Smulkiųjų ūkių gyvybingumą skatina ES parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.14

Smulkiųjų ūkių gyvybingumą skatina ES parama

Smulkiųjų ūkių gyvybingumą skatina ES parama
Ūkius modernizuoti ir padidinti jų konkurencingumą siekiantys smulkieji ūkininkai gali kreiptis dėl Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos. Ji skiriama naujai žemės ūkio technikai ir įrangai pirkti, gamybinių pastatų statybai ar rekonstrukcijai, infrastruktūrai sutvarkyti, gyvuliams, daugiamečiams augalams įsigyti. Priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo, pareiškėjui išmokama 50 proc. paramos sumos.
 
Dauguma šalies ūkininkų dirba smulkiuose ūkiuose. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje (KPP) smulkiesiems žemdirbiams ES finansinė parama teikiama pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.
 
Paramos pagal šią veiklos sritį paraiškas Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) renka iki birželio 30 dienos. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 4 mln. eurų paramos lėšų.
 
Fiksuotas ūkio ekonominis dydis
 
Pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai. Remiami specializuoti ir mišrieji ūkiai.
 
Parama teikiama veikiantiems ūkiams, kurie ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaravo pasėlius ir (arba) registravo gyvulius. Atkreipiamas dėmesys, kad ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne didesnis kaip 7 999 eurų.
 
Būtinas verslo planas
 
Kartu su paraiška ūkininkas turi pateikti verslo planą. Jame turi būti žemės ūkio valdos situacijos analizė, detali informacija apie planuojamas įgyvendinti veiklas, investicijas ir laikotarpius, informacija apie tolesnę ūkio plėtrą, pasibaigus projektui, įrodymai, kad ūkio subjektas atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus.
 
Pareiškėjas turi užtikrinti, kad verslo planą pradės įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Labai svarbu, kad verslo planą pradėję įgyvendinti paramos gavėjai nepamirštų apie tai raštu informuoti NMA. Prie informavimo rašto turi būti pridėti dokumentai, įrodantys, kad paramos gavėjai pradėjo įgyvendinti verslo planą, t. y. kad įsigijo investiciją ir sudarė sutartį dėl paslaugų teikimo.
 
Svarbu ir tai, kad pareiškėjai įsipareigoja įgyvendinti pateiktą verslo planą ir savo ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, padidinti ne mažiau kaip 20 procentų. Ne mažesnį nei 4 tūkst. eurų ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, paramos gavėjai turės išlaikyti nuo sprendimo suteikti paramą dienos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Jeigu ūkio ekonominis dydis „nukris“ žemiau 4 tūkst. eurų ribos, NMA privalės susigrąžinti suteiktas paramos lėšas.
 
Verslo plano kontrolės laikotarpis – 3 metai nuo paskutinės paramos išmokėjimo dienos.
 
Parama gali siekti 15 tūkst. eurų
 
Maksimali paramos suma – 15 tūkst. eurų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) vienam paramos gavėjui (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos). Verslo planą galima įgyvendinti per ne ilgesnį kaip 2 metų laikotarpį arba per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Atsižvelgiant į pasirinktą verslo plano įgyvendinimo terminą, paramos lėšos mokamos dviem arba trimis dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama priėmus sprendimą skirti paramą.

Paraiškoms vertinti – balų sistema
 
Naujuoju laikotarpiu pareiškėjų pateikti projektai atrenkami skiriant balus už tam tikrų kriterijų atitiktį. Siekiant gauti paramą, būtina surinkti tam tikrą balų skaičių. Veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklėse numatytas minimalus balų skaičius yra 35. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:57