgyvendinimo taisykles, prieš paraiškų paramai gauti tinkamumo vertinimą buvo atliktas preliminarus paraiškų sugrupavimas pagal atitiktį nustatytiems prioritetiniams kriterijams. Taip buvo sudaryta paraiškų paramai gauti pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ preliminari prioritetinė eilė. Susipažinti su paraiškų prioritetinės eilės sąrašu galima čia.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:14