Smulkiuosius ūkio subjektus kviečiame bendradarbiauti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.02

Smulkiuosius ūkio subjektus kviečiame bendradarbiauti

Smulkiuosius ūkio subjektus kviečiame bendradarbiauti
Prasidėjus gegužei pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Paraiškos bus renkamos nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d.
 
Šiai priemonei įgyvendinti skirta paramos suma siekia 2 928 080 eurų. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Kam skiriama parama
 
Paramos pagal veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ kviečiami kreiptis:
 
 • fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei 1 metus;
 • smulkieji ūkiai, kurių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur;
 • smulkieji, ne didesnio kaip 10 ha ploto, miško valdytojai;
 • labai mažos įmonės, vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 2 metus.
Paraiškos privalo būti teikiamos kartu su partneriais – tik tokia pat veikla užsiimančiais subjektais.
 
Pagal šią KPP veiklos sritį remiamas smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimas, kai organizuojami bendri darbo procesai, dalijamasi įrenginiais ir ištekliais, vykdoma bendra ūkinė, komercinė, aplinkosauginė veikla.
 
Paramos intensyvumas – 100 proc. ir 60 proc.
 
Didžiausia numatyta galima paramos suma vienam pareiškėjui – 90 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur. 100 proc. bus kompensuojamos projekto bendrosios ir einamosios bendradarbiavimo išlaidos, tuo tarpu projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms numatytas 60 proc. paramos intensyvumas, tačiau kai išlaidos sutampa su kitų programos priemonių išlaidų rūšimis, paramos teikimo intensyvumas nustatomas atsižvelgiant į pagal kitas programos priemones teikiamą paramos intensyvumą šioms išlaidoms (įskaitant nustatytas galimybes pagal tas priemones jį padidinti).
 
Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažintos einamosios bendradarbiavimo išlaidos, t. y. susitikimų organizavimo (patalpų nuomos, fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų kelionės išlaidos Lietuvos Respublikos teritorijoje, kanceliarinės išlaidos, maitinimo) – šios išlaidos be PVM negali sudaryti daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM.
 
Taip pat finansuojamos naujos žemės ūkio technikos ir naujos įrangos, naujų technologinių įrenginių bei naujos kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos projekto reikmėms, naujų N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonių, infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo, naujos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos ir įrangos, dirvos paruošimo miško želdiniams (žėliniams) mechanizmų įsigijimo išlaidos. Tinkamomis finansuoti galės būti ir verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (ar) statinių statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto (įskaitant statybines medžiagas) išlaidos, jei jos neviršija 25 proc. tinkamų projekto išlaidų be PVM.
 
Taip pat kompensuojamos bendrosios bei projekto viešinimo išlaidos.
 
Atrankos kriterijai
 
Smulkiųjų ūkininkų, norinčių gilinti tarpusavio bendradarbiavimą, paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“:
 
1. Projekto dalyvių skaičius. Jei projekte dalyvauja:
 • 5 ir daugiau dalyvių – suteikiama 30 balų;
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.
2. Projekte dalyvaujantys subjektai. Jei projekte dalyvauja:
 • smulkieji ūkiai, kurių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis yra:
-          nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;
-          nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų;
 • smulkieji miško valdytojai, kurių miško valdų dydžio vidurkis yra:
-          nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
-          nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;
 • labai mažos įmonės ir (ar) fiziniai asmenys, kurių vykdomos veiklos trukmės vidurkis yra:
-          daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
-          nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 
3. Projekto sektoriaus plėtra. Jei planuojamas įgyvendinti projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė ir daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, – suteikiami 25 balai.
 
4. Projekto susietumas su aplinkosaugos veikla ir klimato kaita. Jei planuojamas įgyvendinti projektas susijęs su aplinkosaugos (biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.) veikla ir klimato kaita, – suteikiama 10 balų.
 
5. Projekto dalyviai įgyvendinę projektą įsipareigoja, kad:
 • kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekviena labai maža įmonė įdarbins ne mažiau kaip 2 asmenis – suteikiama 20 balų;
 • kiekvienas fizinis asmuo įsteigs labai mažą įmonę ir vykdys veiklą – suteikiama 20 balų.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Paraiškos, atrankos vertinimo metu nesurinkusios privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, bus atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtą, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 2 d. 09:48