Su plotu susijusios išmokos jau pasiekė didžiąją dalį pareiškėjų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.04.22

Su plotu susijusios išmokos jau pasiekė didžiąją dalį pareiškėjų

Su plotu susijusios išmokos jau pasiekė didžiąją dalį pareiškėjų
2013 m. pateikusieji paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti jau sulaukė 1 mlrd. 121 mln. litų. Paramos lėšos išmokėtos ir daugumai paramos gavėjų, praeitais metais pateikusių paraiškas pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones. Jiems jau išmokėta 270,5 mln. litų paramos.
 
2013 m. iš viso buvo pateiktos 151 157 paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti, kuriose deklaruotas 2,8 mln. hektarų žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotas. Pareiškėjams jau išmokėta 1 mlrd. 121 mln. litų tiesioginių išmokų, o tai sudaro 91 proc. šioms išmokoms 2013 m. skirto finansinio voko. Išmokėta bendroji tiesioginių išmokų suma, lyginant ją su praeitais metais tuo pačiu laiku išmokėta suma, yra didesnė daugiau kaip 108 mln. litų.
 
94 proc. paramos gavėjų sulaukė daugiau kaip 139 mln. litų paramos pagal KPP priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“. Pagal KPP su plotu susijusią priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ jau išmokėta per 131,5 mln. litų paramos.
 
Pareiškėjams tiesioginės išmokos mokamos nuo praėjusių metų gruodžio 1 d. dviem etapais. Pirmuoju išmokų už 2013 m. deklaruotus ŽŪN plotus mokėjimo etapu (2013 m. spalio 16 d. – lapkričio 30 d.) avansų sulaukė 83,5 tūkst. pareiškėjų, jiems iš viso buvo išmokėta apie 380,38 mln. litų.
 
Iki š. m. birželio 30 d. tiesioginės išmokos už deklaruotus ŽŪN plotus turėtų pasiekti visus pareiškėjus, kurių 2013 m. pateiktose paraiškose nebus nustatyta neatitikimų.
 
Svarbu laiku atsakyti į paklausimus
 
Dalis pareiškėjų, kaip ir ankstesniais metais, išmokų gali sulaukti vėliau dėl paraiškose nustatytų neatitikimų / netikslumų. Nustačius neatitikimų, pareiškėjams siunčiami paklausimai, tikslinami paraiškų duomenys. Svarbu, kad pareiškėjai kuo greičiau atsakytų į paklausimus, nes delsimas lėtina paraiškų administravimo procesą, stabdo paramos išmokėjimą.
 
2013 m. pateiktose paraiškose daugiausia buvo nustatyta tokių neatitikimų: neteisingai įbraižytų laukų, dvigubo deklaravimo atvejų (kai keli pareiškėjai deklaruoja tą patį ŽŪN plotą ar ploto dalį), viršpločio deklaravimo, paraiškoje deklaruoto lauko nepalankumo statuso nesutapimo su nurodytu registre, klaidingų pasėlių deklaravimo kodų, valdos perdavimo atvejų, kai neatsiunčiami valdos perdavimo dokumentai. Kai kuriuos neatitikimus lemia pareiškėjų išsiblaškymas, nes neatnaujinami kontaktiniai duomenys arba pamirštama nurodyti pasikeitusį banko sąskaitos numerį.
 
Pareiškėjas, prisijungęs prie Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informacinio portalo adresu https://portal.nma.lt ir pasirinkęs skiltį „Prisijungimas“, gali atnaujinti kontaktinius duomenis, banko sąskaitos numerį ir pažiūrėti, kokie paklausimai jam išsiųsti. Prisijungti galima per elektroninius valdžios vartus arba banką, su kuriuo pareiškėjas yra sudaręs elektroninės bankininkystės sutartį.
 
Apskaičiuojant išmokų dydį atsižvelgiama į laikomų ūkinių gyvūnų skaičių
 
Privalomas laikyti ūkinių gyvūnų skaičius kasmet didėjo gaunantiesiems tiesiogines išmokas už ŽŪN plotus. Pareiškėjai 2013 m. turėjo laikyti ne mažiau kaip 0,2 sutartinio gyvūno (SG) viename deklaruoto ploto hektare. SG skaičiuojami pagal einamaisiais metais laikomų SG vidurkį, gyvuliai turėjo būti išlaikyti valdoje (valdytojo ir (ar) partnerio) nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. ir įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre. Išimtis taikoma tik tiems pareiškėjams, kurie 2013 m. nelaikė gyvulių, bet jų deklaruoti pievų ir ganyklų plotai sudarė ne daugiau kaip 20 proc. visų tiesioginėms išmokoms deklaruotų ir tinkamų paramai skirti ŽŪN.
 
Jei pareiškėjas 2013 m. siekė gauti išmokas pagal kitą paramos schemą – KPP priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, jis privalėjo laikyti ne mažiau kaip 0,5 SG viename deklaruoto ploto hektare. Laikomų ūkinių gyvūnų skaičius skaičiuojamas pagal Ūkinių gyvūnų registro 2012 m. duomenis.
 
Pareiškėjai, deklaravę pievas ir ganyklas pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Kraštovaizdžio tvarkymas“ ir dalyvaujantys veikloje „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, nuo 2012 m. turėjo laikyti ne mažiau kaip 0,2 SG viename hektare, gyvuliai turėjo būti registruoti Ūkinių gyvūnų registre.
 
Jei nesilaikoma minėtų reikalavimų laikyti nustatytą ūkinių gyvūnų skaičių, taikomos sankcijos pagal Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodiką. Tiesa, praėjusiais metais sankcijos už šį pažeidimą buvo sušvelnintos. Jei deklaruotų ir tinkamų paramai skirti pievų ir ganyklų plotas neviršijo 10 ha, pažeidimas buvo vertinamas kaip netyčinis ir pritaikyta 3 proc. sankcija.
 
Išmokų dydžiui turi įtakos ir taikomos išmokų mažinimo priemonės
 
Jei  bendra apskaičiuota pagrindinės išmokos, atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų bei tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus bei mėsines avis suma viršijo 300 000 eurų (1 035 840 litų), nurodytą sumą viršijanti išmokų dalis, atsižvelgiant į tiesioginėms išmokoms taikomą moduliaciją, buvo mažinama 4 proc. Ši finansinė priemonė mokant tiesiogines išmokas taikoma nuo 2012 m.
 
Taip pat nuo 2012 m. taikomas papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (PNTI) mažinimas. Jeigu pagal pareiškėjo paraiškas paramai gauti apskaičiuotų tiesioginių išmokų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir PNTI, suma yra didesnė kaip 5 000 EUR (17 263 Lt), PNTI mažinamos 10 proc. visos 5000 EUR (17 263 Lt) viršijančios sumos.  Papildomai taikomas dar 4 proc. mažinimas, jei bendra EŽŪGF ir PNTI suma viršija 300 000 EUR (1 035 840 Lt), bet mažinama tik viršijanti 300 000 EUR dalis, kurią sudaro PNTI. Nuo 2013 m. papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos vadinamos pereinamojo laikotarpio nacionaline parama.
 
Nuo 2013 m. taikoma dar viena priemonė – finansinė drausmė. Jei pareiškėjui apskaičiuota bendra pagrindinės išmokos, atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų bei tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus bei mėsines avis suma viršija 2 000 eurų (6 905,6 Lt), tai šią sumą viršijanti dalis mažinama 2,45 proc.
 
Preliminariems išmokų dydžiams apskaičiuoti sukurtos skaičiuoklės
 
Taigi, galutinė paramos už 2013 m. deklaruotus ŽŪN ir kitus plotus suma apskaičiuojama atsižvelgiant į išmokoms taikomas finansines priemones bei galimas sankcijas. Mokėtinas tiesiogines išmokas už 2013 m. deklaruotus plotus pareiškėjai gali apskaičiuoti naudodamiesi skaičiuoklėmis: Išmokų už 2013 m. deklaruotus plotus skaičiuokle; Preliminarių išmokų skaičiuokle, susieta su pareiškėjo turimų SGV skaičiumi; Preliminaria išmokos, taikant moduliaciją (išmokų sumažinimą) bei finansų discipliną, skaičiuokle. Jas rasite, paspaudę šią nuorodą.
 
Su paraiška susijusios finansinės informacijos galima teirautis ir paskambinus NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 (trumpuoju numeriu 1841). Tačiau informaciją apie paraišką NMA specialistai suteiks tik ją pateikusiam asmeniui ir tik nustatę asmens tapatybę. Tretiesiems asmenims konfidencialūs asmens duomenys negali būti  teikiami.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 10:39